Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Objednávky

English version 
Vážené dámy, Vážení páni

dovoľujeme si Vám predstaviť 105. ročník časopisu Právny obzor, najstaršieho odborného časopisu vychádzajúceho v slovenčine, ktorý už od roku 1917 slúži generáciám právnikov. Pozornosť venujeme aktuálnym otázkam vnútroštátneho, komunitárneho a medzinárodného práva a ďalších s právom súvisiacich vedných odborov.

Cena ročného predplatného časopisu na rok 2022 je 69,- EUR vrátane DPH.

Právny obzor si môžete objednať v e-shope na webovej stránke spoločnosti Wolters Kluwer https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/pravny-obzor.p2412.html alebo na základe objednávky zaslanej elektronicky prostredníctvom emailu na adresu casopisy@wolterskluwer.sk

Distribúciu časopisu doma a v zahraničí zabezpečuje spoločnosť Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava.

Tešíme sa na spoluprácu,

Redakcia časopisu Právny obzor

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET