Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1933; 16(1) )

Obsah

1. Vývoj a nynější úprava občanského práva v Jugoslavii. - Dr. Stanko Lapajne, univ. prof. v Lublani ... 1, 41
2. Dodatok ku zákonnému zastúpení účastinnej spoločnosti. - Dr. Julius Hexner, adv. v Liptovskom Sv. Mikuláši ... 22
3. Medzinárodný kongres pre srovnávacie právo v Haagu roku 1932. Dr. Ctibor Floreán, univ. asistent v Bratislave ... 49, 79
4. Osnova zákona o vyhnaní plodu. - Dr. Mikuláš Očenášek, prednosta chirurg. odd. stát. nemoc. v Košiciach ... 65
5. Poznámky k exekuční novele č. 1/1933 Sb. z. a n. - Doc. Dr. František Štajgr, vrch. s. rada v Bratislavě ... 97
6. O prevodoch nemovitostí uskutočnených so súhlasom štátneho pozemkového úradu. - Dr. Anton Ferényi, r. polit. spr. v Bratislave ... 107
7. Je nutno trestní ochranu cti představených a vyšších upraviti s hlediska subordinačního či s hlediska ochrany cti? - Dr. František Šlapák, major just. služby v M. N. O., Praha ... 129, 177
8. K otázce sjednocení patentového zákonodárství ve slovanských státech. - Dr. Ing. J. Vojáček, pat. zást. v Praze ... 137, 240
9. Zvláštny prípad žalobcovho zameškania v oblasti Osp. - Dr. Ernest Ziegler, adv. v Bratislave ... 186, 604
10. Předpisy soukromého práva o cenných papírech a o právních poměrech z cenných papírů. - Doc. Dr. František Vážný, vrch. odb. rada v Praze ... 225, 273
11. Pokračovanie vo veciach patriacich do pôsobnosti obecných a politických úradov. - Dr. Ant. Ferényi, r. pol. správy v Bratislave ... 236
12. Přípustnost samostatné exekuce na příslušenství věcí nemovitých. - Dr. Jaroslav Horák, rada N. S. v Brně ... 280, 311
13. Kolisní normy dle bulharského zákonodárství - Dr. S. Danev, univ. prof. v Sofii ... 297
14. K výkladu § 79 lit. b) zákona z 15/VI. 1927, čís. 76 Sb. o přímých daních. - Dr. Karel Laštovka, univ. prof. v Bratislavě ... 302
15. Ke kritice ustanovení přípravné osnovy čsl. trestního zákoníka o třídění trestných činů a zavinění. - Dr. Albert Milota, univ. prof. v Bratislavě ... 307
16. Jak, pokud a za jakých podmínek dlužno stanoviti reciprocitu trestání činů trestných proti státu, spáchaných v cizině. - Dr. Karel Drbohlav, vrch. s. rada v Bratislavě ... 329, 379
17. O ustanovení zamestnancov obcí a miest s regulovaným magistrátom na Slovensku. - Dr. Ernest Fischer, mest. úradník v Bratislave ... 339
18. Právní povaha osvědčení min. sprav. o právu platném v cizině (§ 271 c. ř. s.). - Dr. Josef Frydrych, okr. s. v Litoměřicích ... 342
19. Reforma súdnictva. - Doc. Dr. Vladimír Fajnor, I. prezident Najvyššieho súdu v Brne ... 361
20. Zvláštny prípad žalobcovho zameškania v oblasti Osp. - Dr. Bart. Róna (Riegelhaupt), adv. v Košiciach ... 390, 690
21. Profesor Ráth. - Doc. Dr. Vladimír Fajnor ... 425
22. Započítávání církevně školských přirážek podle § 4. a 23. zák. č. 169/30 Sb. - Dr. K. Laštovka, prof. univ. Komenského Bratislava ... 428
23. Doporučuje se účast občanského živlu v trestním řízení států slovanských? - Prof. Dr. Emil Stanislav Rappaport, Varšava ... 435
24. Porušenie súťažnej normy peňažnej. - Dr. Fedor Jesenský ... 441
25. O význame I. Sjazdu právnikov štátov slovanských. - Prof. Dr. Kazimierz Kumaniecki, Krakov ... 473
26. Pozdrav právníkům, účastníkům bratislavského sjezdu. - Prof. S. S. Bobčev, Sofia ... 474
27. Pomen prvega kongresa pravnikov slovanskih držav v Bratislavi. Podban Dr. Otmar Pirkmajer, Ljubljana ... 476
28. I. Sjezd právníků států slovanských v Bratislavě. - Dr. Cyril Bařinka, advokát v Bratislavě ... 479
29. Právní základy zřízení a kompetence bulharských vojenských soudů. - Pluk. Iliía Slivkov, prok. Nejv. vojen. s., Sofia ... 484, 559, 580
30. Kartelové zákony slovanských států. - Dr. Josef Frydrych, soudní rada v Litoměřicích ... 492
31. Notářská listina ve styku mezistátním. - Dr. Jaroslav Čulík, notář v Praze ... 495
32. Úprava advokacie ve slovanských státech. - Dr. Eugen Tarabin, taj. adv. kom. v Praze ... 499
33. Návrhy závěrečných usnesení I. Sjezdu právníků států slovanských. - Dr. Cyril Bařinka, advokát v Bratislavě ... 507
34. Zákon o finančních prokuraturách. - Dr. Jaroslav Peka, president fin. prokuratury v Praze ... 553, 573
35. O neprípustnosti samostatnej exekúcie na príslušenstvo vecí nemovitých. - Dr. Emil Stodola, advokát v Bratislave ... 558
36. Povinný podiel na Slovensku. - Dr. J. Hexner, adv. v Bratislave ... 589
37. Připomínky k referátu hl. zpravodaje prof. Dr. St. Lapajne "Sjednocení mezinárodního soukromého a procesního práva ve slovanských státech. - Dr. Miroslav Boháček, univ. prof. v Bratislavě ... 596
38. Ochrana cti. - Dr. J. Hexner, Lipt. Sv. Mikuláš ... 605
39. Status římskokatolické církevní obce v Bratislavě. - Dr. Karel Laštovka, univ. prof. v Bratislavě 621
40. Možno-li použiť § 14. vyrovnacieho poriadku na oddelené práva nadobudnuté pozemnoknižným záznamom? - Dr. Alexander Darvaš, advokát v Košiciach ... 625
41. O bagatelných veciach civilných. - Dr. Gejza Okályi ml. ausk. u krajského súdu v Košiciach ... 629, 661
42. Ručenie železnice. - Dr. Ján Haller, s. r. u kraj. s. v Bratislave ... 653
43. Právne následky nepodania prípravného spisu žalovanej strany. - Dr. Adolf Süss, advokát v Trenčíne ... 659
44. Zaujímavý prípad existencie obyčajového práva v trestnom práve platnom na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. - Dr. Rupert Pintera. štát. zástupca v Banskej Bystrici ... 685
45. Po sjezdovém rokování. �- Dr. Karel Laštovka, univ. prof., místopředseda I. S. P. S. S. v Bratislavě ... 717
46. Priebeh I. Sjazdu právnikov štátov slovanských v Bratislave 8. - 10./IX. 1933. - Dr. Cyril Bařinka, gen. taj. Sjazdu ... 719
47. Smluvná hypotéka na úžitok nemovitosti. - Dr. Oto Waldapfel ... 795
48. Zpráva o priebehu členskej schôdze Právnickej Jednoty na Slovensku v Bratislave, konanej dňa 27./XI. 1932 v Košiciach za účelom utvorenia košickej odbočky. Dr. C. Bařinka, adv. v Bratislave ... 11
49. Zpráva o priebehu riadneho valného shromaždenia Právnickej Jednoty, konaného dňa 14./V. 1933. - Dr. Cyril Bařinka ... 691
50. Zpráva o priebehu členskej schôdze Právnickej Jednoty na Slovensku v Bratislave, konanej dňa 23./IV. 1933 v Banskej Bystrici ... 460
51. Rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu RČS. Prof. Dr. Karel Laštovka, Bratislava ... 24, 53, 83, 110, 138, 189, 243, 284, 391, 631, 695
52. Rozhodnutia Najvyššieho súdu RČS vo veciach trestných. - Dr. Theodor Nussbaum, senát. prezident N. S. a Jan Soukup, stát. zástupca pri gen. prokuratúre, Brno ... 27, 54, 85, 112, 140, 191, 245, 288, 315, 343, 393, 445, 541, 562, 584, 608, 633, 665, 697, 797
53. Plenární rozhodnutí Nejvyššího soudu ... 241
54. Zásadní rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. - Dr. Otakar Klein, sekretář Nejv. Spr. S. v Praze ... 31, 86, 116, 142, 194, 248, 291, 348, 397, 449, 565, 612, 670, 798
55. Vestník Právnickej Jednoty na Slovensku a jej odbočiek ... 90, 118, 172, 224, 269, 294, 322, 401, 460, 799
56. Z právnického sveta slovanského ... 57, 87
57. Vestník I. Sjazdu právnikov štátov slovanských v Bratislave 8.- 10./IX. 1933: (résume vědecké sjezdové práce vrch. s. rady Dr. Karla Drbohlava "Jak dalece doporučuje se omezení vlastnického práva“) ... 57, 89, 117, 144, 198, 250, 293, 322, 354, 451
(Hlavní zpravodajové I. Sjezdu P.S.S.) ... 399, 451, 455, 503
58. Návrh srovnavacího právnického názvosloví slovanského. - Dr. K. W. Kumaniecki, univ. prof. v Krakově, Všeslovanská Jednota v Praze, prof. Risto Kovijanić, lektor univ. Komenského v Bratislavě, prof. Wienceslaw Mirski, Bratislava, Dr. A. Savojski, šéf mest. statist. úradu v Bratislave, Boris Ivanov, taj. bulhar. konzulátu v Bratislave a Dr. Cyril Bařinka, adv. v Bratislave ... 146, 199, 250, 402, 642, 674, 707

59. Písomníctvo:

Prof. Dr. Zd. Peška: "Národní menšiny a Českoslov." -
Dr. J. K. ... 33
Dr. Jaroslav Stehlík: "Některá data o zločinnosti na Slovensku a Podkarpatské Rusi". - A. R. ... 58
Dr. Karel Gerlich: "Rozhodčí řízení v občanských rozepřích právních". - Dr. G. S. ... 94
Judikatúra zemí historických v obore práva občianskeho ... 95
Dr. Eugen Schmidt: "Das Verbrechen als Ausdrucksform sozialer Entmutigung". - A. R. ... 118
MUDr. Paul Plaut: "Der Zeuge und seine Aussage im Strafprozess". - A. R. ... 143
Doc. Dr. Antonín Ráliš: "Soudní výslech obviněného podle osnovy trestního řádu". - Prof. Dr. A. Milota ... 143
Prof. Dr. Cyril Čechrák: "Teorie prosperity". - Briška ... 195
Dr. Antonín Hobza a Dr. Stanislav Jurášek: "Exekuční řízení berní a soudní". - s. ... 198
Jan Húsek: "Hranice mezi zemí Moravsko-slezskou a Slovenskem" - J. V. ... 250
Dr. Ernest Singer: " Absolute und relative Rechte". - Ziegler ... 350
H. Holn-Nielsen: " Wirtschaft und insolvenzrecht in Dänemark" ... 399
"Recuil de documents en matičre pénale et pénitentiaire". - A. R. ... 547
J. Hrabánek a prof. Dr. A. Milota: "Nové československé právo tiskové". - A. R. ... 567

60. Hovorňa:

Osvědčily se rozhodčí soudy nemocen. pojišťoven? Dr. J. Frydrych ... 36
Dohodčí smlouvy a zprostředkování realitních obchodů ... 61
Odstraňme poslanecké reversy. - Doc. Dr. J. Kliment ... 119
K otázke prípustnosti kapesnej exekúcie na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. �- Dr. Ernest Ziegler ... 120
Ktoré právo platí pre služobný pomer ujednaný v historických zemiach, vykonávaný však na Slovensku? - Glaser ... 172
Poznámky k exekučnej novele č. 1/1933 Sb. z. a n. - Dr. Z. ... 319
Poznámky k exekuční novele č. 1/1933 Sb. z. a n. - Štajgr ... 351
Ke sporu o "kapesní exekuci" na Slovensku. - Dr. Jar. Horák ... 351
Najvyšší správny súd v Prahe o dvoch otázkach dedického práva. - Dr. Eugen Glaser ... 614
Státní občanství na Těšínsku, Oravě a Spiši ... 638

61. Zákonodarstvo ... 34, 250, 399

62. Hliadka knihopisná ... 37, 61, 125, 172, 224, 270, 323, 548, 568, 587, 617, 639, 672, 702, 799

63. Hliadka časopisov ... 38, 62, 95, 125, 175, 270, 295, 325, 359, 422, 470, 548, 569, 587, 617, 640, 673, 704

64. Hliadka osobná ... 40, 64, 96, 128, 176, 224, 272, 296, 328, 360, 424, 472, 551, 572, 588, 619

(Prof. Dr. Václav Hora šesťdesiatročný. - F.) ... 642, 673, 706, 800

65. Rôzne zprávy ... 95, 328, 359, 423, 472, 620, 706

(Z redakcie).

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET