Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1921; 4(1) )

Obsah

Vybrané části z uher. civ. práva procesního se zřetelem k rak. civ. ř. a pracím sjednocovacím. Dr. Václav Hora, ř. prof univ. Karlovy v Praze ... 1, 33, 97, 129, 161, 193, 225
Naše súdnictvo. Dr. Ján Galla, advokát v Bratislave ... 15
Pre informáciu kolegom českým (proces civ.) Dr. E. Stodola, advokát v Bratislave ... 24
Právní zastoupení Čs. eráru na Slovensku: Dr. Otakar Viták, fin. rada G. F. Ř. v Bratislavě ... 26
Návrhy ohledně nové úpravy obecního zřízení v Čs. republice. Dr. Jaroslav Mezník, odbor. rada v min. pro správu Slovenska ... 65
Jednotný obč. zákonník Dr. Vladimír Fajnor, predseda súd. tab. v Bratislave ... 107, 142, 183, 199, 235
Jazykový zákon a pozemková kniha. Joz. Krajčík, ved. poz. knihy v Bratislave ... 159
Poměr zák. ze dne 17. října 1919, č. 562 Sb. z. a n. o podmínečném odsouzení a propuštění k trestnímu právu mladistvých dle uh. z. čl. XXXVI. z r. 1908 a VII. z r. 1913. Dále: Poměr zák. ze dne 17. října 1919, č. 567. Sb. z. a n. o soudech lichevních k trest. právu mladistvých dle shora uvedených zák. čl. Napsal Frant. Mršina, odbor. r. min. sprav. ... 205
O sporoch proti štátu Dr. E. Stodola, advokát v Bratislave ... 244
Zřízení právnické fakulty v Bratislavě. Dr. L. ... 247
Príslušnosť súdov pri prečinoch vydávania falošných peňazí. Dr. Karol Bernhard, okr. sudca v Sešovciach ... 254
Právna povaha politických strán (Viď. "Služba", roč. II., č. 1) ... 23
Zásadné rozhodnutí N. S. ve věcech obč. Dr. Jar. Vojtíšek, pres. sedrie v Bratislavě ... 28
Plenárne rozhodnutia (decizie) býv. uh. kr. Curie v trestných veciach až do roku 1911. Dr. A. Kissich, vrchný štátny zástupca v Bratislave ... 48
Prehľad slovenskej časti rozhodnutí N. S. Čs. republiky. Dr. A. Záturecký, radca Najvyššieho súdu v Brne ... 57, 80, 110, 149, 186, 214, 241
Výťah rozhodnutí Najv. súdu Čs. r. vo veciach trestných (Slov. časť.) Dr. Ivan Jurecký, radca N. S. v Brne ... 60, 75, 118, 146, 208, 243
Zásadní rozhodnutí Nejv. vojenského soudu v Praze. Dr. A. Hellebrand ... 85
Bytová reforma v judikatuře Nejv. správního soudu Dr. Cyril Bařinka, advokát v Bratislavě ... 88, 124, 157
Zásadní usnesení Nejv. správ. soudu v r. 1918, 1919. Dr. C. Bařinka, adv. v Bratislavě ... 188
Přehled rozhodnutí Nejvyš. správ. soudu Dr. C. Bařinka, adv. v Bratislavě ... 218
Zásadní rozhodnutí Nejvyš. vojenského soudu. Dr. Kotyza, major just. sl. ... 250
Zásadné uzavretie advok. komory v T. Sv. Martine. Dr. Miloš Vančo, pravotár v T. Sv. Martine, tajomník adv. komory ... 92, 222, 252

Drobné zprávy. Opravy ... 63, 93, 128, 160

Literatúra. Knihy redakcii zaslané ... 30, 64, 95, 127, 160, 192, 223, 255

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET