Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Pokyny pre autorov

English version 

1. Rukopis musí byť napísaný v programe umožňujúcom tvorbu textového dokumentu (napr. program MS Word) v slovenskom alebo českom jazyku; v prípade špeciálneho čísla výlučne v anglickom jazyku. Rukopis je potrebné zasielať elektronicky na adresu usappo@savba.sk. Spolu s rukopisom poskytne autor aj nasledovné informácie: meno, priezvisko, akademické tituly, adresu bydliska, názov pracoviska autora, pracovnú pozíciu, ORCID číslo (ak je k dispozícií).

2. Rukopis obsahuje názov v slovenskom (českom) a anglickom jazyku. Jeho súčasťou je abstrakt v anglickom jazyku (20 riadkov), kľúčové slová (3 - 5) a zoznam použitej literatúry (bibliografia) zostavený v abecednom poradí. Titulnú stranu rukopisu je potrebné zostaviť podľa vzoru uvedeného na www.pravnyobzor.sk v sekcii „Pre autorov“.

3. Rukopis musí spĺňať požiadavky na formu: veľkosť písma 10; font písma Times New Roman; riadkovanie1,0; počet úderov na stranu vrátane medziznakových medzier 60; počet riadkov na stranu 30. Rozsah rukopisu je 10 až 25 normostrán. Správy z vedeckého života, recenzie a anotácie 5 strán a menej. Rukopis, ktorý nespĺňa formálne požiadavky na úpravu textu, bude autorovi vrátený a nebude zaradený do recenzného konania.

4. Rukopis musí byť zostavený prehľadne a zrozumiteľne. Rukopis je potrebné členiť do kapitol, prípadne doplnených o medzititulky, a dodržiavať zásadu jedna myšlienka = jeden odsek. V texte je potrebné zachovávať jednotnú terminológiu. Strany rukopisu je potrebné číslovať. V prípade správ z vedeckého života sa vyžaduje, aby správa o udalosti obsahovala charakteristiku jej priebehu, informácie o významnejších závažných tézach referujúcich, ako aj o niektorých názoroch diskusné povahy a argumentoch, ktoré prípadne zazneli v stimulovaní diskusií nadväzujúcich na niektoré príspevky. Recenzia musí obsahovo prekračovať rámec anotácie. Vyžaduje sa, aby recenzia obsahovala okrem charakteristiky štruktúry a obsahu posudzovaného diela tiež kritické zhodnotenie diela čo do jeho predností i nedostatkov.

5. Poznámky pod čiarou je potrebné uvádzať priebežne; veľkosť písma 8. V prvej poznámke pod čiarou uvedie autor meno a priezvisko, dosiahnuté tituly a pracovisko, na ktorom dielo vytvoril. V druhej poznámke pod čiarou uvedie autor informáciu, či bolo dielo vytvorené aj vďaka finančnej podpore niektorej z grantových schém.

6. Citácie je potrebné v texte priebežne indexovať a uvádzať ich ako poznámku pod čiarou. Pri citáciách je potrebné dodržiavať jednotnú formu. Vzory citácií sú uvedené na www.pravnyobzor.sk v sekcii „Pre autorov“.

7. Redakcia zabezpečuje jazykovú úpravu textu, ako aj jeho anonymizovanú verziu, z dôvodu pravidiel recenzného konania v režime double-blind.

8. O výsledku recenzného konania informuje vydavateľ autora elektronicky emailom. Recenzné konanie (hodnotenie) je bezodplatné. Autor v súvislosti s posúdením a prípadným zverejnením rukopisu ako autorského diela neplatí vydavateľovi žiadne poplatky.

9. Rukopis, ktorý nebude v časopise zverejnený, bude na požiadanie vrátený autorovi.

10. Redakcia zabezpečuje, že rukopisy autorov, ktoré vydavateľ schválil na uverejnenie, sú digitálne uchovávané prostredníctvom webovej stránky časopisu a cloudových služieb. Autori za uvedenú službu neplatia vydavateľovi žiadne poplatky.

11. Vydavateľ dodržiava pravidlá publikačnej etiky a správnej publikačnej praxe, ktoré sú dostupné na webovej stránke www.pravnyobzor.sk Zaslaním rukopisu do redakcie sa autor zaväzuje postupovať v súlade s týmito pravidlami.

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2024 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET