Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1919; 2(1) )

Obsah

Na úsvite novej doby ... 1
O súdobníctve na Slovensku Dr. Ivan Dérer ... 2
Maličkosť z terminológie Kazimir Konšel ... 4
Právno názvoslovie. Podáva dr. Michál Slávik ... 6
Zákony a nariadenia štátu česko-slovenského ... 9
Nariadenia ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska ... 18
Nariadenia uhorskej vlády ... 21
Rozličné ... 27
Kritika "Maďarsko-slovenskej právnickej terminológie" Dr. Gabr. Bargára. Podáva dr. Michál Slávik ... 29

Náveštie

Knihy a časopisy redakcii zaslané

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET