Právny obzor

5

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1931; 14(1) )

Obsah

1. Poznatky o trestnej novele z r. 1929. - Dr. Ant. Boria ... 1
2. Medziparlamentární unie o menšinové otázce. - Dr. Zdeněk Peška, univ. prof. ... 33
3. Jeli dědic, který dosud není v pozemkové knize jeko spoluvlastník zapsán, legitimován ke sporu o zrušení spoluvlastnictví. - Ant. Balcar, v. s. rada ... 37
4. Nova v odvolacom pokračovaní a materiálna spravodlivosť. - Dr. E. Ziegler ... 65
5. Valuta zmenkovej istiny u "starej" zmenky. - Dr. E. Róna Riegelhaupt ... 70
6. V nemocenském pojištění není přihláška aktem právotvorným, nýbrž splněním formální povinnosti uložené zaměstnavateli v zájmu pojišťovny. Naproti tomu v pojištění invalidním a starobním jest však přihláška aktem konstitutivním, bez níž dle 2. odst. § 7. zák. o soc. pojištění, pojištění vůbec nevznikne. - Fr. Novotný, vr. s. r. ... 103
7. Propagační slova pro těsnopis u soudů a úřadů. - Dr. S. Hendrych, vrch. odb. rada ... 129
8. O disciplinárnom pokračovaní proti starostovi obce a členom obecnej rady na Slovensku - Dr. Ant. Herényi, rada pol. správy ... 134
9. Poznámky k osnove nového trestného poriadku. - Dr. Andrej Harkabus, vrch. súdny rada v Košiciach ... 225
10. Může cizinec nabýti československého státního občanství jmenováním za státního uředníka v českých zemích? - L. Laštovka, univ. profesor ... 193
11. K rozhodování o žalobách ve věcech pensijního fondu státních dráh jsou příslušny soudy řádné. - Fr. Novotný, v. s. rada ... 199
12. Pomer bezpodmienečného prihlásenia pohľadávky a hlasovania v pokračovaní o nútené pokonanie ku nároku na zvláštne uspokojenie. - Dr. B. Róna, Riegelhaupt, adv. v Košiciach ... 231
13. Bifurkovaná unifikácia. Dr. Melicher Moskovitz, adv. v Bratislave ... 263
14. Ustrój sadów dla nieletnich w swietle uchwal X. Miedzynárodowego Kongresu Karnego i Panitenejarnego w Pradze (1930). - Dr. Karol Czalezyňski, Sedzia w Wrszawie ... 289
15. K rozsahu dotazovací činnosti soudu podle § 225, z. čl. I/1911.- Dr. Frant. Steiger ... 231
16. Kompromisný návrh v otázke Nova v odvolacom pokračovaní. - Dr. A. Šimko, súdny radca v Nitre ... 334
17. Viktor Štumpf. - V. F. ... 385
18. Zastavilo se drobení zemědělských závodů u nás? - Prof. Dr. Drbohlav Krejčí ... 387
19. O obecnej dávke z prírastku hodnoty nemovitosti. - Dr. Anton Ferényi, vrch. rada pol. spr. ... 394
20. Justice a správa. - Prof. Dr: F: Vavřinek ... 417
21. Unifikacija zakona u Jugoslaviji. - Dr. Ivo Politeo, adv. Zagreb ... 426
22. Vymáhanie verejnonotárskych odmien na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. - Dr. Michal Slávik, ver. not. ... 450
23. O mezinárodním sjednocení směnečního a šekového práva podle konvenci ženevských z r. 1930 a 1931. - Prof. Dr. Karel Hermann-Otavský ... 465
24. Nový poplatok z uznesenia v exekučnom pokračovaní. - Dr. Jakub Várady, adv. v Šehách ... 475
25. Založení studijního sboru pro řešení právních otázek z oboru bezdrátové telegrafie a telefonie. - Doc. František Vážný ml. ... 500
26. Příspěvek ku právu předkupnímu. - Univ. prof. Dr. Jaroslav Sedláček (Brno) ... 521
27. První sjezd právníků slovanských v Bratislavě 1933. Dr. C. Bařinka ... 528
28. Excindační žaloba v slovenském právu. - Dr. František Štajgr ... 553
29. První sjezd právníků států slovanských v Bratislavě. Některé poznámky k přípravě Právního sjezdu právníků států slovanských v Bratislavě r. 1933 - Dr. K. Laštovka, univ. prof. ... 586

Rozhodnutia Najvyšších súdnych stolíc:

30. Rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu R. Čsl. - Prof. Dr. Laštovka ... 5, 6, 7, 8, 39, 40, 41, 42, 72, 73, 74, 75, 104, 105, 106, 136, 137, 167, 168, 200, 201, 232, 233, 264, 265, 266, 302, 303, 304, 335, 336, 337, 365, 366, 367, 398, 399, 400, 433, 434, 435, 454, 455, 456, 459, 460, 461, 480, 481, 508, 509, 543, 544, 545, 546, 548, 549, 567, 570, 591, 592, 593, 595, 597
31. Rozhodnutia Najvyššieho súdu R. Č. S. vo veciach trestných. - Dr. Th. Nussbaum, r. Najv. s.: ... 9, 10, 11, 12, 43, 44, 45, 46, 75, 76, 77, 107, 108, 109, 110, 138, 139, 169, 170, 171, 172, 233, 234, 235, 267, 268, 304, 305, 338, 339, 367, 368, 401, 402, 435, 436, 437, 456, 457, 458, 477, 478, 479, 505, 506, 507, 546, 547, 568, 569, 593, 594, 595
32. Z občanských rozhodnutí N. S. - Karel Jelínek, v. s. rada, Brno 47, 203 ... 166

33. Spolková hliadka:

Ze zprávy o průběhu IX. řádné valní hromady Právnické Jednoty na Slovensku v Bratislavě, konané dne 19. IV. 1931. - Dr. Bařinka ... 306

34. Z právnického sveta slovanského:

Polsko. - Rr. ... 12
Jugoslavie a Bulharsko. - M ... 13
Unifikace právního řádu v Jugoslávii, čast I. ... 110
IV. kongres právnikov Kraljevine Jugoslavije ... 140
Nowy zunifikovany polsky kodeks postepowania civilnego ... 403
Kongres Pravnika u Skoplju ... 405
Polska: "Ruch ustawodawczy od 1. styeznia di 1. czerwca 1931." - Kazimierz Przybylowski ... 482
IV. sjezd právníků jugoslovanských ve Skoplji dne 4. - 8. X. 1931 ... 502

35. Písomníctvo:

Dr. Vratislav Bušek: Československé cirkevní zákony díl I. ... 48
Dr. Josef Grni r. fin. prok. v Brně ... 77
Dr. Oskar Venetianer, advokát v Košiciach: O ochranných známkach ... 111
Dr. Jaroslav Říha a Dr. Frant. Freudenfeld: Pracovní právo republiky Československé ... 236
Koloman Peťko: Základiny (nadácie), fondy, základinné fondy (odkazy stipendii) ve vztahoch administrativno-právnych) ... 236
Horův studijní civilní řád soudní ... 311
Předběžné výsledky sčítání lidu 21. prosince 1930 ... 341
Řády konkursní vyrovnávací a odpůrčí ... 372
Josef Roudnický: Nová úprava finančného hospodárstva sväzov územnej samosprávy ... 483
Slovník národohospodářský, sociální a politický ... 484
Recueil de documents en matiére pénale et pénitentaire. A. R. ... 510
Sociologická Revue ... 510
Prof. Dr. Roberto Ago: Conflitti di leggi regionali diverse nella Republica Cecoslavacca. - JUDr. et REMDr. A. Dutka ... 510
Alex. Virsik: Ukázky zo živnostenskej praxe na Slovensku - L. ... 510
Stanislav Ilek a Ladislav Bartůněk: Tiskové právní předpisy dle práva uherského platního v čsl. republice. - L. ... 511
Stanislav Ilek a Dr. Herrmann: Obecní soud občanský. - L. ... 511
Lubor Niederle: Rukovět slovanské archeologie ... 549
Ppl. j. sl. Dr. Josef Lepšík a Dr. Josef Beneš: Vojenské trestní zákony československé ... 549
Dr. Pavel Hartmann: Die politische Partei in der Čechoslovakischen Republik ... 550
Dr. Emil Stanislav: Porotní soudy. - Dr. Emiljan Sroka ... 572
D. Apelt: Instanzenzug der Verwaltung inm Reich und Ländern. L. ... 597
Dr. Antonín Ráliš: Studie o příčetnosti ... 601

36. Rôzne zprávy:

Rálišův fond; vypsání soutěže ... 18
Udělení čestné odměny ... 18
Cena slovenského průmyslu ... 113
Pozvánka k desátému sjezdu právníků estonských ... 142

37. Zákonodárstvo ... 236, 269, 310, 340, 369, 370, 406, 407, 462, 484, 485, 511, 512, 500, 551, 572, 573, 574, 575, 604, 605, 606, 607

38. Hliadka knihopisná ... 16, 17, 49, 79, 111, 112, 141, 173, 205, 206, 237, 270, 311, 312, 341, 372, 407, 408, 438, 439, 462, 463, 487, 513, 514, 515, 551, 575, 607

39. Hliadka časopisov ... 17, 18, 50, 51, 80, 112, 141, 174, 175, 206, 207, 237, 238, 270, 271, 312, 342, 343, 372, 408, 439, 440, 463, 464, 488, 515, 516, 552, 576, 608

40. Hliadka osobná ... 19, 20, 52, 80, 113, 143, 175, 207, 208, 271, 312, 313, 343, 344, 374, 409, 410, 488, 317, 552, 576

41. Hovorňa ... 14, 51, 310, 371, 485, 608

Prílohy:

A) Úradná sbierka
občanských rozhodnutí Najvyššieho súdu RČS
B) Vestník (Publikácie)
ministerstva pre sjednotenie zákonov a organnizácie správy.

Obsah Vestníka:
1. Spolunabyté jmění a osnova nového občanského zákoníka. - Min. rada Karel Schrotz ... 21 - 32
2. K otázce unifikace poplatků v republice Československé (pokračování.) - Ferdinand Tuš, min. rada ... 53, 81, 114
3. K připravované revizi živnostenských zákonů. - Ant. Hons, odb. rada ... 126, 143, 176, 223, 239
4. Zákon proti nekalé soutěži v Jugoslávii. - Dr. Josef Balcar, vrch. odb. rada ... 187, 208
5. Reorganisace soudnictví ve Francii. (Část třetí). - Dr. Antonín Nermuth, vrch. odb. rada min. pro sjednocení zák. a org. správy. ... 254, 272, 313, 344, 374, 410
6. Projev ministra pro sjednocení Msgra Dra Šrámka v rozpočtovém výboru poslanecké sněmovny ... 517

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET