Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1932; 15(1) )

Obsah

1. Lex loci laisionis jako kolísní norma v mezinárodním právu promlčecím. - Dr. Št. Lapajne ... 1
2. O krvních skupinách so zvláštnym zreteľom k súdnej praxi. - M. U. Dr. Fr. Klein ... 5
3. Dve studie k československému jazykovému právu. - Prof. Dr. Zdeněk Peška ... 41
4. Problém přísahy a její reforma v právu procesním. - Dr. Jaroslav Horák ... 48
5. Vztahuje se zákaz lhůtních obchodů obilím a mlynskými výrobky i na obchody uzavřené v cizině? - Dr. Rudolf Dominik ... 113
6. W. A. Maciejowski a program srovnacího dějepisu práv slovanských. - Dr. Jan Adamus univ. as. Lvov ... 145
7. Obyčejové právo v Království Jugoslovanském. - Živion M. Périć ... 177
8. Lex Dérer, ústavný zákon zo dňa 1. júla 1926, čís. 152 o udelení čl. štát. občianstva niektorým osobám. (Podľa judikatúry N. S. S.) - Dr. Ernest Fischer ... 189
9. Reforma tiskového práva v Republice polské. - Juljusz Novotný ... 201
10. K otázce právní povahy konkursní podstaty. - Dr. Aug. Kunze ... 209
11. Žaloba o spoločnú držbu, jako žaloba určovacia. - Emil Toronský, se. pres. ... 211
12. Judikatúra Najv. súdu o odmene za prácu prez čas u deputátnikov. - Dr. And. Hollós, Levice ... 231
13. Vedecká spolupráca právnikov štátov slovanských. - Prof. Dr. K. W. Kumanicky ... 249
14. O zákonnom zastúpení účastinnej spoločnosti. - Dr. Jul. Hexner ... 250
15. Theologická theorie státního hospodářství. - Prof. Dr. K. Engliš ... 281
16. Řízení o prodloužení nezletilosti, dání v opatrovnictví a jejích zrušení. Doc. Dr. Frant. Štajgr ... 287
17. Jubileum spolku "Právnik" v Bratislave. - Dr. Ivan Dérer, minister školstva ... 337
18. O osnovách unifikace a kodifikace zákonů v Jugoslavii. - Gj. Tasić, univ. prof. v Bělehradě ... 369
19. Účinok mimokonkurzného pokračovania na poz. kn. preznačenie. - Dr. Barth. Róna-Riegelhaupt, adv. v Košiciach ... 377
20. Či je právo na povinný diel s hľadiska procesného práva deliteľné? Dr. Eugen Zsigárdy, adv. v Zlatých Moravciach ... 380
21. Kapesní exekuce na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. - Doc. Dr. Jar. Horák ... 401
22. Soubornost právního řádu. - Dr. Václav Chytil ... 406
23. Ze zprávy o průběhu řádné valné hromady Právnické Jednoty ... 420
24. Selské dědické obyčeje na Volyni a Polesi, jako odlesk všeobecných slovanských zásad. - Adam Bobkowski, pres. kraj. s., Pinsk ... 433
25. O značení a zákonom zastúpení účastinnej spoločnosti. - Dr. Julius Hexner ... 448
26. Báňske clo (urbura, tetragium) podle platného práva na Slovensku a Podkarp. Rusi. - Doc. Dr. Jar. Horák ... 474
27. Poznámky k návrhu zákona o veřejných silnicích a cestách. - Prof. Dr. Karel Laštovka ... 497
28. Doporučuje se pro několik států jednotná úprava některých ustanovení vojenského trestního práva? - Dr. Josef Lepšík, ppl. just. sl. v M. N. O. ... 521
29. Exekucie proti prídelcom a zbytkovým statkárom. - Dr. Jak. Váradi, advokát ... 529
30. Civilní soudnictví v zemích Slovenské a Podkarpatské v letech 1927 - 1931 ve světle statistiky. - Dr. Brožovský, vrch. odb. r. ... 545
31. Úprava advokácie ve slovanských státech. - Dr. Eugen Tarabin ... 552
32. Sudca a advokát. - Dr. Vl. Fajnor, prvý prez. najv. súdu ... 569
33. Slávnostné otvorenie budovy krajského súdu v Ružomberku ... 582

34. Rozhodnutia Najvyšších súdnych stolíc:

Rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu R. Čsl. - Prof. Dr. Laštovka ... 9, 10, 11, 16, 17, 56, 92, 93, 94, 126, 127, 128, 129, 158, 160, 193, 194, 213, 214, 216, 217, 235, 236, 238, 239, 271, 272, 273, 275, 276, 298, 299, 300, 327, 328, 358, 359, 383, 384, 388, 389, 427, 428, 451, 452, 453, 457, 458, 459, 480, 486, 487, 515, 516, 517, 533, 534, 536, 537, 556, 557, 558, 563, 564, 565
35. Rozhodnutia Najvyššieho súdu R. Č. S. vo veciach trestných. - Dr. Th. Nussbaum, r. Najv. s. ... 12, 13, 14, 15, 57, 93, 127, 128, 158, 195, 214, 215, 236, 237, 238, 273, 274, 275, 300, 301, 302, 328, 359, 360, 385, 386, 424, 425, 426, 453, 454, 456, 482, 483, 484, 485, 513, 514, 534, 559, 560, 561, 598, 599
36. Z občianskych rozhodnutí N. S. - Karel Jelínek v. s. rada, Brno ... 90
37. Spolková hliadka: Ze správy o průběhu valné hromady Právnické jednoty ... 420

38. Z právnického sveta slovanského:

První sjezd právníků států slovanských v Bratislavě 1933 ... 18, 58, 95, 197, 217, 240, 253, 329, 488, 537, 601
IV. sjezd právníků království Jugoslavie dne 4. - 8. X. 1931 ... 23
Poľské právo morské ... 25
Nový poľský občiansky súdny poriadok ... 25
Unifikace práva pozemkových knih v Polsku ... 26
Kodifikace trestního práva v Poľsku ... 65
Trestněprávní reformní snahy v SSSR ... 98
Finanční zákon v Polsku. - Dr. Štajgr ... 99
Několik poznámek k nové jugoslovanské ústavě. - Dr. Stanislav Starzynský, univ. prof., Lvov ... 129
Pátý sjezd právníků jugoslovanských v Dubrovníku r. 1932 ... 161
Sovětskoe gosudarstvo i revoljucija prava. (Orgán ústavu sovětského ústrojí a práva. Moskva - Leningrad 1931) ... 198
Otázka změny ústavy v Polsku ... 239
Současné právnické časopisy v Bulharsku ... 390
V. Sjezd právníků jugoslovanských ... 508

39. Písomníctvo:

Prof. Dr. V. Hora: Soudní řízení nesporné ... 22
Association Yugoslava de Droit International ... 23
Richard Bébr: Výklad zákona o pomocné praxi porodnické, o vzdělání a výcviku porodních asistentek a příslušných předpisů práva veřejného, soukromého a trestního ... 66
Dr. Mikuláš Ujlaky, asistent. prof. Dr. K. Szladista v Budapešti. Zmeny uhorského súkromného práva v Československu ... 132
Najstaršia právna kniha slovenská ... 162
Prof. Dr. A. Miřička: O trestním soudnictví nad mládeži ... 163
Dr. Richard Bébr: Povinnost obcí hraditi ošetřovací výlohy v ústavech léčebných a humanitních a výlohy za nákažlivé choroby ... 220
Actes du Congrčs Pénal et Pénitentiaire International, Prague Aout 1930 ... 221
Au international survey of bankruptey law ... 221
Recuil de Documents en matičre pénale et pénitentiaire ... 221, 246, 459
I. a P. Zepové, Ius Graeco - romanum ... 243
Samosprávne finance 1932 ... 247
Dr. J. Karmán: Zákon konkursní ... 363
Dr. A. Peretiatkowicz: Ústavní zákony Republiky polské ... 363
Dr. Vl. Mandl: Podnikatelská zodpovědnost za škodu ... 363
Ing. H. G. Donáth: Potravinárské zákony na Slovensku a Podkarpatské Rusi ... 364
Dr. A. Jeřábek: Komentář k bankovnímu zákonu ... 364
Stanislav Ilek: Obecní soudy občanské ... 364
Dr. Witold L. Langrod: Emigracja Jugoslowianska ... 364
Pipkin Charles W.: Social Polities und Modern Demokracies ... 394
Henning Holm-Nielsen: Die Gläubigerautonomie in Finnland ... 394
Dr. Lev Epstein: Studienausgabe der Verfassungsgesetze der Tschechoslowakischen Republik ... 490
Boris Sapir: Dostojevský und Tolstoi über Probleme des Rechts ... 490
Dr. J. Rouček: Contemporari Roumania and Her Problems ... 491
Dr. Procházka: Žalobní důvod ... 539, 517
Dr. J. Krejčí: Principy soudcovského zkoumání zákonů v právu československém ... 539
Problém kontroly zákonů ... 539
Ilja Slivkov: Vojenské trestní právo ... 565
Dr. Aug. Miřička: Trestní právo procesní ... 604
Dr. Fl. Solnař: Československý trestní řád platný v Čechách, na Moravě a ve Slezsku ... 604
Dr. Albert Milota: Slovenský trestný zákon a zákon priestupkový se zákony vedlejšími ... 604

40. Rôzne zprávy:

Kriminologický kurz v Bratislave ... 32
Vypísání cen ... 33
Cena slovenského průmyslu ... 69
První mezinárodní sjezd pro srovnavací pravovědu koná se v Haagu dne 2. a 6. srpna 1932 ... 170, 366
Cena slovenského průmyslu pro rok 1933 ... 199
Za Dr. Janem Mouralem ... 334
Rezolúcia valného shromaždenia Slovenskej zemskej jednoty sudcov v Bratislave ... 366
Redakčná zpráva ... 464
Jubilejný 25. sjazd Zemského spolku sudcov a prokurátorov v Maďarsku ... 489
VI. Sjezd německých právníků v RČS ... 517
Kelsonova přednáška o štátnej forme a svetovom názore ... 542

41. Zákonodarstvo ... 21, 28, 29, 66, 100, 102, 136, 137, 160, 161, 196, 197, 219, 220, 331, 332, 361, 362, 363, 392, 393, 394, 428, 429, 459, 460, 461, 492, 537, 538, 605

42. Hliadka časopisov, knihopisov a spolková ... 30, 31, 32, 66, 67, 68, 69, 103, 104, 105, 106, 137, 138, 169, 199, 222, 247, 248, 276, 277, 278, 279, 302, 303, 333, 334, 365, 396, 397, 398, 400, 430, 431, 432, 461, 462, 463, 493, 494, 495, 496, 518, 519, 520, 541, 566, 567, 606, 607

43. Hliadka osobná ... 34, 70, 107, 139, 167, 200, 223, 248, 279, 304, 336, 367, 368, 400, 432, 464, 496, 520, 568, 608

44. Hovorňa ... 133, 134, 163, 164, 395, 429, 543, 544, 565, 606

Prílohy:

A) Úradná sbierka
občanských rozhodnutí Najvyššieho súdu RČS
B) Vestník (Publikácie)
ministerstva pre sjednotenie zákonov a organizácie správy.

Obsah Vestníku:

1. Ministerstvo pro sjednocení v letech 1931 a 1932. - Dr. Jozef Fritz, min. rada ... 34
2. K otázce unifikace poplatků v republice Československé. - Ferd. Tuš, min. r. 70 ... 280

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2024 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET