Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1928; 11(1) )

Obsah

K pojmu "vrchnosti" v § 227. tr. zák. uher. - Dr. K. Drbohlav ... 1
Komu možno vydať dedičské vysvedčenie? Ľudevít Tariska, okr. s. ... 7
Nedostatky v procesualnej novele č. 101/1921. Dr. Ernest Ziegler, advokát ... 41
Úloha filosofie v právu mezinárodním. Prof. Roscoe Pound, preložil Dr. Jozef Schűtzner ... 46
Otázka domněnky manželského původu dítěte a praxe Nejvyššího soudu. Dr. Jar. Horák, tab. soudce ... 81
Nesporné pokračovanie dľa zák. č. 48/1925. Dr. Viktor Földi, okr. s. ... 121
Postavenie duchovného a jeho spolupôsobenie pri uzavieraní sňatku (dľa tr. zák. na Slovensku a Podkarpatskej Rusi). Dr. Ant. Boria, tab. s. pri Najvyššom súde ... 161
Zákon a nariadenie. Dr. Ervín Hexner, advokát ... 201
Řízení ve sporech o legitimitu dítěte dle práva česloslovenského. Dr. Jaroslav Horák, tab. soudce ... 241, 291, 333, 369, 401, 432, 473, 509, 548, 731
O vojenské diktatuře na Slovensku a Podkarpatské Rusi v letech 1919 - 1922. - JUDr. Vratislav Kalousek ... 281, 321
Opravné prostředky dle návrhu trestního řádu v řízení o zločinech a přečinech, které patří před sborový soud I. stolice. Dr. Karel Drbohlav, tab. s. ... 361, 393, 425
Důvody usnesení v rozlukových sporech a odděleném žití R. v. z. s. Josef Matěj, přiděl. N. S. ... 407
Státní idea správní reformy. - Dr. J. Vavřínek ... 457
Poznámky k zákonu č. 217/1925, ktorým sa prevádza § 105. ústavnej listiny. - Dr. Ivan Ottlyk, advokát v Bratislave ... 497
Emil Svoboda. Medaillon k padesátinám. O. Sommer ... 537
Prof. Emil Svoboda jako právní filosof. - Bohuš Tomsa ... 540
Rozhled po právu ústavním a správním prvého desetiletí naší republiky. - Prof. Dr. Karel Laštovka ... 577
První desetiletí československého zákonodarství trestního Prof. Dr. A. Milota. ... 594
Přehled sjednocovacích zákonodarných prací z oboru práva finančního za prvé desetiletí republiky českoslov. Min. rada Ferd. Tuš ... 605
Občanské právo v prvých desíti letech Republiky československé. Min. rada Karel Schrotz ... 622
Práca slovenských právnikov pred prevratom a v prvom desaťročí Republiky. - Dr. Vladimír Fajnor, prezident súdnej tabule v Bratislave ... 704
Priebeh oslavnej valnej schôdze právnikov zo Slovenska, na oslavu I. desaťročia Republiky Československej. - Dr. Cyril Bařinka ... 712
Poznámky k zákonu č. 217/1925. - Dr. Jiří Hoetzel, profesor university Karlovy v Praze ... 727
K výkladu § 419. a 555. obč. súd. poriadku. - Dr. Jul. Jermář, tabulárny sudca u sedrie v Bratislave ... 740
Špedičné zvyklosti. - Dr. Jozef Singer ... 741
Univ. prof. Dr. Karel Kadlec. - Dr. R. Rauscher ... 767
Jako praktikuje ministerstvo vnútra lex Dérer? - Dr. Alex. Lorián ... 771
Výročná zpráva Právnickej Jednoty na Slovensku v Bratislave, prednesená na VI. valnej hromade, konanej dňa 1. IV. 1928. Dr. Cyril Bařinka ... 419
Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu R. Čsl. - Prof. Dr. Karel Laštovka ... 10, 55, 85, 124, 168, 204, 247, 298, 339, 378, 408, 438, 477, 515, 553, 743, 775.
Rozhodnutia Najvyššieho súdu R. Čsl. vo veciach trestných. - Dr. Theodor Nussbaum, radca Najvyššieho súdu v Brne ... 14, 60, 90, 131, 173, 210, 254, 301, 345, 383, 412, 444, 480, 518, 557, 747, 777.
Prehľad občanských rozhodnutí Najvyššieho súdu. - Dr. Cyril Bařinka a Dr. Jaroslav Horák ... 20, 65, 95, 138, 179, 217, 260, 305, 354, 387, 416, 448, 483, 522, 561, 751, 779

Hovorna:

Jakým způsobem třeba rozhodnouti, když žalobce sníží žalobu na pouhé útraty? (Dr. Jar. Horák) ... 308

Spolková hliadka:

Právnická Jednota na Slovensku v Bratislave poriada zájazd do Prahy. (Dr. Cyril Bařinka) ... 143
Tretí sjazd československých právnikov v roku 1930. (Dr. Cyril Bařinka) ... 143, 454
Tretí sjazd českoslov. advokátov. (Dr. Cyr. Bařinka) ... 144, 359, 754
Zájazd Právnickej Jednoty na Slovensku do Prahy (Dr. C. Bařinka) ... 186
Valné shromaždenie Sväzu advokátov na Slovensku. (Dr. Emil Stodola) ... 189, 755
Stála delegácia Právnickej Jednoty v R. Čsl. (Dr. C. Bařinka) ... 360, 392
Oslava prvého desaťročia R. Čsl. právnikmi na Slovensku. (Dr. Cyril Bařinka) ... 392
Z české advokátní komory v Praze. ("Česká Advokacie") ... 454
Z Jednoty advokátů čsl. v Praze ("Česká Advokacie") ... 454, 455
Ze spolku českých advokátů v markrabství moravském v Brně. ("Česká Advokacie") ... 454
Kritický stav našeho soudnictví. ("Soudcovské Listy") ... 455
Z valné hromady a výborky České zemské jednoty soudcovské. ("Soudcovské Listy") ... 455
IV. sjazd nemeckých právnikov. (Dr. Cyr. Bařinka) ... 756

Literatúra:

Ad. Merkl: "Allgemeines Verwaltungsrecht" ... 101
Walter Jellinek: "Verwaltungsrecht" ... 101
"Soubor předpisů o organisaci a působnosti zemských a okresních úřadův a zastupitelstev" ... 142
Poznámky k vládnej osnove o nespornom pokračovaní. (K článku Dr. Vojt. Vičánka pod tým istým titulom v Zprávach sväzu advokátov na Slovensku, č. 4.). - Dr. Jar. Horák ... 183
Actes du Congrčs pčnitentiaire international de Londres, Aoűt 1925 (Spisy Mezinárodního sjezdu vězeňského v Londýně 1925. Vydal generální sekretář Dr. J Simon van der Aa). - univ. prof. Dr. Alb. Miloto ... 266
Dr. Carl Zebo: "Die Einkommensteuer". ... 309
Dr. Emil Hoffmannsthal: "Das österreichische Bankhaftungsgesetz und die Bankgewerbekonzessionsbedingungen unter Berűcksichtigung der ausländischen Gesetze und Entwűrfe" ... 309
Dr. Jozef Munka: "Patronátske právo" ... 310
René Vorms: "Úvod do studia lidské společnosti" ... 392
Dr. O. Machotka a Dr. Zd. Ullrich: "Sociologie v moderním životě" ... 392
"Otázky moderní sociologie" ... 392
Dr. J. Simon van der Aa: "Bulletin de la Commission Pčnitentiaire Internationale" (univ. prof. Dr. Alb. Miloto) ... 455
JUC. Rud. Wierer: "Poměr Moravy k říši římsko-německé" ... 456
Prof. Dr. In. A. Bláha: "Sociologie dětství" (Dr. Ant. Ráliš) ... 486
Dr. Francois Gorphe: "Le principe de la bonne foi" (p. Dr. Jar. Horáka) ... 487

Slovenská právnická bibliografia. - Dr. Vil. Pražák ... 103

Rôzne zprávy:

Vypsání vědecké soutěže (ministerstvem spravedlnosti) ... 144
Stála delegácia advokátskych komor republiky československej (Dr. Cyr. Bařinka) ... 310
Slávnostné odhalenie mohyly gen. M. R. Štefánika ... 489
Udělení cen ministerstva spravedlnosti za právnická díla a pojednání příslušníkům stavu soudcovského, advokátního a notářského ... 756

Príloha:
Sošit 4., ročník LXVII. (1928) časopisu "Právník":
1. Úkol soudce podle československých přípravných osnov trestního zákona. - Prof. Albert Milota ... 201
2. Zpráva o zájezdu Právnické Jednoty na Slovensku a o mimořádné schůzi Právnické Jednoty v Praze. - Dr. Boh. Kučera ... 214
3. Praktické případy. - Václav Cícha ... 219
4. Literární zprávy ... 221
5. Hovorna ... 227
6. Deník ... 229

Obsah Vestníka (publikácie) ministerstva pre sjednotenie zákonov a organizácie správy.
1. Změny zákonného článku XI/1918, o poplatcích z převodu majetku jež nastaly po 28. říjnu 1928. - Min. rada E. Holík ... 25, 69, 105, 145, 190, 225
2. Zahlazení několika odsouzení - JUDr. Josef Balcar, odb. r. min. unif. ... 234, 269
3. Postrk a policejní vyhoštění. (Studie de lege ferenda). Odb. rada Antonín Hons ... 275, 314
4. Zákonný článek XLIII/1914 o soudních poplatcích a jeho změně podle zákonů československých. - Odb. přednosta Emil Holík ... 490, 527, 565, 757, 781.

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET