Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Pokyny pre autorov

English version 

1. Rukopis musí byť napísaný v programe umožňujúcom tvorbu textového dokumentu (napr. program MS Word) v slovenskom alebo českom jazyku; v prípade špeciálneho čísla výlučne v anglickom jazyku. Rukopis je potrebné zasielať elektronicky na adresu usappo@savba.sk. Spolu s rukopisom poskytne autor aj nasledovné informácie: meno, priezvisko, akademické tituly, adresu bydliska, názov pracoviska autora, pracovnú pozíciu, ORCID číslo (ak je k dispozícií).

2. Rukopis obsahuje názov v slovenskom (českom) a anglickom jazyku. Jeho súčasťou je abstrakt v anglickom jazyku (20 riadkov), kľúčové slová (3 - 5) a zoznam použitej literatúry (bibliografia) zostavený v abecednom poradí. Titulnú stranu rukopisu je potrebné zostaviť podľa vzoru uvedeného na www.pravnyobzor.sk v sekcii „Pre autorov“.

3. Rukopis musí spĺňať požiadavky na formu: veľkosť písma 10; font písma Times New Roman; riadkovanie1,0; počet úderov na stranu vrátane medziznakových medzier 60; počet riadkov na stranu 30. Rozsah rukopisu je 10 až 25 normostrán. Správy z vedeckého života, recenzie a anotácie 5 strán a menej. Rukopis, ktorý nespĺňa formálne požiadavky na úpravu textu, bude autorovi vrátený a nebude zaradený do recenzného konania.

4. Rukopis musí byť zostavený prehľadne a zrozumiteľne. Rukopis je potrebné členiť do kapitol, prípadne doplnených o medzititulky, a dodržiavať zásadu jedna myšlienka = jeden odsek. V texte je potrebné zachovávať jednotnú terminológiu. Strany rukopisu je potrebné číslovať. V prípade správ z vedeckého života sa vyžaduje, aby správa o udalosti obsahovala charakteristiku jej priebehu, informácie o významnejších závažných tézach referujúcich, ako aj o niektorých názoroch diskusné povahy a argumentoch, ktoré prípadne zazneli v stimulovaní diskusií nadväzujúcich na niektoré príspevky. Recenzia musí obsahovo prekračovať rámec anotácie. Vyžaduje sa, aby recenzia obsahovala okrem charakteristiky štruktúry a obsahu posudzovaného diela tiež kritické zhodnotenie diela čo do jeho predností i nedostatkov.

5. Poznámky pod čiarou je potrebné uvádzať priebežne; veľkosť písma 8. V prvej poznámke pod čiarou uvedie autor meno a priezvisko, dosiahnuté tituly a pracovisko, na ktorom dielo vytvoril. V druhej poznámke pod čiarou uvedie autor informáciu, či bolo dielo vytvorené aj vďaka finančnej podpore niektorej z grantových schém.

6. Citácie je potrebné v texte priebežne indexovať a uvádzať ich ako poznámku pod čiarou. Pri citáciách je potrebné dodržiavať jednotnú formu. Vzory citácií sú uvedené na www.pravnyobzor.sk v sekcii „Pre autorov“.

7. Redakcia zabezpečuje jazykovú úpravu textu, ako aj jeho anonymizovanú verziu, z dôvodu pravidiel recenzného konania v režime double-blind.

8. O výsledku recenzného konania informuje vydavateľ autora elektronicky emailom. Recenzné konanie (hodnotenie) je bezodplatné. Autor v súvislosti s posúdením a prípadným zverejnením rukopisu ako autorského diela neplatí vydavateľovi žiadne poplatky.

9. Rukopis, ktorý nebude v časopise zverejnený, bude na požiadanie vrátený autorovi.

10. Redakcia zabezpečuje, že rukopisy autorov, ktoré vydavateľ schválil na uverejnenie, sú digitálne uchovávané prostredníctvom webovej stránky časopisu a cloudových služieb. Autori za uvedenú službu neplatia vydavateľovi žiadne poplatky.

11. Vydavateľ dodržiava pravidlá publikačnej etiky a správnej publikačnej praxe, ktoré sú dostupné na webovej stránke www.pravnyobzor.sk Zaslaním rukopisu do redakcie sa autor zaväzuje postupovať v súlade s týmito pravidlami.

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET