Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1934; 17(1) )

Obsah

1. Prof. Dr. August Miřička (M.) ... 1
2. Přípravné řízení komasační. - Dr. Jar. Horák, r. N. s. v Brně ... 3
3. Styk s cizinou ve věcech trestních 1933. - Dr. Frant. Kronberger, odb. rada min. sprav. v Praze ... 49
4. Vystavenie krycej zmenky po smrti zaviazaných. - Dr. Ján Spišiak, adv. v Bratislave ... 62, 81
5. Hazardné hry v našom trestnom práve. - Dr. Dez. Rakšányi, s. ... 83, 121
6. Exekúcia hypotekárneho veriteľa na plody nemovitosti. - Dr. Pavel Kordoš, Bratislava, Hypoteč. banka ... 113
7. Právna ustanovizeň dovozných listov a trestné sankcie colného zákona. JUDr. František Vaverka, hlavný tajomník Obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave ... 153
8. Niekoľko poznámok k zákonu č. 33/1934. - Dr. Andrej Hollós, adv. subst., Levice ... 157
9. Politické strany a československý právní řád. (Poznámky k zák. č. 201/1933). - Dr. Zdeněk Peška, univ. prof. v Bratislavě ... 177, 209
10. Povinný podiel na Slovensku. - Dr. Julius Hexner, adv. v Lipt. Sv. Mikuláši ... 187
11. Mládež jako objekt trestných činov. - Dr. Ferdinand Lendvay, okresný sudca v Košiciach ... 189, 216
12. Skutková zjištění jako základ pro uplatňování materialních důvodů zmatečnosti podle zák. čl. XXXIII: 1896 v trest. řízení před soudy sborovými a porotními. - Dr. Jan Soukup, nám. vrch. prok. v Brně ... 233, 249, 268
13. O zákonnom záložnom a zadržacom práve zasielateľa na veci dané mu do súdnej úschovy. - Dr. A. Ilavský Dénes, adv. osnovník v Bratislave ... 238
14. Kde jest třeba reformy našeho státního zřízení? ( Pro zřízení zákonodarné rady). - Dr. Zd. Peška, univ. prof. v Bratislavě ... 265
15. Sjednocené polské právo obchodní. - Dr. Cyril Bařinka, adv. v Bratislavě ... 274
16. Universitní profesor Dr. Jiří Hoetzel. - (L.) ... 297
17. Volné uvažovanie dôkazov a dovolacie súdnictvo. - Dr. Ernest Ziegler, advokát v Bratislave ... 302, 329, 353
18. Polský kupec a jeho obchodování. Dr. Cyril Bařinka, advokát v Bratislave ... 390, 334
19. Trestní právo v zemích slovanských a na Balkáně ... 340, 359, 377
20. Menšinová práva jazyková t. zv. německých úřadoven všeobecného pensijního ústavu. - Dr. Jos. Frydrych, soud. r. v Litoměřicích ... 401
21. Právna úprava organizácie trhu práce vzhľadom na stávku a výluku. - Dr. Imrich Kunoši, magistr. kom. mesta Bratislavy ... 402
22. Prenajatie kinovej licencie. - Dr. Ján Spišiak, adv. v Bratislave ... 425
23. Príslušnosť k umoreniu vkladných knižiek. - Dr. Alois Pažout, súd. rada v Komárne ... 431
24. O právnej osobnosti politických strán. - Dr. Ivan Ottlyk, advokát v Bratislave ... 449
25. Dvě praktické otázky ze soukromného práva pojišťovacího - Dr. Jaroslav Horák, advokát v Bratislavě ... 436
26. Udržovanie cirkevných škôl. - Dr. Jozef Munka, hlavný komisár politickej správy v Bratislave ... 469
27. Polský jednatel, komisant, zasílatel a povozník. - Dr. Cyril Bařinka, advokát v Bratislavě ... 474
28. Rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu R. Č. S. - Dr. Karel Laštovka, prof. univ. Komenského v Bratislavě ... 7, 88, 125, 160, 193
29. Rozhodnutia Najvyššieho súdu RČS vo veciach trestných. - Dr. Theodor Nussbaum, senát. president N. S. a Ján Soukup, štát. zástupca pri gen. prokuratúre v Brne ... 10, 64, 90, 127, 161, 195, 220, 240, 255, 277, 315, 344, 362, 385, 408, 433, 462, 479
30. Zásadní rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. - Dr. Otakar Klein, sekretář Nejv. Spr. S. v Praze: ... 15, 132, 163, 242, 283, 345, 463
31. Vestník Právnickej Jednoty na Slovensku a Podkarp. Rusi a jej odbočiek: ... 202, 227, 245, 291, 392, 417, 464
32. Z právnického sveta slovanského: ... 22, 68, 92, 133, 258, 288, 320, 439

33. Písomníctvo:

Mitteilungen der Kriminalbiologischen Gesellschaft. Band IV. Tagung in Hamburg 7. - 10. Juni 1933. - A. R. ... 19
Report on Prosecution. - A. R. ... 20
Prof. Hans Kelsen: "Ryzí nauka právní". - A. R. ... 20
Dr. František Štampach: "Dítě nad propastí". - A. R. ... 21
Pocta k sedmdesátým narozeninám univ. prof. Dra Augusta Miřičky. - A. R. ... 66
Recueil de Documents en Matičre pénale et pénitentiaire. A. R. ... 97
Zdeněk Rádl: "Nejvyšší správní soud" ... 97
JUDr. Jaroslav Krejčí: Zpětná působnost zákonů s hlediska práva ústavního. - L. ... 133
Docent Dr. Jarmila Veselá: Lhůty v trestním řízení. - A. R. ... 223
Prof. Dr. August Miřička: Trestní právo hmotné. - A. R .... 243
Dr. Josef Fundárek: Stanovy účastinnej spoločnosti dľa práva slovenského ... 243
Prof. Dr. Theodor Saturník: O právu soukromém u Slovanů v dobách starších ... 260
Prof. Dr. Albert Milota: Trestní právo hmotné. Část obecná. A. R. ... 290
Dr. E. Ziegler: Opravné prostriedky občianskeho súdneho poriadku vo svetle novelárneho zákonodarstva. - Grňa ... 318
Dr. Jozef Munka: Cirkevné dane a ich exekučné vymáhanie. - Dr. Vratislav Bušek, univ. prof. v Bratislave ... 368
Prof. Dr. Albert Milota: Reforma trestního zákona v Československu. - A. Ráliš ... 393
Dr. František Štajgr: Organisace a příslušnost pracovních soudů. - Dr. E. Ziegler ... 422
Dr. Albert Milota: Reforma trestního zákona v Československu. - Dr. Theodor Nussbaum ... 440
Dr. Jozef Fundárek: Stanovy účastinnej spoločnosti podľa práva slovenského. - Dr. Ctibor Floreán ... 441
Pocta k šedesátým narozeninám Dr. Jiřího Hoetzla. - L. ... 483
Dr. Jiří Hoetzel: Československé správní právo, část všeobecná. L. ... 484

34. Hliadka:

a) sudcov: Zákon č. 1/1933 a §§ 185, 186, 187 zák. čl. LX: 1881. - Dr. Jar. Honzíček, s. r. a predn. okr. s. v Ban. Bystrici ... 16
Kontumačný rozsudok v trestnej záležitosti mladistvých. - Dr. Ferd. Pásek v. s. rada v Bratislave ... 65
Forma soukromého návrhu v trestním řízení. - A. R. ... 164
Psychiatrův názor na zák. o trestním soudníctví nad mládeží. A. R. ... 200
Zaujímavý prípad existencie obyčajového práva v trestnom práve platnom na Slovensku a Podkarp. Rusi - Dr. Rupert Pintera, st. zást. v Banskej Bystrici ... 225
Či možno podpis naprieč zmenky umiestnený považovať za podpis výstavcov? - Dr. Karol Kizlink, univ. prof. v Bratislave ... 226
Ďalšie agrárne moratórium. - Dr. Ján Jirásek, Lučenec ... 346
Zákon čís. 33/34 v praxi. - Dr. Ladislav Balla, soudce, Iršava ... 367
Niečo z exekučného pokračovania. - Dr. Fedor Jesenský, Turč. Sv. Martin ... 411
Smí Vás pouliční fotograf fotografovati? - Dr. Josef Frydrych, soud. rada v Litoměřicích ... 439
Hádankové soutěže. - Dr. Josef Frydrych, s. rada v Litoměřicích ... 482
b) advokátov:
Prielom v pozemnoknižných zásadách. - Dr. A. Hollós, advokát v Leviciach ... 18
Zaujímavý prípad existencie obyčajového práva v trestnom práve platnom na Slovensku a Podkarp. Rusi. - Dr. Pavel Roth ... 98
Smluvná hypoteka na úžitok nemovitosti. - Dr. Oto Waldapfel ... 244
Valné shromaždenie Sväzu advokátov na Slovensku. - Dr. Ernest Ziegler, advokát v Bratislave ... 260
Predmet exekúcie dľa § 27 exekučného zákona. - Dr. Štefan Klenko, advokát v Bratislave ... 286
Rekurzná lehota proti usneseniu o sporu prekážajúcich námietkach a okolnostiach. - Dr. A. Süss, adv. v Trenčíne ... 317
K otázke predmetu exekúcie zaisťovacej. - Dr. Arnošt Žabkay, adv. osn. v Žiline ... 365
Je proti súhlasným usneseniam nižších súdov v konkurznom, alebo vyrovnacom pokračovaní dovolací rekurz prípustný? - Dr. Ľudovít Szabó, advokát v Trenčíne ... 389
Ochrany jazykových menšín a nedostatok ochrany štátneho jazyka. - Dr. Ladislav Jakobovič, adv. konc. v Humennom ... 415
c) verejných notárov:
Zmenkový protest. - Dr. Michal Slávik, verej. notár v Trenčíne ... 93
Kolky zápisníc v nespornom pokračovaní. - Dr. Michal Slávik ... 226
Návrh Dr. Art. Sternera, verej. notára v Kremnici ohľadom vykonateľných verejnonotárskych listín ... 261
O jednej zanedbanej čiastke našej praxe. - Dr. Artur Sterner, verejný notár ... 284
d) administratívnych úradníkov:
Rybolovné právo dľa § 3. zák. čl. XIX: 1888. - Vojt. Badik, hl. radca pol. spr. v Bratislave ... 135
e) Sväzu advokátov zo Slovenska a Podkarp. Rusi ... 464, 483
f) Hliadka spolková ... 68
35. Právnické názvoslovie slovanské jugoslovansko-československé ... 29, 70
bulharsko-československé ... 103, 143, 166

36. Hliadka knihopisná ... 22, 69, 99, 140, 165, 228, 262, 291, 325, 348, 373, 396, 424, 445, 467, 486

37. Hliadka časopisov ... 24, 99, 140, 165, 176, 203, 229, 245, 262, 293, 327, 349, 373, 397, 424, 445, 467, 486

38. Hliadka osobná ... 28, 80, 142, 176, 208, 231
(Dr. Augustin Popelka 80-ročný) 248, 264, 296, 328, 352, 376, 400, 424, 448, 468, 488

39. Rôzne zprávy ... 27, 69, 141, 349, 417
(JUC. Ondrej Schmidek: "Prehľad vládnych nariadení vydaných na základe zmocňovacích zákonov 95/33 resp. 206/33).

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET