Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1926; 9(1) )

Obsah

O urážkách spáchaných tiskem podle zákona z 30. května 1924, čís. 124. Sb. z. a n. Universitní profesor Dr. Aug. Miřička ... 1, 33
O Miřičkově kritice tiskové novely. Dr. Emerich Polák ... 193, 225
Ještě slovo k tiskové novele z roku 1924. Prof. Dr. Aug. Miřička ... 353
Doslov k článkům o tiskové novele. Dr. Emerich Polák ... 385
Opravy k článkům o "Tiskové novele". (Dr. Polák a prof. Dr. Aug. Miřička ... 449
Konkurenčný zákaz jako sociálny problém. JUDr. Vojtech Hudec ... 12
O způsobu psaní ženských jmen na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Dr. Jaroslav Horák ... 40
Štátne občanstvo r. k. biskupov (prelátov) v býv. Uhorsku. Dr. Štefan Benko ... 65
K otázce nároků zaměstnanců na náhradu ušlých platů počas vojenského cvičení. Dr. Jaroslav Horák ... 69
Oživie-li v nútenom pokonaní pohľadávka námietkou v odpor vzatá? Dr. Bart. Róna, adv. v Košiciach ... 74
Kompetence referátu pro ochranu památek na Slovensku. Prof. Dr. Karel Laštovka ... 97
Zkoumací moc soudců o řádném vyhlášení zákona. Dr. Jaroslav Horák ... 100
Instančný postup a opravné prostriedky v pokračovaní správnom na Slovensku. Vládny radca Pavel Poničan ... 129, 161
Výročná zpráva Právnickej Jednoty na Slovensku v Bratislave k VI. riadnej valnej hromade. Dr. C. Bařinka ... 140
Má-li miesto zpätpožadovanie nájomného za minulú dobu? Dr. Julius Kovács, advokát v Nitre ... 169
Emil Durkheim a pojetí zločinu. Dr. Ant. Ráliš ... 199
Z praxe báňského rozhodčího soudu. Dr. Jar. Horák ... 205
Poznámky k návrhu zákona o trestním stihání presidenta republiky a členů vlády dle § 34., 67. a 79. ústavní listiny. Prof. Dr. Karel Laštovka ... 230, 264
Procesní postavení poškozeného dle uherského trestního řádu. Dr. Jan Černý ... 257, 289
Koblina a rokovina. Dr. Michal Slávik ... 268
Je-li prípustné pripojenie k odvolaniu v otázke nákladov sporu? Dr. Arnošt Ziegler ... 296
Usnesení senátu dle § 75. odst. 3. jedn. ř. do senátu. Prof. Dr. K. Laštovka ... 321
Poválečné konkordáty. Univ. Prof. Dr. Vratislav Bušek ... 325
Podmínečné odsouzení v Německu. Dr. Ant. Ráliš ... 334
Problém peněžních dluhů. Prof. Dr. Jaromír Sedláček ... 366, 390
Obecní zákoník občanský a Kant. Prof Dr. Bohuš Tomsa ... 433
Procesní postavení poškozeného dle uherského trestního řádu. Dr. Karel Drbohlav ... 442, 469, 503, 535
Skutkový stav v dovolacom pokračovaní. Dr. Ivan Ottlyk ... 465
Zvykové právo v Československé republike. Dr. Ervín Hexner ... 497, 529, 561
"Intervenience" dle § 92. civ. ř. s. Dr. Jaroslav Horák ... 508, 541, 570, 596, 625
"Prof. Dr. Karel Laštovka." (Prof. Dr. O. Sommer) ... 593
Progresivní system v Německu. (Dr. Ant. Ráliš) ... 56
Toxikomanie v Belgii ... 186
Das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch im Lichte der Lehren Kants. (Ref. Doc. Dr. F. Rouček) ... 490, 525
Sterilisace anormálních a nebezpečných zločinců (Dr. Ant. Ráliš) ... 495
Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu RČS. (Prof. Dr. Karel Laštovka) ... 48, 182, 219, 251, 286, 317, 450, 475, 514, 547, 577, 605, 637
Z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. (Dr. Cyr. Bařinka) ... 345, 383
Rozhodnutia Najvyššieho súdu RČS. vo veciach trestných. (Dr. Th. Nussbaum, radca Najv. súdu) ... 43, 76, 138, 177, 211, 242, 280, 309, 340, 377, 403, 454, 479, 517, 551, 581, 609, 640
Prehľad občanských rozhodnutí Najvyššieho súdu RČS. (Dr. Cyr. Bařinka a Dr. Jar. Horák) ... 18, 48, 51, 81, 102, 136, 172, 201, 233, 271, 297, 335, 372, 395, 459, 485, 521, 555, 585, 614, 644

Literatúra ... 25, 56, 88, 107, 152, 160, 184, 254, 287, 319, 349, 384, 408, 462, 490, 525, 558, 589, 617, 647

Knihopisná hlídka ... 351, 559, 620, 649

Hliadka časopisov ... 620

Spolková hliadka ... 650

Z advokátskej komory ... 90, 256

Rôzne ... 408

Opravy ... 32, 319, 656

Obsah Vestníka (publikácie) ministerstva pre sjednotenie zákonov a organizácie správy.

  1. Postavení Slovenska v zákonodarství republiky. Ministerský tajemník Antonín Hons ... 28, 60, 91, 155
  2. Daň dôchodková z mezdných príjmov. Min. radca Aug. Frána ... 113
  3. Publikace unifikačného ministerstva. Min. rada Dr. Josef Fritz ... 187
  4. Unifikační problém jinde a u nás. Min. rada JUDr. Josef Fritz ... 411, 656
  5. Výjimka odst. 3. § 38. živnostenského zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi. Min. tajemník Ant. Hons ... 621, 651
  6. Úřední zprávy ministerstva unifikačního:

Nová úprava manželského práva majetkového při jeho unifikaci ... 159
Unifikace civilního práva procesního ... 191
Unifikace předpisů o odčinění odsouzení ... 192
Unifikace daňových zákonů ... 222
Porady odborníků o osnove unifikovaného civilního řádu soudního ... 223
Unifikace občanského práva ... 224
Porady odborných komisí unifikačního ministerstva ... 320
Trestný poriadok ... 431
Unifikace směnečného práva ... 624
Porady slovenské komise pro obor práva trestního ... 656

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET