Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1936; 19(1) )

Obsah

1. Návrh zákona o Nejvyšším správním soudě, vypracovaný ministerstvem vnitra. - Dr. Karel Drbohlav, vrch. s. r. v Bratislave ... 1
2. Kaučné záložné právo dľa novšej judikatúry. - Dr. Ján Spišiak, advokát v Bratislave ... 12
3. Medzimiestne právo pri manželských zákonných nárokoch majetkoprávnych a dedických. Stav v bývalých Uhrách. - A. Pažout, súd. radca v Komárne ... 57
4. O ručení nástupcu v podniku ze predchodcovské nemocenské príspevky. - JUDr. Imrich Gombai, adv. v Bratislave ... 69
5. Či sa premení kaučná hypotéka poznámkou exekučného práva (vykonateľnosti) v hypotéku obyčajnú? - Dr. Alexander Darvas, adv. v Košiciach ... 89
6. Před novelisací občanského řízení soudního a řízení exekučního (Oblast práva uherského). - Dr. Josef Frydrych, soudní rada v Litoměřicích ... 99
7. Poznámka k vlád. nar. č. 100/1933 - odhadnému poriadku. - Dr. Jozef Ratica, okr. sudca v Prešove ... 121
8. Československý zákon o poistnej smluve a slovenské (uh.) pr. pravidlá o poistnom úkone - Dr. Bart. Róna (Riegelhaupt), advokát v Košiciach ... 128
9. Dr. Jaroslav Voska ... 181
10. Duchovnej obci Právneho obzoru. - Doc. Dr. Vladimír Fajnor, prvý prezident najv. súdu v Brne ... 182
11. Unifikace poplatků. - Ferd. Tuš, min. rada min. unifikačního ... 184, 231
12. Profesor Hermann-Otavský sedemdesiatročný. - Dr. Karol Kizlink, prof. univ. Komenského v Bratislave ... 229
13. Samovstupné právo komisionárovo. - Dr. Mikuláš Kerekes, adv. v Bratislave ... 236
14. Či skutková podstata skrátenia darovacieho poplatku vyčerpáva aj skutkovú podstatu skrátenia prevodného poplatku. - Albert Bazovský, adv. koncip. v Lučenci ... 237
15. Právní povaha úpravy urbárního a komposesorátného majetku. - Dr. Ilja Hadžega, president krajského soudu v Užhorodě ... 269
16. K poplatkovým úlevám v prípade 1. zrušenia smluvy, 2. vrátenia pre nesplnenie smluvy a 3. pôvodnej neplatnosti smluvy (bod 3. § 79. zák. čl. XI. z r. 1918). - Dr. Jozef Denk, adv. v Bratislave ... 273
17. Amnestia prezidenta T. G. Masaryka. - JUDr. Ant. Posch, advokát v Nitre ... 276
18. Úvahy o výhrade vlastníctva. - Dr. Artur Silberstein, advokát v Bratislave ... 289
19. Vývoj právneho postavenia urbárskych lesov a uhorskom zákonodarstve. - JUDr. ing. C. F. Papánek, Brno ... 297
20. Medzere v novom automobilovom zákone. - Dr. Dominik Malinay s. r. v Košiciach ... 297
21. Vliv zemědělského moratoria na proces zřetelem k osp. - Dr. Jar. Horák, advokát v Hlohovci ... 309
22. Glosy k vládnemu nariadeniu č. 76/1936. - Dr. Andrej Hollós, advokát , Levice ... 318
23. Úprava arendovného na arendálny rok 1935/36. - Doc. dr. Joz. Fundárek, gen. taj. Bratisl. burzy ... 333
24. O niektorých "súkromnoprávnych" nárokoch odvodených z verejnoprávneho pomeru sociálneho poistenia. - JUDr. Lad. Jakabovič, adv. osnovník v Humennom ... 346
25. Zákonodarná technika v našich zákonoch. - Dr. Juraj Szalai, okr. sudca v Moldave n. B. ... 351
26. Republikace právních norem předpřevratových. - Dr. Karel Laštovka, profesor univ. Komenského v Bratislavě ... 373
27. Kurátorské útraty v odvolacom a dovolacom pokračovaní. - JUDr. Arnošt Moškovič, adv. osnovník, Vranov n./T. ... 378
28. K problému publikace všeobecných právních norem. - Prof. dr. Karel Laštovka ... 393
29. Zmena v osobe dlžníka pri kaučnej hypotéke. - Dr. Lad. Winter, Nové Zámky ... 405
30. Sjednocení a republikace převzatých právních předpisů. - Dr. Ant. Nermuth, min. rada min. unifikačního ... 473
31. Dokazovanie svedkami vo správnom pokračovaní pred finančnými úradmi. - JUDr. František Spitz, finančný komisár v Bratislave ... 479
32. Prevod vlastníctva veci, práva a pohľadávky na zaistenie požiadavky v československom práve. - Dr. Artur Silberstein, adv. v Bratislave ... 521
33. O přípustnosti revise v obnoveném sporu. - Jaromír Režný, soud. rada v Košiciach ... 527
34. Dividenda a tantiema na Slovensku. - Dr. Julius Hexner, advokát, Lipt. Sv. Mikuláš ... 529
35. Profesor dr. Karol Laštovka (k šesdesiatke). - Prof. dr. Vlad. Fajnor, prvý prezident najv. súdu v Brne ... 553
Preslov k jubilantovi, univ. prof. dr. K. Laštovkovi. - Dr. V. Joachim, odb. předn. min. vnitra ... 556
36. Veřejnoprávní nárok na vyrovnání za utrpěné újmy. - Doc. dr. Jiří Havelka, rada Nejv. správ. soudu v Praze ... 557
37. K počátkům t. zv. matrik v Opolsku-Ratibořsku. - Dr. Rudolf Rauscher, profesor univ. Komenského v Bratislavě ... 565
38. Formy trestné viny podle nové osnovy unifikačního zákona trestního. - Dr. Karel Drbohlav, vrch. soud. rada v Bratislavě ... 570
39. Patrí stíhanie dospelých osôb pre §§ 64 a 66 priest. zákona do pôsobnosti riadnych súdov? - Sudca Joz. Markovič, Bratislava ... 583
40. Rozhodnutia najvyššieho súdu RČS vo veciach trestných. - Dr. Theodor Nussbaum, senát. prezident najv. súdu a Ján Soukup, radca najv. súdu v Brne ... 20, 73, 101, 137, 194, 239, 277, 298, 321, 356, 383, 407, 481, 531, 585
41. Rozhodnutia najvyššieho správneho súdu. - R. ... 24, 76, 106, 139, 197, 243, 281, 303, 325, 360, 385, 412, 485, 537, 592
42. Zásadné rozhodnutia najvyššieho správneho súdu: Dr. Otakar Klein, sekretár najvyš. správ. súdu v Prahe: ... 140, 246, 282, 488

43. Z právnickej jednoty a jej odbočiek ... 199

(Zpráva o XIV. výročnom valnom shromaždení) ... 248, 595

44. Z právnického sveta:

(Zpráva o VI. mezinár. kongresu pro vědy správní ve Varšavě v r. 1936. - Prof. dr. K. Laštovka) ... 209, 419
(Cesare Lombrosso. - Prof. dr. Ant. Ráliš) ... 594

45. Písomníctvo:

Dr. Fritz Schreier: "Schuld und Unrecht". Dr. G. ... 28
Zdeněk Peška: "Československá ústava a zákony s ní souvislé". - L. ... 28
Dr. Jul. Karmán: "Exekučný zákon platný na Slovensku a Podkarpatskej Rusi". ... 30
Dr. Joachim Hotll a Jebůrek: Zákon o organisaci politické správy. - L. ... 83
Dr. Pavel Horváth: Príručka hospodárskej štatistiky Slovenska ák ... 83
Prof. Dr. Jan Vážný: "Římský proces civilní". - B. ... 115
"Justitia", sustavná sbírka rozhodnutí z práva platného v zemi České a Moravskoslezské. - Doc. dr. Karol Gerlich ... 116
"Die Versicherung". - F. ... 117
Dr. E. Hexner - Dr. K. Martínek: Kartelové a syndikalisační předpisy československé. - Karvaš ... 142
Josef Mrhálek a JUDr. Josef Hoffman: "Výbor zákonů a nařízení republiky Československé. - L. ... 211
Ernst Svoboda: "Die Neugestaltung des bürgerlichen Rechtes". - Dr. Karol Jehlička ... 211
Heller-Lappert-Čakrt: Poplatkové zákony. - L. ... 286
Frant. Rosenbach: Nové předpisy o jízdě motorovými vozidly. L. ... 286
Hans Tigges: Die Stellung des Richters im modernen Staat. - Dr. Karol Jehlička ... 305
Eduard Pelikán, ing. Ján Rosík, dr. Vojtech Zubek: Vodné právo na Slovensku ... 327
Dr. Metod Dolenc i Alexander Maklecov: Sistem celokupnog krivičnog prava kraljevine Jugoslavije ... 328
Prof. dr. Emil Stanislav Rappaport: Media via kodeksu karnego polskiego ... 328
JUDr. Jaroslav Pošvář: Nástin správního práva trestního. - L. ... 328
JUDr. Václav Urbánek: Řízení ve věcech služebního poměru státních zaměstnanců podle plat. práva a judikatury N. S. S. - L. ... 329
Friedrich Eckmann: Menschen und Masken. - Dr. Karel Jehlička ... 363
Dr. Frant. Kraus: Ideálne štáty. - zpa ... 364
Z. Perić: De la cession de creances dans le droit civil serbe. - Dr. Ziegler ... 387
Der Strafvollzug im III. Reich. - Dr. Karel Jehlička ... 389
Dr. O. Pirkmajer, Naš problem upravne decentralizacije. (jm.) ... 389
Prof. dr. Karel Laštovka: Československé právo správní, část zvláštní, díl I. - Doc. dr. Jiří Havelka ... 422
JUDr. Vladimír Vybral: Reforma finanční správy. - L. ... 427
Festschrift für Otto Peterka. - Prof. dr. R. Rauscher ... 492
Dr. Cyril Papoušek: Zákon o pojistné smlouvě. - R. ... 492
Eduard Procháska: Ratengeschäfte nach dem tschechoslovakischen Rechte. - R. ... 493
Dr. Georg Weiss: Das Kartellgesetz ... 493
Metod Dolene: Pravna zgodovina za Slovensko ozemlje. - Rauscher ... 93
Józef Krzyžanowski: Wolnosć górnicza w Polsce. - Rauscher ... 494
Józef Rafacz: Dawne prawo sadowe polskie w zarysie. - Rauscher ... 495
František Foltín, Vojtech Jamnický, Čeněk Sýkora a Dr. T. J. Smerek: Právne predpisy platné na území Slovenska o vymetaní komínov, o živnosti kominárskej, o sadzbách v živnosti kominárskej. - L. ... 543
Edmund Procházka: Das Gesetz über den Versicherungsvertrag - Kizlink ... 544
Recueil de documents en matičre pénale et pénitentiaire. - ar ... 544
Dr. Pavel Kordoš: Zemedelské vyrovnanie ... 544
Dr. Václav Budil: Hypografé jako předchůdce císařského reskriptu římského práva. - Prof. dr. O. Sommer ... 595
Dr. Pužman-Dr. Knap: Zemědělské vyrovnání. - Dr. Sp. ... 599
Jindřich Hrdlička: Nájemní řízení civilního soudního řádu. Fr. Štajgr ... 599
Dr. Hoffmann-Dr. Daněk: Rejstřík československého práva. - L. ... 600
Julius Karmán: Das Gesetz über die Kraftloserklärung von Urkunden. - Wahle ... 600
Ludwig Spohr: Die geistigen Grundlagen des Nationalismus in Ungarn. - Rauscher ... 601
Eckhart Ferenc, A jog és államtudományi kar története. - Rauscher ... 601

46. Hovorňa sudcov:

Majú verejnonotárske trovy dražebné nárok na prednostné uspokojenie? - Dr. Alex Roth, sudca, Nitra ... 81
Odpor proti kontumačnému rozsudku podľa osnovy civilného poriadku. - Dr. Artur Šimko, s. r. v Nitre ... 114
Výživa dlžníka pri vnútenej správe. - Dr. Alex Roth, Nitra ... 283
Výpoveď z bytov pred pracovnými súdmi. - Dr. Martin Kotian ... 489
Zákon o pracovním poměru redaktorů. - Dr. Josef Frydrych, soud. rada, Litoměřice ... 491

47. Hovorňa advokátov:

Niekoľko poznámok k prednáške p. senátneho prezidenta dr. Drbohlava na téma " Návrh zákona o najvyššom správnom súde". Dr. Ľudevít Emery, advokát, Bratislava ... 79
O penzijnom poistení advokátov. - Dr. Emil Frankl, adv. v Trenčíne ... 111
Kto povoľuje exekúciu na účty u P. Ú. Š. na základe rozhodnutia pracovného súdu na Slovensku? Dr. Pavel Roth, adv., Bratislava ... 113
Memorandum k vlád. nar. zo dňa 21. IV. 1936, č. 101 Sb. o niektorých opatreniach, týkajúcich sa Fénixu, život. poisť. spol. - Dr. Bartolomej Róna, adv. v Košiciach ... 248
Komerční inženýri a zastupování stran. - Dr. -ář ... 416

48. Hovorňa verejných notárov:

Vykonateľ dražby. - Dr. Michal Slávik, Trenčín ... 285
Autonomia verejných notárov na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. - Dr. Michal Slávik, ver. notár v Trenčíne ... 329

49. Prehľad kníh ... 30, 83, 117, 144, 212, 250, 306, 365, 391, 496, 550, 602

50. Prehľad časopisov ... 31, 84, 117, 145, 213, 251, 287, 306, 330, 365, 392, 428, 498, 551, 602

51. Osobné zprávy ... 32, 88, 120, 147, 215, 253, 288, 308, 332, 372, 392, 431, 500, 541
(In memoriam prof. dr. Karola Wielanda. - Dr. C. Floreán) ... 552
(Dr. Bohdan Živanský 60 ročný) ... 606

52. Rôzne
(I. Odborový sjazd čsl. právnikov). ... 210, 250, 305, 364, 495 a 544

Prílohy:

A) Úradná sbierka:
občianskych rozhodnutí najvyššieho súdu RČS z právnej oblasti Slovenska a Podkarpatskej Rusi.
B) Redakčná časť Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
(riadi a jako redaktor zodpovedá univ. prof. dr. Vratislav Bušek):
1. Prof. Dr. Zdeněk Peška: Zmocňovací zákon č. 109/1934 ústava ... 33
2. Doc. dr. E. Hexner: Publikácia niektorých rakúskych predpisov recipovaných ... 36
3. Prof. dr. Fr. Štajgr: Řešení mezimístních kompetenčních konfliktů nejvyšším soudem ... 47
4. Prof. dr. Rud. Rauscher: Odpověď prof. Hobzovi ... 52
5. Vyjádření profesorského sboru právnické fakulty Komenského university v Bratislavě o osnově zákona o základních ustanoveních o studiu a zkouškách právnických ... 148
6. Vyjádření profesorského sboru právnické fakulty universita Komenského v Bratislavě o úpravě právnického doktorátu ... 164
7. Vyjádření předsednictva zkušební komise pro státní zkoušky státovědecké při právnické fakultě university Komenského v Bratislavě k navrhované reformě právnického studia ... 177
8. Univ. Prof. dr. Karel Laštovka: K výkladu § 55 čís. 7 matriční úpravy čís. 80.000/1906 na Slovensku (Jiří Juraj). ... 216
9. Univ. prof. dr. Karel Laštovka: Několik poznámek k výkladu vl. nař. 116/1935 a 162/1935 Sb ... 220
10. Univ. prof. dr. Zdeněk Peška: Ke vztahu slovenského živnostenského zákona k všeobecnému zákonu o služebních poměrech čís. 244/1922 ... 224
11. Prof. dr. Cyril Čechrák: Apriorism v hospodářství a hospodářské nauce ... 254
12. Dr. Imrich Karvaš: Hospodárstvo a právo ... 257
13. Prof. dr. B. Tomsa: Několik poznámek k právním poměrům na řece Dunaji ... 432
14. Prof. dr. František Štajgr: Příslušnost civilního sporného soudu a některé otázky související s ní ... 444, 501
15. Prof. dr. Otakar Sommer: Autonomie vysokých škol a služební poměr vysokoškolských profesorů ... 512
16. Zprávy:
(Právní rada. - Bšk.) ... 56
(Unifikace právního řádu Čsl. republiky) ... 180
(Za prof. drem Dobroslavem Krejčím) ... 472
C) Vestník (Publikácie)
ministerstva pre sjednotenie zákonov a organizácie správy:
1. Sjednocení a republikace převzatých právních předpisů. - Dr. Ant. Nermuth. min. rada min. unifikačního ... 473
2. Výklad ministra pro sjednocení Msgre dra Jana Šrámka v rozpočtovém výboru poslanecké sněmovny N. S. dne 13. listopadu 1936 ... 607

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET