Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1940; 23(1) )

Obsah

1. Frydrych Jozef Dr.:
"Zodpovednosť železníc za škody na osobe v preprave medzinárodnej" ... 214
Oprava ... 233
2. Galbavý Tibor:
"Ešte o úprave a legislatívnej praxi" ... 128
3. Hoschek Štefan:
"Môže štát odmietnuť prijať pasívnu pozostalosť?" ... 210
4. Karvaš Imrich Dr.:
"Slovenská národná banka vo svetle funkcie ceduľového ústavu" ... 1
5. Kárpiš Ladislav Dr.:
"Uzákonenie cestou milosti" ... 99
6. Kizlink Karol Dr:
"Právna subjektivita verejnej obchodnej spoločnosti" ... 115
Doslov k článku Dr. Eug. Lelleya "Ešte o právnej subjektivite verejnej obchodnej spoločnosti" ... 209
7. Kováč Imrich Dr.:
"Krádež so zbraňou a zákon o pytliactve" ... 177
8. Lelley Eugen Dr.:
"Ešte o právnej subjektivite verejnej obchodnej spoločnosti" Doslov prof. Dr. K. Kizlinka ... 209
9. Luby Štefan Dr.:
"Človek ako nepriateľ právneho poriadku medzi jednotlivcami" ... 185
10. Markovič Jozef:
"Premenenie peňažného trestu v trest na slobode za ľahké dôchodkové priestupky" ... 104
"O vylúčení predsedu senátu mládeže z dôvodu § 65 odst. 1. Tp." ... 134
"Odpor proti kontumačnému rozsudku krajského ako dôchodkového trestného súdu" ... 248
11. Mičura Martin Dr.:
"Slovenská republika a právny poriadok" ... 113
12. Mošať Ján Dr.:
"Útraty intervencie pri výkone exekúcie so zreteľom na súčasný právny stav" ... 110
13. Ottlyk Ivan Dr.:
"Zákaz novôt v odvolaní zasa na obzore?" ... 89
Poznámky redakcie ... 97
14. Pázman Julius Ing.:
"Devízové hospodárstvo" ... 65
15. Ponický Julius Dr.:
"Amnestiálne rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky zo dňa 10. októbra 1940 a jeho príčiny" ... 221
16. Rajec Juraj Dr.:
"Slovensko v Strednej Európe" ... 227
17. Ráliš Ant. Dr.:
"Zákon o trestných činoch proti štátu" ... 237
18. Režucha Pavel Dr.:
"Národný spor a odporovací poriadok" ... 137
19. Rigan Ľudovít Dr.:
"Ako sa brániť proti asociálnym previnilcom" ... 124
20. Spitzer Mikuláš Dr.:
"Exekúcia výpovede podľa § 628 Osp." ... 175
21. Šafář František Dr.:
"Právny vývoj sociálneho poistenia na Slovensku" ... 52
22. Udvardy Ladislav Dr.:
"Zákon o trestnom stíhaní prezidenta republiky a členov vlády a jeho pomer k trestnému právu" ... 17, 33
Oprava ... 88
"Novelizácia trestného práva procesného" ... 145
23. Vajda- Tichý Jozef Dr.:
"Povinnosť súdu poučiť obvineného alebo obžalovaného o opravných prostriedkoch proti súdnym rozhodnutiam" ... 82

24. Hovorňa sudcov:

"Súdny aparát a súdny poriadok". - K. ... 84

25. Poznámky:

"Podliehajú družstvá, novo zriaďované, povinnej revízii?" - Dr. J. Fundárek ... 139
"Môže sa dopustiť incidenčného prípadu podľa § 333 Tp. aj obžalovaný?" Dr. Alex. Čimo ... 139
"Exekúcia podľa vládneho nariadenia čís. 34 Sl. z. zo dňa 24. III. 1939". - K. ... 141
"K otázke rozšírenia pôsobnosti okresných súdov". - Dr. Alexander Rod ... 179
"Rozsudky bývalých slovenských súdov so sídlom na zabranom území ako exekučné tituly". - Dr. Ján Mošať ... 182
"Príspevok k výkladu § 108 Tz.". - Dr. P. Gašpar ... 183
"Povinnosť súdu poučiť obvineného alebo obžalovaného o opravných prostriedkoch proti súdnym rozhodnutiam". - Dr. Alexander Čimo ... 198
"Pozadie úrokov starších ako 3 roky pri rozdelení dražobného výťažku nehnuteľnosti" ... 199

26. Písomníctvo:

Dino Grandi, Justizminister: "Die faschistische Reform des Strafrechts und Strafvollzuges" (š.) ... 200
Dr. Martin Mičura: "Dovolanie" (Dr. Št. Kráľ) ... 234

27. Prehľad kníh ... 31, 112, 200, 257

28. Prehľad časopisov ... 31, 87, 112, 141, 201, 218, 234, 258

29. Osobné zprávy ... 32, 88, 144, 204

Prílohy:
Úradná sbierka občianskych rozhodnutí Slovenského najv. súdu (Obč. sb.)
a
Úradná sbierka trestných rozhodnutí Slovenského najv. súdu (Tr. sb.)

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET