Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1922; 5(1) )

Obsah

O zásadách našeho správního soudnictví. Prof. dr. Karel Laštovka, děkan právnickej fakulty university Komenského v Bratislavě ... 1, 33
Suggestivné vlivy pri kladení otázok v súdnom pokračovaní. Dr. Bohuš Tomsa, prof. univerzity Komenského v Bratislave ... 5, 37
Jednotný občiansky zákonník. Dr. Vladimír Fajnor, prezident súdnej tabule v Bratislave ... 11
Pokus o soustavný výklad §§15 - 34 trestní novelly zák. čl. XXXVI z roku 1908 a zákona o soudech mladistvých čl. VII. z roku 1913. Dr. N. ... 15, 43, 74, 107
Všehrd a Verbőczi. Dr. Vladimír Fajnor, prezident súdnej tabule v Bratislave ... 97, 129
Je-li záhodno a potřebno odstrániti při revisi obč. z. rozlišování dědictví a odkazu, resp. dědice a odkazovníka? Dr. Oldřich Hora, tabulární soudce v Bratislavě ... 161
Svedectvo dieťaťa pred súdom Dr. Ladislav Hlatký ... 169
K otázce místní působnosti župního zákona. Prof. Dr. Laštovka ... 193
Poměr státu k církvím ve Francii. Doc dr. Bušek ... 195
Ústava o poměru náboženských společností ke státu. Prof. dr. Laštovka ... 226
Něco o unifikácii civilného práva Dr. Vojtech Schwitzer, okr. sudca ... 46
V jaké valutě se má platiti směnečný dluh se směnky, přijaté v cizozemsku? Dr. Hynek Minster, vrchní rada N. S. v Brně. Dr. Bartoloměj Róna, advokát v Košiciach ... 89, 168
Kritika niektorých rozhodnutí Najvyššieho súdu. Píše Prokul ... 81
Pozemkový katastr a pozemková kniha na Slovensku. Inž. Jan Baše, vrchní měřičský rada ... 65
K výkladu Opatrenia Stálého výboru, národného shromaždenia R. Č. S. podľa §-u 54. Ústavnej listiny zo dňa 8. októbra 1920 č. 585 Sb. zák. a nar. Dr. A. Záturecký, rada Najvyššieho súdu v Brne ... 215
Premlčanie disciplinárnych prečinov. Dr. Štef. Moys, sudca N. S. v Brne ... 202
Prívet k administratívnemu úradníctvu na Slovensku. Dr. Jozef Kállay, minister pre správu Slovenska ... 226
Pracovná smluva priemyselných zamestnancov na Slovensku. Dr. Ervin Hexner, tajomník obchodnej komory v Bratislave ... 139
Úkoly administratívneho úradníctva na Slovensku. Dr. Štefan Benko, odb. radca ministerstva v Bratislave ... 233
Vymáhanie pohľadávok proti dlžníkom v Taliansku. Dr. Miloš Vančo, tajomník advokátskej komory v Turč. Sv. Martine ... 13
Výťah rozhodnutia Najvyššieho súdu R. Č. S. vo veciach trestných. Dr. Ivan Jurecký, radca N. S. v Brne ... 21, 51, 80, 113, 143, 179, 205
Prehľad slovenskej časti rozhodnutí Najvyššieho súdu R. Č. S. vo veciach občianskych. Dr. A. Z. ... 22, 54, 86, 115, 148, 171
Sbierka rozhodnutí vo veciach trestných (Büntetőjogi határozatok tára). Preklad podľa vydania bývalej kráľ. uhorskej kurie, opatrený súdnou tabulou a hlavn. státn. zastupiteľstvom v Bratislave ... 23, 58, 93, 118, 150, 185, 220, 254
Návrh advokátskej komory v Turč. Sv. Martine, k dotazu ministerstva spravedlnosti o unifikácii dôchodkového trestného pokračovania ... 24
Zpráva o riadnom valnom shromaždení Právnickej Jednoty na Slovensku vydržiavanom dňa 10. decembra 1921. Dr. Cyr. Bařinka adv. ... 26
Advokátskej komory v Turč. Sv. Martine. Dr. Miloš Vančo, tajomník advokátskej komory v Turč. Sv. Martine ... 55, 117, 159, 187, 253
Zásadní rozhodnutí Nejvyššího voj. soudu v Praze. Dr. Jan Kotyza, major justiční služby ... 56, 91, 116, 181, 183, 219
První říšský sjezd československých učitelů vysokých škol. Dr. Jan Vážný, prof. University Komenského v Bratislavě ... 111
Od súdnej tabule v Bratislave ... 184
Zprávy ministerstva unifikácie ... 186
Zajištění půdy drobným pachtýřům. Dr. Bořivoj Pekárek, místotaj N. S. ... 237
Spolkové zprávy "Jednoty konceptných úradníkov administratívnej správy na Slovensku" ... 251
Statistický prehľad odberateľov na Slovensku ... 30
Literárna súťaž ... 192, 224
Literatúra ... 31, 62, 96, 128, 159, 188, 223, 256

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET