Právny obzor

2

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Vzory citácií

English version 
Monografia, komentár:

OVEČKOVÁ, O.: Zmluvná pokuta. 2. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2011, s. 150

ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol.: Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 1516

Skrátená citácia (pri ďalšom citovaní rovnakého diela):

OVEČKOVÁ, O.: Zmluvná pokuta, s. 150

Tamtiež s. 150

Časť monografie, komentára (kapitola, zväzok, príloha a pod.):

DĚDIČ, J., PIHERA, V.: K teoretické koncepci kapitálových obchodních společností. In HAVEL, B., PIHERA, V. (eds.) Soukromé právo na cestě. Eseje a jiné texty k jubileu Karla Eliáše. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 72

Sprostredkujúci zdroj:

Ak sa odkazuje cez sprostredkujúci zdroj, čiže ak nie je originálny zdroj k dispozícii, ale ten sa uvádza v inom prameni, je potrebné postupovať takto: vyhotoviť odkaz na originálny zdroj, v tom odkaze za odkazom na originálny zdroj napíšeme slovo Zdroj: prípadne Prameň: alebo In:. Do toho istého odkazu sa pripoja údaje o sekundárnom zdroji.

KNAPP, V. O důvodu vzniku závazku a o jejich kause. In Stát a právo. IV. Praha: Nakladatelstvo ČAV, 1975, s. 45 In: HULMÁK, M: Uzavírání smluv v civilním právu. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 9.

Vedecká práca:

VONDRÁČEK, O.: Nepřímá držba cenných papíru. Disertační práce. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2010, s. 19

Článok v časopise, v zborníku:

CSACH, K.: Miesto dispozitívnych a kogentných právnych noriem (nielen) v obchodnom práve, I. časť – Všeobecné otázky a rozbor kogentných noriem. In Právny obzor. roč. 90, č. 2, 2007, s. 102

ELIÁŠ, K.: K pojetí dispozitivního práva v občanském zákoníku. In XXIII. Karlovarské právnické dny. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 55

Článok v online časopise, Zdroj z webovej stránky:

DOLEŽAL, T.: Kompenzační schémata v případě odpovědnosti zdravotnických pracovníků za chybně provedený lékařský zákrok: Lze nalézt inspirativní právní transplantát? Časopis zdravotnického práva a bioetiky. 2011, roč. 1, č. 2, [2012-08-29].
Dostupné na internete: <http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal/article/view/8>.

HORVÁTH, E.: Zrušenie účasti spoločníka v s.r.o., [online], 2011, [cit. 30.6.2015]. Dostupné na internete: <http://www.najpravo.sk/rady-a-vzory/rady-pre-kazdeho/z/zrusenie-ucasti-spolocnika-v-s-r-o.html>

Spoločné poznámky k citáciám:

Meno autora je potrebné zaznamenávať nasledovne: PRIEZVISKO, Meno (priezvisko autora sa uvádza veľkými písmenami). Ak sú v prameni uvedené dve alebo tri mená autorov, uvedú sa všetky, a to v poradí ako sú uvedené v prameni. Ak sa použijú len iniciály krstných mien, mená autorov sa oddelia čiarkou, ak sa uvádzajú celé krstné mená, oddelia sa pomlčkou alebo bodkočiarkou. Ak je viac autorov ako traja uvedie sa prvý autor a skratka et al. alebo a kol.

S výnimkou prvého vydania treba uvádzať číslo vydania ako je to uvedené v dokumente. Výrazy označujúce číselné poradie (druhé, tretie a pod.) sa zapisujú arabskými číslicami a v jazyku daného dokumentu (3thd edition, 3. Auflage, atd.).

V prípade časopisu sa uvádza ročník a aktuálne číslo časopisu v jazyku dokumentu. Napríklad vol./no., Jhrg./Nr. atd.

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET