Právny obzor

2

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1939; 22(1) )

Obsah

1. Fundárek Jozef dr.:
"Poznámky k § 99 Ústavnej listiny Slovenskej republiky" ... 167
"Vývojová tendencia slovenského právnického názvoslovia" ... 205
2. Galbavý Tibor:
"Naša ústava a legislatívna prax" ... 228
3. Kabina Imrich dr.:
"Zrušte poroty odstráňte inštitúcie sudcov - laikov!" ... 211
4. Kizlink Karol dr.:
"In memoriam univ. profesora dr. Karla Hermanna-Otavského" ... 165
"Predčasné rozdelenie majetku pri likvidácii" ... 225
5. Kráľ Štefan dr.:
"Poznámky k §§ 79 a 87 zákona o ústave Slovenskej republiky ... 157
6. Luby Štefan dr.:
"Náhrada škody pochádzajúcej z vady verejného chodníka" ... 2, 33
7. Matura Alojz dr.:
"Verejné financie v bývalom štáte česko-slovenskom" ... 65, 89
8. Mičura Martin dr.:
"Občiansky súdny poriadok" ... 137
"K otázke odročenia a odloženia rokovania" ... 185
9. Právnické jednota na Slovensku: "Prvý prezident Najvyššieho správneho súdu dr. Emil Hácha prezidentom republiky Česko-Slovenskej" ... 1
10. Ráliš Anton dr.:
"Univ. profesor dr. Jaroslav Kallab 60 ročný" ... 133
11. Ratica Jozef dr.:
"Poznámky k nariadeniu vlády Slovenskej krajiny zo dňa 21. XI. 1938, č. j. 44 Úradných novín, o dočasnej úprave pokračovania pred civilnými súdmi a o predĺžení občianskoprávnych lehôt" ... 14
12. Rigan Ľudovít dr.:
"Zaveďme v pokračovaní pred okresnými súdmi inštitúciu trestného rozkazu!" ... 46
"K otázke kvalifikácie krádeže spáchanej pytliactvom" ... 119
"Je prípustné advokátskeho koncipienta z úradu ustanoviť za obhájcu?" ... 172
13. Rod Alexander dr.:
"Majú nárok mobilizovaní robotníci na týždennú mzdu?" ... 76
14. Stodola Emil dr.:
"Ešte o ústave Slovenska" ... 12
15. Udvardy Ladislav dr.:
"Úvahy o zjednodušení trestného súdnictva" ... 96
"Zrušit porotné súdnictvo?" ... 109
16. Viktoryová Nora dr.:
"Senáty alebo samosudcovia?" ... 191
17. Rozhodnutia Najvyššieho súdu vo veciach trestných, z právnej oblasti Slovenskej krajiny a Karpatskej Ukrajiny (dr. Theodor Nussbaum, senátny prezident Najv. súdu a Ján Soukup, radca Najv. súdu v Brne): ... 17, 49, 77, 100, 121, 160, 173, 215
18. Rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu (R.): ... 20, 53, 125, 162, 176, 193, 216
19. Zásadné rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu (dr. Otakar Klein, vrch. sekretár Najv. správneho súdu v Prahe): ... 23

20. Z Právnického sveta:

"IV. sjazd právnikov poľských" ... 61
"II. sjazd poľských národohospodárov" ... 61
Dr. Dezider Rakšányi: "Právnický kongres v Lipsku. - Postavenie sudcu v Tretej ríši" ... 180
"Valné shromaždenie Ústredia právnikov v Česko-Slovenskej republike" ... 61

21. Písomníctvo:

Dr. Ján Spišiak: "Blanko-zmenka" (dr. J. Fundárek) ... 54
Jules Regula: "Le droit applicable en Alsace et en Lorraine" (dr. E. Stodola st.) ... 82
Dr. Egon Weisz: "Institutionen des römischen Privatrechts als Einführung in die Privatrechtsordnung der Gegenwart" (J. S.): ... 183
Dr. Tibor Floreán: "Kapitálová koncentrácia a jej vplyv na právnu štruktúru účastinnej spoločnosti" (prof. dr. Karol Kizlink): ... 197

22. Prehľad kníh ... 24, 83, 104, 203, 220, 241

23. Prehľad časopisov ... 25, 62, 83, 105, 128, 164, 183, 203, 220, 242

24. Osobné zprávy... 32, 64, 88, 108, 132, 164, 184, 248
25. Rozličnosti:
Usnesenia I. sjazdu slovenských právnikov v Žiline 20. XII. 1918 ... 29

Príloha:
Úradná sbierka občianskych rozhodnutí Najvyššieho súdu z právnej oblasti Slovenskej krajiny a Karpatskej Ukrajiny.

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET