Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1923; 6(1) )

Obsah

Správa smluvená. Dr. František Rouček, min. koncipista min. unifikačného v Prahe ... 1
Dedičské právo na Slovensku. Dr. Vladimír Fajnor, prezident súdnej tabule v Bratislave ... 9, 37, 71, 103
Pracovná smluva priemyslových zamestnancov a robotníkov na Slovensku. Dr. Ervín Hexner, tajomník obchodnej komory v Bratislave ... 30
Obecní zřízení na Slovensku. Prof. Dr. K. Laštovka, děkan práv. fakulty univ. Komenského v Bratislave ... 33, 162
Prípravy ďalšej novelizácie trestného súdneho poriadku, platného na Slovensku a v Podkarp. Rusi. Dr. Ivan Jurecký, adv. v Nitre ... 50
O prvkoch a záväzkoch. Prof. Dr. Augustín Ráth, dekan práv. fakulty univerzity Komenského v Bratislave ... 65
"Skutočnosť" pri pomluve. - Predmet opravného prostriedku na zachovanie právnej jednoty. Dr. Gejza Okályi, predseda sedrie v Levoči ... 81
Zajištění půdy drobným pachtýřům (zákon ze dne 27. května 1919, číslo 318. Sb. z. a n.). Dr. Bořivoj Pekárek, místotaj. nejvyššího soudu v Brně ... 85, 125
Pojem práva dědického a účelnost jeho dnešní struktury. Dr. Jan Vážný, prof. university Komenského v Bratislave ... 98
Ztrata práv politických a volebného práva do obcí. Dr. Jozef Fundárek, notár súdnej tabule v Bratislave ... 114
Domovské právo, toho času platné na Slovensku. Dr. Ján Novák, okres. náčelník, Prievidza ... 129
K otázke žalovateľnosti lombardnej pôžičky na býv. válečný dlh. Dr. Aladár Timčák, sedr. sudca v Košiciach ... 139
O inštančnom postupe, opravných prostriedkoch a lehotách vo volebnom pokračovaní pri voľbách do obcí na Slovensku. JUDr. František Heinz, slúžny v Bratislave ... 143
Urbářské a příbuzné poměry na Slovensku. Dr. J. Horák, tab. soudce v Bratislavě ... 167, 230
Lombardný pôžičkový úkon. Dr. Karol Szegő, adv. v Bratislave ... 179
Príspevky k unifikácii poisťovacieho práva. Dr. Karol Szegö ... 184
Niekoľko poznámok k návrhu pre vecné právo. Dr. Vojtech Schwitzer, okres. sudca v Bratislave ... 18
Újma na cti občanské v trestním právu na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Dr. Alb. Milota, profesor na universitě Komenského v Bratislavě ... 225
Vybírání kulturních příspěvků římsko-katolické církve náboženské obce v Bratislavě. (Z kruhů právnických) ... 215
Výťah z rozhodnutí Najvyššieho súdu R. Č. S. vo veciach trestných. Dr. Ivan Jurecký, adv. v Nitre a Dr. Štefan Moys, s. s., N. S. v Brne ... 18, 89, 117, 151, 206, 298
Prehľad slovenskej časti rozhodnutí Najvyššieho súdu R. Č. S. vo veciach občianskych. Dr. Adolf Záturecký, radca N. S. v Brne ... 90, 119, 190
Prehľad slovenskej časti rozhodnutí Najvyššieho Správného Súdu R. Č. S. z r. 1923. Dr. Štefan Benko, odbor. radca ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska v Bratislave ... 25, 92, 122, 195, 295
Zásadní rozhodnutí Najvyššího Vojenského Soudu. Dr. Ján Kotyza, podplk. justiční služby N. V. S. v Praze ... 28, 94, 121, 147, 211, 306
Desekvestrácia v Amerike ... 158
Dr. Aug. Miřička šedesátníkem ... 305
Zprávy ministerstva spravedlnosti ... 156, 224, 313
Spolkové zprávy Jednoty konceptných úradníkov administratívnej služby na Slovensku v Bratislave ... 31, 95
Rôzne zprávy ... 223, 319
Literatúra ... 32, 64, 96, 128, 219, 310

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET