Právny obzor

6

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1941; 24(1) )

Obsah

I. Články:

1. Butkovič Štefan Dr.:
"Javy a úkony" v § 196 železničného zákona" ... 22
2. Fundárek Jozef Dr.:
"Nariadenie o židovských podnikoch vo svetle platného práva, najmä obchodného" ... 1
3. Juráš Štefan Dr.:
"O platnosti kartelových smlúv po štátoprávnych zmenách" ... 45
4. Lendvaj Ferdinand Dr.:
"Výklad § 547 ods. 2 Tp. v spojitosti s § 7 zákona čís. 562/1919" ... 53
5. M. J.:
"Prof. Dr. Rudolf Rauscher" ... 244
6. Markovič Jozef:
"O niektorých základných pojmoch vykonávania trestného súdnictva nad mládežou" ... 148
7. Mičura Martin Dr.:
"Rozsudok vo zmenkovom spore, vynesený na námietky proti platobnému rozkazu" ... 101
"Účasť štátneho zástupcu na sporoch a veciach občianskych ... 221
8. Moys Štefan Dr.:
"Smrť niektorého manžela za sporu" ... 69
"Sporu prekážajúca námietka podľa § 180 ods. 2 č. 2 Osp." ... 141
"O rekurzoch v exekučnom konaní" ... 198
9. Ormis Ján V. Dr.:
"Zákon čís. 4/1931 Sb. z. a n. s hľadiska trestného práva" ... 19
10. Rajec Juraj Dr.:
"Na rozlúčku s prof. Dr. Laštovkom" ... 197
11. Rakšány Dezider Dr.:
"Nový vývoj v nemeckom trestnom práve mládeže" ... 41
"Úprava právnych stykov slovensko-nemeckých" ... 162
12. Ráliš Ant. Dr.:
"In memoriam prof. Dr. Alberta Milotu" ... 24
13. Rebro Karol Dr.:
"Zaviazanosť pacienta zo smluvy s lekárom" ... 15
"Cisár Augustus - zákonodarca" ... 119
14. Schochmann Walter Dr.:
"Niektoré zásady nemeckého manželského práva s hľadiska práva platného v Slovenskej republike" ... 106
15. Štujan Juraj:
"O trestnom rozkaze a rozsahu jeho upotrebenia" ... 167
"Trestné oznámenie a obecné svedectvá" ... 246
16. Takáč Miloslav Dr.:
"Či možno podľa § 293 Tr. p. rozsudky vyhlasovať neverejne" ... 114
"Prísažná formula v našich zákonoch" ... 228
"Trestná ochrana štátneho národa a národností u nás a v Maďarsku" ... 241

II. Poznámky:

17. Bazovský Oktáv Dr.:
"K ustanoveniu § 1 bod 2 lit. h) Osp." ... 231
18. Denk Pavel:
"Dvakrát dve = 0?" ... 128
"Bezprávna pastva" (poznámka redakcie) ... 131
"Ešte o krádeži so zbraňou a o pytliactve ... 177
19. Fábry Vladimír:
"Právna subjektivita verejnej spoločnosti" ... 183
20. Kizlink K. Dr.:
"Najvyšší správny súd o verejnej obchodnej spoločnosti" ... 26
"Vplyv územných zmien na platnosť kartelových smlúv" ... 75
21. Lendvaj Ferdinand Dr.:
"Osobné a majetkové pomery vinníka" ... 235
22. Mošať Ján Dr.:
"Medzery v zákone čís. 320/1940 Sl z." ... 28
"Je nedostatok zápisničného superflua chybou v úradovaní?" ... 214
23. Račkovič Eugen Dr.:
"Pojem traskavín" ... 131
24. Š. J.:
"Možno podať opätovný vyšší sľub?" ... 182
25. Viktory Nora Dr.:
"Aktuality z civilnej súdnej praxe" ... 77
"Nový taliansky občiansky súdny poriadok" ... 212
26. V. E. Dr.:
"Spoločnosť s obmedzeným ručením zaviedli v Taliansku" ... 181

III. Literatúra:

Dr. Ľudo Zachar: "Katolicizmus a slovenský národný socializmus" (Dr. Ľudovít Knappek) ... 30
Dr. Juraj Rajec: "Princípy hierarchie normovej"(Prof. Dr. Tuka - prof. Dr. Kizlink) ... 57
Michael Schwartz: "Die Slowakei, der jüngste Staat Europas" (Dr. Rybiansky) ... 62
Dr. Karol Rebro: "Konkubinát v práve rímskom od Augusta do Justiniána" (prof. Dr. V. Budil) ... 80
Dr. Ján Spišiak: "Zmenkové právo podľa ženevských konvencií" (prof. Dr. Karol Kizlink) ... 97
"Sľubný rozvoj slovenskej filozofickej literatúry" (Ph. et RNDr. Igor Hrušovský: "Teória vedy" a Th. et Ph. Dr. A. Spesz: "Hranice poznania"). - Dr. J. Rajec ... 133
Ernst R. Huber: "Verfassungsrecht des Grossdeutschen Reiches" (JUC. Pavel Líška) ... 137
Dr. Št. Polakovič: "Slovenský národný socializmus" (Dr. J. Rajec) ... 185
Dr. H. H. Lammers - Hans Pfundtner: "Grundlagen, Aufbau und Wirtschaftsordnung des Nationalsozialistischen Staates" (Dr. Lichner) ... 188
Jozef Líška: "Komentované vydanie zákona o ľudových školách" (Dr. Lad. Udvardy) ... 216
Maximilián Chladný- Hanoš: "Láska k národu" (JUC. Laco Schmidt) ... 236
Prof. Dr. Vojtech Tuka: "Die Rechtssysteme. Grundriss einer Reichtsphilosophie" (Dr. J. Rajec) ... 254
Dr. Ladislav Udvardy - Dr. Miloslav Takáč: "Zákon o trestných činoch proti štátu" (JUC. Branislav Lajda) ... 255

IV. Prehľad kníh ... 37, 64, 98, 195, 217, 238, 258

V. Prehľad časopisov ... 37, 64, 98, 195, 217, 239, 258

VI. Zpráva o XVIII. riadnom valnom shromaždení Právnickej jednoty v Bratislave dňa 17. IV. 1941 ... 191

VII. Rozličnosti ... 100, 194

Prílohy:
Úradná sbierka občianskych rozhodnutí Slovenského najv. súdu (Obč. sb.)
a
Úradná sbierka trestných rozhodnutí Slovenského najv. súdu (Tr. sb.).

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET