Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1948; 31(1) )

Obsah

I. Články:

1. Bedrna Karol:
"K prejavu súdr. Gottwalda na zasadnutí ÚV KSČ dňa 17. novembra 1948" ... 301
2. Bianchi Leonard ml. Dr.:
"Nová ústava a všeobecné súkromné právo" ... 187
3. Eliáš Josef Dr.:
"Některé problémy práva stavby" ... 31
4. Faluba Ján Dr.:
"Príspevok k reštitúcii služobných pôžitkov" ... 196
5. Kabina Imrich Viktor Dr.:
"Odmena za obhajobu v trestnom konaní pred ľudovými súdmi podľa vl. nar. čís. 135/48 Sb." ... 289
6. Luby Štefan Dr.:
"Československý občiansky zákonník a slovenské súkromné právo" ... 1, 41, 81, 161, 232, 261
"Právne postavenie snúbeníc pozostalých po účastníkoch národného boje za oslobodenie" ... 199
"Rodinné právo SSSR" ... 312
7. Poničan Ján Dr.:
"Právnici a dnešok" ... 135
8. Quotidian Martin Dr.:
"Zmeny v maďarskom všeobecnom súkromnom práve v rokoch 1945/46" ... 61
9. Šujan Juraj Dr.:
"Súdnictvo a alkoholizmus" ... 252
10. Vyskočil Anton Dr.:
"Prechod nebezpečenstva na kupujúceho podľa § 344 obch. zák." ... 138

II. Poznámky:

"Je vlastník, reštituovaný podľa zák. č. 128/46 Sb., viazaný právnymi úkonmi, ktoré urobil národný správca reštituovaného majetku ešte pred reštitúciou?" (lb.) ... 72
"Je potrebný súhlas okresného úradu ochrany práce pri predčasnom zrušení pracovného pomeru (§ 35 zák. č. 154/1934 Sb.)?" (Bianchi) ... 73
"SSSR připravuje civilní řád soudní" (Š.) ... 365
"III. kongres Medzinárodného sdruženia demokratických právnikov" (Dr. S.) ... 367

III. Zprávy z právnického sveta:

"Zpráva o XXV. riadnom valnom shromaždení Právnickej jednoty v Bratislave, ktoré sa konalo dňa 3. apríla 1948" ... 155
"Zpráva o valnom shromaždení Právnickej jednoty - odbočky v Banskej Bystrici, konanom dňa 31. marca 1948" ... 159
"Prednáška ministra spravodlivosti Dr. Alexeja Čepičku o novom právnom poriadku v ľudovodemokratickej republike" ... 224
"Zpráva o rokovaniach vo veci vytvorenia spoločného orgánu právnických organizácií v ČSR" ... 225
"Diskusia o návrhu čsl. ústavy v Právnickej jednote" ... 227

IV. Literatúra:

Dr.: Jan Procházka: "Občánský zákon Ruské Sovětské Federativní Socialistické Republiky" (J. M.) ... 37
Prof. Dr. Vladimír Kubeš: "O novou ústavu" (-cký) ... 78
Dr. Gustav Švamberk: "Československé právo směnečné a šekové" (Dr. P. Steiner) ... 148
Dr. František Weyr: "Úvod do studia právnického (normativní teorie)" (Dr. Kubala) ... 149
Nikolaj Poljanskij: "Sovětské právnictví" (Dr. Faluba) ... 216
Z. Flajzar - V. Gallat - Z. Peška - J. Siblík - Fr. Štajgr: "Návrh reformy právnického studia" ... 257
Eduard Táborský: "Naše nová ústava (-a-) ... 296
Dr. Josef Slezák: "Normotvorná jednotka" (Dr. Kubala) ... 297
T. J. Goljakov: "Sovietske súdnictvo (Sovjetskij sud)", preložili Ivo a Karol Bedrna (Dr. S.) ... 369
Dr. Jindřich Stach: "Pracovní soudnictví" (Dr. Faluba) 371
Dr. Vl. Staněk - Dr. O Král - Dr. Vl. Krásenský - K. Klos - Fr. Slavík: "Mobilisace pracovních sil" (Dr. Faluba) ... 371
M. S. Lipecker: "Vlastnické právo v SSSR" (Bianchi) ... 372
"Law Reports of Trials of War Criminals", Volume III. (-n.) ... 374
"Dějiny Všesväzovej komunistickej strany (boľševikov)" (-cký) ... 374
Prof. Dr. Jozef Ratica: "Základy procesného práva" (Fr. Štajgr) ... 376
Dr. Jan Gallas - Dr. Jaromír Mařík - Dr. Stanislav Mimra: "Zákon o národním pojištění" (Dr. Hutta) ... 376
Jiří Fiala - Bedřich Růžek - Karel Straka: "Péče o mládež (právní předpisy o její organisaci a úkolech)" (Bianchi) ... 382
Nové knihy ... 38, 77, 150, 212, 257, 294, 369

V. judikatúra:

Z najnovších rozhodnutí súdu v Bratislave ... 74, 141, 206
Občianske rozhodnutia hlavných súdov v Bratislave a v Prešove (v Košiciach) ... 146, 210

VI. Osobné zprávy:

"Dr. Štefan Moys šesťdesiatročný" (-n.) ... 229
"Emil Svoboda zemřel dne 20. srpna 1948" (František Štajgr) ... 306
Drobné osobné zprávy ... 80, 160, 228, 260, 300

VII. Prehľad časopisov ... 39, 80, 154, 222, 299, 384

Prílohy:
Úradná sbierka občianskych rozhodnutí Najvyššieho súdu (Obč. sb.)
a
Úradná sbierka trestných rozhodnutí Najvyššieho súdu (Tr. sb.)

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET