Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1947; 30(1) )

Obsah

I. Články:

1. Bianchi Leonard ml. Dr.:
"Nová publikační norma" ... 27
2. Cisár Jozef Dr.:
"Očista súdnych depozitov" ... 22
3. Dérer Ivan Dr.:
"Na tretie výročie smrti Dr. Ivana Markoviča" ... 73
4. Kabina Imrich Viktor Dr.:
"Rozbor niektorých ustanovení nového zákona o porotných súdoch" ... 121
5. Kizlink Karol Dr.:
"Autorskoprávna ochrana ľudovej piesne" ... 265
6. Kuzmík Ondrej Dr.:
"Pracovné tábory s hľadiska väzenstva" ... 86
7. Luby Štefan Dr.:
"Tridsiaty ročník Právneho obzoru" ... 1
"Československý občiansky zákonník a slovenské súkromné právo" ... 3, 33, 97, 161, 193, 225, 257, 289
"Právo stavby" ... 266
8. Markov Jozef Dr.:
"Prehľad literatúry právnych dejín na území Československej republiky z rokov 1939 - 1945" ... 169, 201
9. Moys Štefan Dr.:
"Smluvy v prospech tretích osôb" ... 17
"Odškodné z dôvodu zavinenia lekára pri lekárskom zákroku ... 78
10. Spišiak Ján Dr.:
"Zaisťovací prevod vlastníctva" ... 305
11. Štajgr František Dr.:
"Zákon o exekuci na platy a alimentační zákon" ... 241
12. Záturecký A. P. Dr.:
"Maďarské ľudové súdnictvo" ... 134

II. Poznámky:

"Na okraj sbierok zákonov a nariadení" ... 92
"Československý a "slovenský" právny poriadok" (Dr. Štefan Luby) ... 140
"Kontinuita a nariadenie č. 1/1944 Sb. n. SNR." (Luby) ... 142
"Slovensko v novej ústave" ... 177
"Kontinuita a československý právny poriadok" (Luby) ... 177

III. Zprávy z právnického sveta:

"Nová komisia pre slovenskú právnu terminologiu" (-cký) ... 256
"Zpráva o priebehu XXIV. valného shromaždenia Právnickej jednoty v Bratislave, konaného dňa 30. mája 1947" ... 190
"Obnovenie činnosti Československej spoločnosti pre právo trestné" ... 192
"Zpráva o II. valnom shromaždení Právnickej jednoty - odbočky v Košiciach, ktoré sa konalo dňa 7. júna 1947" ... 223
"Konferencia International Law Association v Prahe" (Dr. M. Quotidian) ... 251
"Société de Législation Comparée v Paríži obnovuje svoju činnosť" (Dr. M. Quotidian) ... 318

IV. Literatúra:

Prof. Dr. Štefan Luby: "Základy všeobecného súkromného práva". II. vydanie ... 93
Dr. Ivan Dérer: "Košický program a nová ústava" ... 93
A. J. Pašerstník: "Pracovní právo SSSR" ... 94
"Law Reports of Trials of War Criminals" (Quotidian) ... 144
Poláček Fr. Dr. - Dušek Jos. Dr. - Holubec Lad. Dr. - Lelek Lumír Dr. - Přichystal Vojt. Dr.: "Československé trestní zákony platné v zemích České a Moravskoslezské" ... 146
Saturník T. prof. Dr.: "Přehled dějin veřejného práva ve střední Evropě. Nástin přednášek" ... 153
Budník Josef Dr.: "Prozatimní státní zřízení Československé republiky (Poznámky k otázce kontinuity státu československého a jeho právního řádu)" (-cký) ... 156
Pavlík Ondrej Dr.: "Vysoké školy v Sovietskom sväze" ... 158
Thurzo Fedor Dr.: "Jednotnosť a decentralizácia. Glosy k novej ústave (dr. -áč) ... 278
Křepelka Karel Dr.: "Základy československého družstevního práva" (K. Kizlink) ... 284
Nové knihy ... 93, 144, 182, 213, 250, 278, 311

V. Judikatúra:

Z najnovších rozhodnutí Najvyššieho súdu v Bratislave ... 177, 212, 247, 272
Občianske rozhodnutia hlavných súdov v Bratislave a v Prešove (v Košiciach) ... 143, 277

VI. Osobné zprávy ... 96, 160, 224, 288, 320

VII. Prehľad časopisov ... 31, 95, 189, 221, 286

Prílohy:
Úradná sbierka občianskych rozhodnutí Najvyššieho súdu (Obč. sb.)
a
Úradná sbierka trestných rozhodnutí Najvyššieho súdu (Tr. sb.)

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET