Právny obzor

2

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Objednávky

English version 
Vážené dámy, Vážení páni

dovoľujeme si Vám predstaviť 105. ročník časopisu Právny obzor, najstaršieho odborného časopisu vychádzajúceho v slovenčine, ktorý už od roku 1917 slúži generáciám právnikov. Pozornosť venujeme aktuálnym otázkam vnútroštátneho, komunitárneho a medzinárodného práva a ďalších s právom súvisiacich vedných odborov.

Cena ročného predplatného časopisu na rok 2022 je 69,- EUR vrátane DPH.

Právny obzor si môžete objednať v e-shope na webovej stránke spoločnosti Wolters Kluwer https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/pravny-obzor.p2412.html alebo na základe objednávky zaslanej elektronicky prostredníctvom emailu na adresu casopisy@wolterskluwer.sk

Distribúciu časopisu doma a v zahraničí zabezpečuje spoločnosť Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava.

Tešíme sa na spoluprácu,

Redakcia časopisu Právny obzor

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET