Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1920; 3(1) )

Obsah

1. "Príhlas redakcie k československým právnikom" Dr. Vl. Fajnor ... 1
2. "Manželské právo majetkové na Slovensku." Dr. Vl. Fajnor ... 3
3. "Dějiny poddanstva v Uhrách" Dr. Emil Stodola ... 39
4. "Nová kodifikácia trestného zákona a trestného radu" Dr. A. Ráth ... 53
5. "Jazykový zákon a práce soudů na Slovensku" Dr. J. Hausmann ... 101
6. "Druhý sjazd slovenských právnikov v Bratislave, dňa 30. a 31. októbra 1920 (Publikuje ministerstvo unifikácie) ... 65
7. "Prehľad slovenskej časti rozhodnutí najvyššieho súdu Rep. československej" Dr. A. Záturecký ... 55
8. "Výťah rozhodnutí najvyššieho súdu Československej republiky vo veciach trestných" (Slovenská časť) Dr. S. Jurecký ... 112
9. "Založení Právnické jednoty na Slovensku." Dr. Bařinka ... 61
10. "Československá obec Právnická." Dr. Bařinka ... 122
11. "Prepracovanie starých a zakladanie nových pozemkových kníh" Jozef Krajčík ... 125
12. Právnická fakulta v Bratislave ... 63 a 126
13. Advokátska penzia ... 63
14. Súdcovský prídavok na Slovensku ... 64

Drobničky Strana
Rozsudok v obore poisťovníctva ... 63
Príslušnosť vo veciach manželských ... 120
Občiansky zákonník československý ... 127

Zprávy osobné:
Dr. Fridrich Medzibrodský ... 64
Dr. Štepán Bertovič ... 127
Karel Zahradník ... 127

Doslov redakcie a zprávy spolkové ... 128

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET