Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1938; 21(1) )

Obsah

1. Berkes P. dr.: "Určenie čsl. štátneho občianstva" ... 341
2. Fajnor Vladimír dr. prof.: "JUDr. h. c. Phil. Dr. Milan Hodža šesdesiatročný" ... 49
3. Frydrych Josef dr., s. radca Litoměřice: "K otázce platnosti § 20. služebního a disciplinárního řádu pro zaměstnance nemocenských pojišťoven" ... 204
"Dědická přihláška cizozemce na základě dědické smlouvy podaná" ... 317
4. Hrdlička Vladimír dr., Praha: "K otázce mimosmluvního ručení státu za výkon veřejné správy a soudnictví" ... 333
5. Jirásek Miroslav dr.: "K otázce, zda úřadovny Všeobecného pensijního ústavu mohou provádět obnovu řízení ex officio" ... 200
6. Keppich Alexander dr.: "Ohrožená koakvizícia" ... 472
7. Keprta Zdeněk dr.: "Plná moc agenta v osnově čsl. obchodního zákona" ... 421
8. Kráľ Štefan dr.: "Terminologická jednotnosť čsl. obč. zákoníka?" ... 113
"Poznámky k §§ 1065, 1066, 1084 vlád. návrhu obč. zákoníka" ... 316
9. Laštovka Karol prof. dr.: "Několik poznámek k ústavnímu zákonu čís. 299/1938 o autonomii Slovenskej krajiny" ... 486
10. Luby Štefan doc. dr.: Neobjednané zásielky podľa občianského práva" ... 440
11. Markovič Jozef, súd. radca: " Je možná obnova dôchodkového trest. pokračovania zakončeného trest. rozkazom?" ... 33
12. Moškovič Ernest dr.: "K otázke prípustnosti odvolania v bagateľných veciach civilných" ... 13
"Kompetenčný konflikt" ... 247
13. Niepel Ľudevít dr.: "Materiálna zodpovednosť zamestnávateľov pre nesplnenie zák. povinností poistiť zemedelského robotníka pre prípad úrazu" ... 401
14. Ottlyk Ivan dr.: "O novodobom práve" ... 52
15. Pintera Rupert dr.: "K pojmu 'les zahájený' podle platného práva, unifikační osnovy a de lege ferenda" ... 1
16. Ratica Jozef dr.: "Příklep" alebo pozemnoknižný vklad má byť rozhodným úkonom pre nadobudnutie vlastníctva k vydraženej nehnuteľnosti v sjednotenom exekučnom poriadku?" ... 117, 173
17. Satorie Alois dr.: "O nákladech řízení správního dle správního řádu" ... 217
18. Silberstein Artur dr.: "O garančnej úmluve so zvláštnym zreteľom na §§ 772 a 776 návrhu čsl. o. z." ... 243
19. Szalai Juraj dr., okr. sudca: "Útraty pri rozvrhu dražebnej kúpnej ceny nehnuteľnosti" ... 193
20. Szegő Karol dr., adv. v Bratislave: "Čo ostane v platnosti z rodinného práva na Slovensku a Podk. Rusi" ... 25
"Právna povaha poistnej prémie" ... 313
21. Stodola Emil st. dr.: "Niekoľko poznámok k návrhu zákona o autonomii Slovenska" ... 439
"O novej ústave Slovenska" ... 461
22. Svoboda Emil dr.: "Univ. prof. Bohuši Tomsovi k padesátým narozeninám" ... 397
23. Tomsa Bohuš prof. dr.: "K šedesátinám universitního profesora dr. Emila Svobody" ... 437
24. Valla Evžen dr., prokurátor: " Poznámky k rozsudku Nejvyššího soudu v záležitosti kvalifikace podle § 337 tr. z. při krádeži spáchané pytláctvím" (č. Zm III 268/37) ... 169
25. Rozhodnutia najvyššieho súdu RČS, vo veciach trestných. - Dr. Theodor Nussbaum, senát. prezident najv. súdu a Ján Soukup, radca najv. súdu v Brne ... 18, 37, 122, 182, 206, 227, 250, 318, 345, 405, 427, 477, 500
26. Rozhodnutia najvyššieho správneho súdu. - R. ... 38, 68, 125, 178, 209, 230, 255, 322, 351, 409, 428, 457, 479, 504
27. Zásadné rozhodnutia najvyššieho správneho súdu: Or. Otakar Klein, sekretár najvyš. správ. súdu v Prahe: ... 19, 129, 186, 259, 414
28. Z Právnickej jednoty: "Zpráva o XV. riadnom valnom shromaždení Právnickej jednoty" ... 268

29. Z právnického sveta:

"Devátý sjezd německých právníků v Československu" ... 276
"Kongres právnikov Kráľovstva juhoslovanského" ... 418
"Medzinárodný kongres kriminologický" ... 434
"XII. Medzinárodný sjazd pre trestné právo a väzeňstvo". - A. R.: ... 482
"Recuil de Documents en Matičre pénale et Pénitentiaire". - A. R.: ... 482

30. Písomníctvo:

"Prof. dr. Václav Joachim a magistr. vrch. komisař dr. Adolf Štafl: "Sbírka vzorců podání ve věcech práva správního" ... 21
Dr. Eugen Th. Leicht: " Der Eigentumsvorbehalt". - Pavel Winter ... 22
Wladimír D'Ormesson: "Profil politické Francie" - ar. ... 43
F. Bauer - J. Kapras - J. Koudelka - J. Slávik: "Státníci dneška" - R. ... 44
Vladimír Vybral: "Základy teorie státního hospodářství a její vývoj v Německu v devatenáctém století" (Německá teorie státního hospodářství. Část prvá). - M. ... 44
Dr. František Kop: "Modus vivendi" ... 69
Alfred von Verdross: "Völkerrecht" (Berlin - 1937). - Dr. Vl. Jelínek ... 72
Jiří Hoetzel: "Československé správní právo". - L. ... 130
Dr. Anton Murarik: "Maďarský hlas k pomeru dejín práva slovanského a maďarského". - J. K. ... 131
Dr. Jan Hanzal: "Regres, zákon o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu". Dr. Štefan Kráľ ... 212
Dr. O. Holdík: "Zákon o nejvyšším správním soudě" ... 234
Dr. Jozef Hoffman a Dr. Josef Danek: "Dodatek k rejstříku československého práva za r. 1936 a 1937". - L. ... 235
Dr. Emil Synek: "Svět, jaký je". - M. Č. ... 235
Dr. Frant. Bedrych: "Obrana státu a naše politické strany" ... 260
Dr. Štefan Luby: "Peňažné pohľadávky". - Floreán, Paris ... 261
Dr. Zdeněk Keprta: "Porušení limitu komisionářem". - jf. ... 265
Dr. J. Drachovský - Dr. J. Novotný: "Dodatek k zákonům o přímých daních československých". - L. ... 324
Dr. Arnošt Chmelař a Dr. Karel Tyl: "Komentář k železničnímu zákonu". - L. ... 324
Doc. dr. Jarmila Veselá: "Sterilisace". - Prof. dr. Ráliš ... 325
Dr. Jaromír Sedláček: "Reforma manželského práva". - Fundárek ... 355
Dr. Oskár Venetianer a dr. Jozef Vilkovszký: "Nekalá súťaž a právo ochranných známok". (Tisztességtelen verseny és védjegyzési jog). - Dr. Ziegler ... 356
Ant. Hartmann: "Předpisy o soudech, jejich organisaci a soudnictví" ... 357
Dr. Josef Nožička: "Regres podle zákonů o stavebním ruchu ... 357
Dr. Jiří Ševčík: "Vodní a rybářské právo". - Dr. Pavel Winter ... 357
Kallab - Herrnritt: "Dodatky k trestním zákonům a k trestnímu řádu čsl., platným v Čechách a zemi Moravsko-slezské". - Ráliš ... 416
K. Schlyter: "Introduction". - š.- ... 416
Dr. Jur. Karel Květ: "Advokacie". - mě ... 416
Dr. Emil Stodola: "O menšinách a samospráve". - m. ... 432
Dr. Joz. Kepert: "Analogie v trestním právu". - Ráliš ... 508

31. Hovorňa sudcov:

Dr. Josef Frydrych, soudní rada: "Umělé a předstírané pracovní poměry v sociálním pojištění". ... 75

32. Hovorňa advokátov:

Dr. Eugen Büchler: "Premlčanie poriadkových pokút" 210
Dr. Alexander Darvaš, adv., Košice: Pripomienky k článku okr. sudcu dr. Juraja Szalaiho: "Útraty pri rozvrhu dražebnej kúpnej ceny nehnuteľnosti" ... 266
Dr. Oskar Jurenka, adv. na Myjave: "K otázke odkladu exekúcie podľa § 9 a) vl. nar. o zemedelskom vyrovnaní čís. 76/1936". ... 326

33. Hovorňa rôznych povolaní:

Jan Hrabánek: "Jsou ustanovení o časopiseckých kaucích na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v platnosti?" ... 187

34. Prehľad kníh ... 132, 188, 213, 235, 329, 358, 417, 434, 482, 511

35. Prehľad časopisov ... 23, 45, 79, 133, 189, 214, 236, 276, 330, 359, 419, 434, 458, 483, 512

36. Osobné zprávy:

(Dr. Gejza Okályi 60-ročný) ... 24, 48, 80, 136, 192, 216, 239
(dr. Miloš Vančo ministrom pravosúdia) ... 280, 332, 364, 420, 436, 460, 484, 485, 516

37. Rôzne zprávy:

Kelsenova prednáška o reforme Spoločnosti národov. - Dr. Ziegler ... 41
Memorandum Ústředí čs. právníků, předložené presidentu republiky dr. Eduardu Benešovi dne 7. XII. 1937 ... 76
70 let S. Čs. P. "Všehrd". ... 78
Zo Spolku čsl. poslucháčov práv "Právnik" ... 79
Literár. súťaž Masarykovej akademie práce ... 235
Súbeh ... 417

Prílohy:
A) Úradná sbierka
občianskych rozhodnutí najvyššieho súdu RČS z právnej oblasti Slovenska a Podkarpatskej Rusi.
B) Redakčná časť právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
(rediguje a za redakciu zodpovedá univ. prof. dr. Vratislav Bušek):
1. Čechrák Cyril dr.: "Meze hospodářské politiky" ... 293
"Teorie krise proti teorii prosperity". ... 392
2. Grňa Josef dr.: "Sjednocený jugoslávský civilní proces" ... 385
3. Horna Richard prof. dr.: "Potupná putňa" ... 298
4. Kizlink Karel dr.: "K osnově obchodního zákona z r. 1937" ... 281
5. Knappek Ľudevít dr.: "Pred ukončením vonkajšej delimitácie diecéz". (Niekoľko poznámok k priebehu prevádzania nového ohraničenia slovenských biskupstiev.) ... 92, 137
6. Laštovka Karel prof. dr.: "Osnova zákona o řízení správním". ... 81
7. Luby Štefan dr. "Peňažná vec" ... 150
"Slovenské obyčajové právo a súdna prax" ... 300, 379
8. Peška Zdeněk dr.: "Guvernér a viceguvernér" ... 100
9. Sommer Otakar dr.: "Habilitace a autonomie" ... 365
10. Poznámky k rozpočtové debatě o reformě veřejné správy. - L. ... 161

11. Písomníctvo:

"T. Saturník, O právu včelařském ve starším právu německém". - Prof. dr. Rudolf Rauscher ... 105, 312
"Teorie mezinárodních orgánů". - Dr. Vl. Jelínek ... 163, 311
12. Oprava ke článku "Právnické studium ve světle statistiky". ... 312

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET