Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 10 ( PRÁVNY OBZOR 1992; 75(10) )

Články
Řehůřek M.: Záujmová samospráva ... 897
Barancová E.: Pracovnoprávne otázky a otázky zamestnanosti pri súkromnom podnikaní občanov ... 909
Čipkár J.: Profesia právnika a cnosti ... 921
Grúň Ľ.: Rakúske devízové právo a etapizácia jeho vývoja po 2. svetovej vojne ... 930
Šebesta Š.: Geopolitická charakteristika európskeho priestoru: prínos helsinského procesu 1990 - 1992 ... 942
Krčová E.: Vzťah medzinárodného a vnútroštátneho práva v právnom poriadku Švajčiarska ... 950
Zavacká K.: Podstata moderného štátu a problém nacionalizmu ... 959
Hanes D.: Spoločnosť s ručením obmedzeným ako spoločník komanditnej spoločnosti ... 964
Gerauer A.: Najvýznamnejšie ustanovenia česko-slovenského pracovného práva z pohľadu nemeckého práva ... 978

Recenzie a anotácie
Frederic Bastiat: Zákon (J. Čipkár) ... 988

Celoročný obsah ... 989

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET