Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Základné informácie

English version 
Právny obzor je recenzovaný teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Právny obzor je najstarší odborný časopis v oblasti práva na Slovensku a rovnako patrí medzi najstaršie v celom regióne Strednej Európy. Printová verzia časopisu vychádza kontinuálne od roku 1917.

Každoročne vychádza 6 čísel časopisu v slovenskom jazyku.

Od roku 2017 vydavateľ kontinuálne vydáva aj špeciálne anglické číslo, ktoré je vydávané raz ročne v rámci daného ročníka časopisu, a ktoré obsahuje originálne vedecké články domácich a zahraničných autorov napísaných výhradne v anglickom jazyku. Špeciálne číslo časopisu v anglickom jazyku je užívateľom v jeho online podobe k dispozícií v režime OPEN ACCESS prostredníctvom webovej stránky časopisu.

Full-content online obsah jednotlivých čísel časopisu vydávaných v slovenskom jazyku je užívateľom k dispozícií od ročníka 2019. Vydavateľ uplatňuje vydavateľské embargo v trvaní 3 mesiacov.

Časopis uverejňuje originálne a vedecké články z rozličných odvetví štátu a práva od domácich a zahraničných autorov. Každoročne býva uverejnených 30 až 34 vedeckých článkov. Všetky referencie sú uvádzané v latinke. Uverejnenie každého rukopisu podlieha súhlasu redakčnej rady vydavateľa, pričom každý rukopis je vopred recenzovaný vždy najmenej dvoma recenzentmi, odborníkmi v danej oblasti práva, pričom recenzné konanie je obojstranne anonymné (double blind peer review procedure) (bližšie pozri PRE AUTOROV/RECENZNÉ KONANIE).

Časopis má medzinárodný presah a je indexovaný v INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS, ktorý je vydávaný spoločnosťou William S. Hein & Co., Inc., a ktorý je súčasťou databáza HeinOnline.

Názvy článkov, abstrakty a kľúčové slová sú zverejňované v elektronickej databáze The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (https://cejsh.icm.edu.pl/).

Štruktúra obsahu

Každé vydanie časopisu obsahuje 4 až 5 vedeckých článkov. Každý vedecký článok obsahuje abstrakt v anglickom jazyku, kľúčové slová a zoznam použitej literatúry (bibliografický zoznam prameňov).

Okrem vedeckých článkov vydanie časopisu obsahuje aj pravidelné rubriky "Z vedeckého života", v ktorej sa informuje o významných vedeckých udalostiach konaných doma a v zahraničí a "Recenzie a anotácie", ktorá poskytuje informácie a recenzie k domácim a zahraničným publikáciám týkajúcich sa otázok štátu, práva a aj právnej filozofie vydanými domácimi a zahraničnými vydavateľstvami.

Súčasťou časopisu býva aj stĺpček "Novinky", ktorý obsahuje informácie o konaných obhajobách zaujímavých vedeckých prác (dizertácií), habilitačných prednášok nových docentov, profesorov ako aj informácie o významných životných jubileách vedeckých osobností z oblasti právnej vedy.

Spolupráca s Wolters Kluwer

Počnúc rokom 2016 začal vydavateľ spolupracovať s renomovaným zahraničným vydavateľstvom právnickej literatúry, spoločnosťou Wolters Kluwer (https://www.wolterskluwer.sk/), ktorá v rámci spolupráce zabezpečuje tlač a distribúciu časopisu.

Spoločnosť Wolters Kluwer rovnako zabezpečuje predaj časopisu ako aj súvisiace marketingové aktivity.

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET