Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1930; 13(1) )

Obsah

Zákaz reformationis in peius v trestnom pokračovaní, konanom proti neprítomným osobám podľa zákona zo dňa 11. decembra 1923, čís. 8. z r. 1924. - Dr. Ant. Boria, rada N. S. v Brne ... 1
Glosy k novelisaci obč. soud. ř. - Dr. Jaroslav Horák, v. s. r. v Bratislavě ... 33
Ochrana vynálezu po uplynutí zákonné doby ochranné. Dr. Karel Skála, vrchní odb. rada min. obchodu ... 40, 64, 90
Několik poznámek k výkladu § 4. zák. 217/1925 a § 105. ústavní listiny. - Dr. Karel Laštovka, prof. univ. Komenského v Bratislavě ... 57
Několik poznámek k zák. č. 217/925. - Dr. Jaroslav Horák, vrchní s. rada ... 186
O vyrovnávacom fonde vo smysle § 10. zák. čís. 77/1929. - Dr. Anton Ferényi, radca pol. správy ... 81
Praxe nejvyššího soudu v otázce valorisační. - Dr. Jaromír Sedláček, prof. univ. Masarykovy v Brně ... 113, 146
Kolektivní vlastnictví na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. - Dr. Jaroslav Horák, vrch. s. rada ... 119, 152
Nova v odvolacom pokračovaní. - Dr. Ernest Ziegler, adv. v Bratislave ... 177
Poznámky k plenárnym usneseniam Najvyššieho správneho súdu. Dr. Ervin Hexner ... 209
K novej úprave zákona o riešení sporov kompetenčných. - Dr. Adolf Záturecký ... 241
Viaže nález Najvyššieho správneho súdu úrady a Najvyšší správny súd? - Dr. Ervin Hexner ... 273
Valuta zmenkovej listiny v prípade starej zmenky. - Dr. Alexander Ardó, advokát v Bratislave ... 275
Slovensko v ohraničovacích pracích. - Ing. Václav Roubík, odb. přednosta min. veř. prací ... 313
Prvé desaťročie činnosti Právnickej Jednoty na Slovensku v Bratislave. - Dr. Cyril Bařinka, adv. v Bratislave ... 322
Uplatňování pohledávek vzniklých proti bývalému uherskému eráru před československými soudy. - Dr. V. Štětka, Užhorod ... 377
K použitelnosti svědectví eidetiků. - Dr. Frant. Štajgr ... 381, 440
Disciplinární moc nad obecním starostou na Slovensku. - L. ... 383
Kdy se stane usnesení schvalující vyrovnání mimo konkurs právomocným? - Dr. Jaroslav Horák, vrch. s. rada v Bratislavě ... 433
Rekursy třeba podávati jen v jednom vyhotovení. - Antonín Balcar, v. s. rada v Bratislavě ... 439
X. mezinárodní kongres pro trestní právo a vězenství v Praze ve dnech 25. - 30. srpna 1930. - Dr. Jaroslav Horák, v. s. r. ... 465
Kolkování v exekučních záležitostech. - Dr. Bartoloměj Bernát, advokát v Užhorodě ... 474
Tretí sjazd československých právnikov. - Dr. Vladimír Fajnor, predseda III. sjazdu čsl. právnikov 1 ... 497
Děvín a Karnuntum. - Dr. Jan Eisner, prof. filos. fak. univ. Komenského 2 ... 498
Bratislava. - Dr. Ješek Hofman, prednosta Úradu pre ochranu pamiatok v Bratislave 7 ... 503
Proces proti husitským přívržencům v Bratislavě roku 1434. - Dr. Václav Chaloupecký, prof. filosof. fak. univ. Komenského 12 ... 508
Něco o konversi a tak řečené "via facti". - Dr. František Rouček, prof. univ. Komenského v Bratislavě ... 533
Zpráva o průběhu III. sjezdu právniků československých v Bratislavě 1930. - Dr. Cyril Bařinka ... 557

Rozhodnutia Najvyšších súdnych stolíc:

Rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu R. Čsl. Prof. Dr. Karel Laštovka ... 7, 42, 67, 96, 122, 159, 188, 214, 246, 278, 343, 384, 443, 479, 17 (513), 539
Rozhodnutia Najvyššieho súdu R. Čsl. vo veciach trestných. - Dr. Th. Nussbaum, r. Najv. súdu ... 45, 69, 97, 124, 163, 190, 217, 249, 283, 345, 387, 446, 481, 541
Z občanských rozhodnutí N. S. - Karel Jelínek v. s. rada, Brno ... 219

Spolková hliadka:

Tretí sjazd právnikov československých v Bratislave 1930. ... 17, 104, 165, 221, 251, 291, 391, 449, 20 (516)

Písomníctvo (literatúra):

Dr. Jaroslav Horák: Jihoslovanský "zakon o advokatima" ... 11
Policie a problém zločinnosti. - A. R. ... 16
Dr. Fr. Kočí: Po stopách spravedlnosti. - Dr. J. H. ... 16
Dr. Adam S. Ettinger: Zbrodniarz w swietle antropologji i psychologji. - Dr. Ráliš ... 50
Franz Alexander a Hugo Staub: Der Verbrecher und seine Richter. - A. R. ... 52
Quintiliano Saldaňa: La Criminologie Nouvelle. - Dr. Ráliš ... 101
Thomas Givanovitch: Les Problémes Fondamentaux du Droit. - 1. Information, 2. Délinguant, 3. Sanction criminelle. - Dr. Ráliš ... 127
Profesor Dr. A. Milota: Zákon na Ochranu Republiky. - Dr. Ant. Ráliš, okres. soudce v Bánovcích n./B ... 129
Dr. Fouad Ammoun: La Syrie Criminelle, Essai sur la Criminalité en Syrie au Liban, dans ľEtat des Alaouites et en Palestine Anglaise. - Dr. Ráliš ... 192
Dr. J. Horák, v. s. r.: Nový zákon o nuceném vyrovnání mimo konkurs v jihoslovanském král. ... 194
Dr. Florian Drápal: Kompetence civilních soudů de lege ferenda. Dr. J. H. ... 196
Rivista di diritto penitenziario Studii teoretici e pratici. - Dr. H ... 223
E. Roy Calvert: Capital Punishmen in the Twentieth Century. Doc. Dr. Ant. Ráliš, okr. s. v Bánovcích n./B. ... 250
Dr. Jozef Macůrek: Rumunsko ve své minulosti i přítomnosti. - R ... 250
B. Drews: Verwaltungsreform und Berufsbildung der Volkswirte L. ... 287
H. Drerup: Die Grenzen der Gehorsampflicht der Beamten. - L. ... 287
Dr. Florian Drápal: Ze sporného a nesporného řízení. - Dr. J. Horák ... 289, 389
Sociologická revue. - Š. ... 290
Dr. Josef Kliment: Základy obecního zřízení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. - Dr. O. Klein ... 290
JUDr. Jiří Hejda: Hospodářská funkce akciové společnosti ... 291
Rozvoj českoslov. kúpeľov a otázka úverová. - Dr. K. Cziviš ... 347
Dr. Josef Munka: Náklad na ľudové školstvo v osvetlení politicko-administratívnom. - L. ... 348
P. N. Miljukov: Národnost, její vznik a vývoj. - Rš. ... 389
Rudolf Svoboda: Královéměstecké požáry. - Dr. Ráliš ... 389
Josef Vavrovský: Zločinci z povolání. - Dr. Ráliš ... 390
Ing. Ferdinand Schubert a JUC. Ignác Hlava: Železnice ve styku s veřejnými cestami a silnicemi. - L. ... 390
Koloman Peťko, rada zem. úr. v Bratislave: Verejná správa na Slovensku zo zvláštnym zretelom na správu okresní. - L. ... 391
Alfred Fuchs: Novější papežská politika. - Prof. Dr. V. Babušek ... 448
Trestné Zákony Zeme Slovenskej a Podkarpatoruskej. - A. R. ... 545
Alois Zigmund: Mládež mravně vadná. - A. R. ... 546
Studium práv na universitě pražské před sedmdesáti lety ... 546

Rôzne zprávy:

Z právnického světa slovanského ... 167
Udělení stipendií ke studiu organisace soudů (stát. zastupitelstev) a jich zřízení v cizině ... 351
Desátý mezinárodní kongres pro trestní právo a vězeňství ... 406
Pátý sjezd německých právníků v Chebu, Frant. Lázních ... 548
Česká společnost národohospodářská v Praze ... 549

Slovenská Právnická bibliografia: Dr. Vil. Pražák ... 130

Hliadka knihopisná: ... 17, 55, 73, 106, 133, 166, 224, 256, 298, 350, 404, 451, 483, 546

Hliadka časopisov: ... 18, 56, 74, 133, 224, 256, 299, 350, 404, 452, 483, 547

Hliadka osobná: ... 20, 56, 75, 106, 134, 168, 198, 226, 256, 300, 351, 406, 453, 484, 549

Hovorňa: ... 54

Prílohy:
A) Úradná sbierka
rozhodnutí Najvyššieho súdu republiky Československej vo veciach občanských (dokončenie roč. I./1929)
B) Vestník (publikácie)
ministerstva pre sjednotenie zákonov a organizácie správy.

Obsah Vestníka:
1. Dokončení důležitých unifikačních prací v roce 1930. - JUDr. Josef Fritz, min. unif. ... 20, 75, 107
2. Nová soudcovská pragmatika a soudní organisace v Jugoslavii. - Dr. Josef Balcar, vrch. odb. rada ... 135, 169, 201, 227
3. Projev ministra pro sjednocení zák. Msgra Dra Šrámka v rozpočtovém výboru senátu N. S. dne 20. března 1930 ... 198
4. Organisace místní správy v Rumunsku. - Dr. Antonín Nermuth, vrch. odb. rada min. pro sjednocení zák. a org. spr. ... 257, 301, 352, 407
5. K otázce unifikace poplatků v republice Československé. - Ferdinand Tuš, ministerský rada min. unif. ... 454, 485
6. Větevné dědění a sjednocení práva občanského. - Karel Schrotz, min. rada min. unif. v Praze ... 550

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2024 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET