Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1944; 27(1) )

Obsah

I. Články:

1. Friedl Štefan Dr.:
"Obrana a núdza" ... 48
2. Fundárek Jozef Dr.:
"Sú verejné a komanditné spoločnosti právnickými osobami?" ... 1
3. Haspel Anton Dr.:
"Peniaze a peňažné obligácie" ... 179
4. Kizlink Karol Dr.
"Zmenkové úkony verejnej spoločnosti" ... 41
5. Knappek Ľudovít Dr.:
"Povinné zastupovanie katolíckeho cirkevného majetku na Slovensku finančnou prokuratúrou" ... 221
6. Kováč Imrich Dr.:
"Niektoré zásady slovenského medzinárodného dedičského práva ... 85
7. Lange Dr.:
"Prehľad nemeckého trestného a ochranného práva mládeže" ... 151
8. Luby Štefan Dr.:
"Kľúčna moc manželky" ... 73, 105
9. Mičura Martin Dr.:
"O rekurzoch v konaní na pracovných súdoch" ... 170
10. Rod Alexander Dr.:
"Smluvné prevody nehnuteľností pri maximalizovaných cenách" ... 59
11. Svitok Jozef Dr.:
"Zákon č. 150/1943 Sl. z. o úplatkárstve a podplácaní" ... 21
12. Šujan Juraj Dr.:
"Nariadenie č. 134/1943 Sl. z. o usmernení cien nehnuteľností" ... 133
"Ďalšie podrobnejšie ustanovenia o usmernení cien nehnuteľností" ... 228
13. Takáč Miloslav Dr.:
"Opravné prostriedky podľa § 17 posl. ods. zák. článku XXI/1913" ... 14
"Judikatúra k § 7 zákona č. 562/1919 Sb. z. a n." ... 93
"Podstata podmienečného prepustenia z trestu a prepustenia z robotárne" ... 205
14. Tholt Alexander Dr.:
"Premlčanie v železničnom tovarovom prepravnom práve" ... 299
15. Tiso Štefan Dr.:
"Myšlienky o reforme slovenského civilného súdnictva" ... 197
16. Udvardy Ladislav Dr.:
"Trestný pokus de lege ferenda" ... 245, 321
17. Urban Ján Dr.:
"Dokazovanie súkromnou listinou podľa § 317 ods. 3 Osp." ... 154
18. Urbánek Ivan Dr.:
"Náhrada za nevyužitú dovolenku" ... 120
19. Vrtek Ján Dr.:
"Filiálka podľa obchodného zákona" ... 123
20. Ziman Ladislav Dr.:
"Intertemporálne strety vradenia dávky podľa nariadenia čís. 199/41 Sl. z. pri rozvrhoch podľa § 176 nar. č. 198/41 Sl. z." ... 44

II. Poznámky:

21. Kabina Imrich V. Dr.:
"Poznámky k zastaveniu stopovania" ... 207
22. Ormis Fedor Dr.:
"Právna povaha nariadenia predsedu Najvyššieho úradu pre zásobovanie čís. 134/1943 Sl. z. o usmernení cien nehnuteľností a o obmedzení ich zastavenia" ... 128
"Poznámky na článok Dr. Juraja Šujana o nariadení čís. 134/1943 Sl. z. o usmernení cien nehnuteľností, uverejnený v 5. čísle Právneho obzoru z mája 1944" ... 233

III. Písomníctvo:

Dr. Rudolf Briška: "Národné hospodárstvo" (Dr. Vojtech Krajčovič) ... 31
Kniezsa István: "Adalékok a magyar-szlovák nyelvhatár történetéhez" (J. K.) ... 100
Kniezsa István: "Ungarns Völkerschaften im XI. Jahrhundert" (J. K.) ... 101
Dr. Mičura - Dr. Moys: "Zákon z 19. júna 1931 čís. 100 Sb. z. a n. o základných ustanoveniach súdneho konania nesporového" (Dr. Jozef Kyselý) ... 312
Dr. Martin Quotidian: "Generálny register k rozhodnutiam uverejneným v Úradnej sbierke občianskych rozhodnutí Najvyššieho súdu býv. Česko-slovenskej republiky z býv. právnej oblasti Slovenska a Podk. Rusi, roč. I. - X. (1929 - 1939)" (Dr. A. Záturecký st.) ... 29
Georg Rácz: "Die neue Rechtsentwicklung in Ungarn" (-pp-) ... 336
Prof. Dr. Anton Ráliš: "Slovenské trestné zákony" (A) ... 99
Szekfü Gyula - Kniezsa István: "A magyarság és szlávok" (J. K.) ... 101
Štatistické zprávy (Dr. J. Urban) ... 130
P. Tóbik: Niekoľko poznámok ku knihe Dr. Antona Ráliša:
"Slovenské trestné zákony" ... 209
Dr. Ladislav Udvardy: "Otázka subjektívnej viny de lege ferenda" (Dr. A. P. Záturecký) ... 32

IV. Judikatúra:

Občianske rozhodnutia hlavných súdov v Bratislave a v Prešove ... 36, 64, 102, 130, 161, 214, 237, 315, 341

V. Osobné zprávy:

"Šesťdesiatka Dr. Adolfa Zátureckého" ... 165
"100 rokov od narodenia Štefana Fajnora" (J. F.) ... 98

VI. Prehľad kníh ... 132, 220, 320

VII. Prehľad časopisov ... 40, 70, 104, 132, 163, 241, 320, 344

VIII. Zpráva o XXI. riadnom valnom shromaždení Právnickej jednoty v Bratislave, konanom v Bratislave dňa 14. apríla 1944 ... 216

Prílohy:
Úradná sbierka občianskych rozhodnutí Najvyššieho súdu (Obč. sb.)
a
Úradná sbierka trestných rozhodnutí Najvyššieho súdu (Tr. sb.)

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET