Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1942; 25(1) )

I. Články:

1. Bazovský Oktáv Dr.:
"O podpornej platnosti Občianskeho sporového poriadku v našom exekučnom práve" ... 138
2. Fundárek Jozef Dr.:
"Zákon č. 249/1941 Sl. z. o členstve v správnych a dozorných radách účastinných spoločností a družstevných sväzov" ... 3
"Dr. Emil Stodola právnik - politik - spisovateľ" ... 129
3. Kizlink Karol Dr.:
"Miestne obmedzenie prokúry" ... 73
4. Knappek Ľudovít Dr.:
"In memoriam Dr. Augusta Ratha" ... 37
5. Kostka Jozef:
"Je pytliactvo krádežou?" ... 213
6. Lelley Eugen Dr.:
"O právnej povahe tržných poplatkov" ... 227
7. Luby Štefan Dr.:
"Osobnosť a dielo prof. Dr. Augusta Ratha" ... 41
"Recepcia, obnovenie, rozšírenie a predĺženie platnosti právnych noriem" ... 89
"Autorita Najvyššieho správneho súdu a predĺženie noriem" (súčasne odpoveď Dr. A. Bučkovi) ... 185
8. Markovič Jozef:
"Je strelivo zbraňou? Možno trestať za držbu menšieho množstva streliva? O výklade pojmov "zbraň" a "hromadenie streliva". Či je strelivo "súčiastkou zbrane"? ... 221
9. Osváth Július Dr.:
"Národné socialistické súkromné právo" ... 48
10. Ottlyk Ivan Dr.:
"Niečo o tradícii" ... 132
11. Rebro Karol Dr.:
"Možno kompenzačne odrátať z požičanej istiny hodnotu užitkov poberaných veriteľom zo založenej nehnuteľnosti?" ... 98
12. Redakcia:
"Jubilujeme" ... 1
13. Šabo Tibor Dr.:
"Zlaté doložky" ... 76
14. Tiso Štefan Dr.:
"Vznik a vývin slovenského súdnictva" ... 177
15. Tomasta E. Dr.:
"Výživa ascendentov descendentmi" ... 197
16. Urbánek Ivan Dr.:
"Záložné právo na veciach hnuteľných" ... 218
17. Viktory Nora Dr.:
"Súdna pokonávka" ... 53

II. Poznámky:

18. Juráš Štefan Dr.:
"Ručenie za škody, spôsobené trolleybusom" ... 34, 102
19. Ormis Ján V. Dr.:
"Pseudonym a skutková podstata § 45 Tr. z. priest." ... 235
20. Račkovič Eugen Dr.:
"Poznámky k súbehu §§ 285 a 290 Tr. z." ... 58
21. Sabol Štefan:
"K § 12 ods. 2 zák. č. 44/1942 Sl. z. o ochrane nájomníkov" ... 233
22. Záturecký A. P. Dr.:
"O populárnych príručkách vo všeobecnosti a o jednej z nich špeciálne" (Prof. Dr. Ant. Ráliš: "Trestné právo v kocke" ... 236

III. Literatúra:

Dr. Ján Tarbajovský: "Niekoľko poznámok ku knihe Dr. Juraja Rajca: "Princípy hierarchie normovej" ... 59
Dr. Alexander Hrnčár: "Právne usporiadanie štátneho dlhu pri územných zmenách" (Dr. Imrich Karvaš) ... 82
Prof. Dr. K. Koch: "Mrzáci bez světa a svět bez mrzáků" (Dr. A. Ráliš) ... 86
Dr. Jozef Ratica: "Súd a tvorba práva" (Dr. J. Fundárek str. 102, Dr. Št. Luby str. 107, Dr. Martin Mičura str. 113) ... 102
Dr. Martin Mičura a Dr. Štefan Moys: "Občiansky sporový poriadok" (Dr. J. Fundárek) ... 117
Dr. Ján Tarbajovský: "Je vôľa normotvorcu dôvodom platnosti normy?" (na okraj knihy Dr. Raticu: "Súd a tvorba práva") ... 147, 208
Dr. Štefan Luby: "Slovenské všeobecné súkromné právo", I. sväzok (Dr. K. Rebro) ... 158
Dr. Vojtech Tuka: "Právne sústavy" (Dr. J. Rajec) ... 209
Dr. Ladislav Udvardy a Dr. Samo Korbeľ: "Vojenský trestný poriadok" (Dr. A. P. Záturecký) ... 211
Vladimír Bodický: "Príručka vojenského trestného poriadku" (P. Z.) ... 239

IV. Osobné zprávy:

"Dr. Metod Dolenc" (J. M.) ... 36
"In memoriam prof. Dr. Jaroslava Kallaba" (Dr. A. Ráliš) ... 68
presídlenia ... 128

V. Prehľad kníh ... 69, 88, 172, 212, 239

VI. Prehľad časopisov ... 35, 70, 88, 126, 173, 212, 240

VII. Zpráva o XIX. riadnom valnom shromaždení Právnickej jednoty v Bratislave dňa 17. júna 1942 ... 121

VIII. Opravy ... 102, 208

Prílohy:
Úradná sbierka občianskych rozhodnutí Najvyššieho súdu (Obč. sb.)
a
Úradná sbierka trestných rozhodnutí Najvyššieho súdu (Tr. sb.)

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET