Právny obzor

5

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1949; 32(1) )

Obsah

I. Články:

1. Bedrna Karol:
"Perspektívy v odbore trestného práva po právnickom sjazde" ... 248
2. Dmitriev N.:
"K voľbám do najdemokratickejších ľudových súdov, do ľudových súdov SSSR" ... 61
3. Fandák Štefan Dr.:
"Ústava Maďarskej ľudovej republiky" ... 339
4. Fundárek Jozef Dr.:
"Vklad vlastníckeho práva podľa § 17 dekrétu č. 100/45" ... 109
5. Hercenzon A. A. Dr.:
"Príspevok k štúdiu zločinnosti v kapitalistickej spoločnosti" (preložil P.) ... 276
6. Hrivnák Jaroslav Dr.:
"Základné princípy medzinárodného hospodárskeho práva, tak ako sú aplikované v ženevskej Všeobecnej dohode o clách a obchode z r. 1947 ... 121
7. Kotian Martin Dr.:
"Poisťovacie veci na riadnych súdoch" ... 102
8. Kráľ Štefan Dr.:
"Naša advokácia v ľudovej demokracii" ... 98
9. Luby Štefan Dr.:
"Nemanželské deti pozostalé po účastníkoch národného boja za oslobodenie" ... 56
10. Mižičko Pavol Dr.:
"Vojnové škody v smluvnom poistení so zreteľom na judikatúru" ... 64
"Nároky zo služobných smlúv a reštitučný zákon" ... 355
11. Mrázek Pavol Dr.:
"K otázke štátoprávneho charakteru československého pomeru a slovenských národných orgánov" ... 176
12. "Odpoveď prezidenta republiky na pozdravnú adresu IV. sjazdu čsl. právnikov" ... 252
13. R. Dr.:
"Sovietsky socialistický štát - štát vyššieho typu" ... 255
14. Rebro Karol Dr.:
"Právnici v boji za mier" ... 161
15. Redakcia:
"Poznámky k článku Dr. Mrázka: K otázke štátoprávneho charakteru československého pomeru a slovenských národných orgánov" ... 260
16. Rezolúcia IV sjazdu čsl. právnikov ... 253
17. Rod Alexander Dr.:
"Hrubé zavinenie pri pracovnom úraze zamestnanca" ... 33
18. Spišiak Ján Dr.:
"Vlastnícke právo národných podnikov a na národné podniky a osobnosť národných podnikov" ... 1
"Reorganizácia priemyslu a vstup do záväzkov" ... 169
"Komunálne podniky - zápis do soznamu firiem" ... 269
"J. V. Stalin a právo" ... 326
"Národné výbory sú právnickými osobami?" ... 345
19. Svitok Jozef Dr.:
"Zákon číslo 319/1948 Sb. o zľudovení súdnictva. (Ustanovenia trestného práva procesného)" ... 198
20. Takáč Miloslav Dr.:
"30 rokov socialistickej Štátnej kontroly SSSR (a úprava štátnej kontroly v ľudovodemokratických a iných štátoch)" ... 189
21. Urbánek Ivan Dr.:
"Subjektívno-právne postavenie vedných spoločností" ... 352
22. Viktory Július Dr.:
"Právny obzor časopisov právnikov našej doby" ... 97
"Po sjazde československých právnikov" ... 245
23. Vraňák Mikuláš:
"O jednom procese" ... 333
24. Záturecký Adolf Dr.:
"Jednotnosť judikatúry v občianskych právnych veciach" ... 163
25. Záturecký Peter Dr.:
"Ustanovenia § 2 TRZ v praxi" ... 116
26. Žihľava A. Dr.:
"O nových cirkevných zákonoch" ... 267

II. Poznámky:

"Možno v neprítomnosti mladistvého vyniesť rozsudok, ak už bol skôr na hlavnom pojednávaní vypočutý?" (Dr.: Vojtech Zlatný) ... 138
"Predchádzajúci súhlas OÚOP pri predčasnom zrušení pracovného pomeru vo svetle rozhodnutia Najv. súdu č. R II 72/47" (Dr. Pavol Mižičko) ... 226
"Všeobecná daň podľa sadzobníka D" (Dr. V. Kubala) ... 293
"Odklad a prerušenie výkonu trestu" (-P-) ... 361

III. Zprávy z právnického sveta:

"Zpráva o priebehu XXVI. riadneho valného shromaždenia Právnickej jednoty v Bratislave, konaného dňa 12. III. 1949" ... 71
"Rezolúcia Právnickej jednoty v Bratislave, predostretá Čsl. prípravnému výboru svetového sjazdu pre mier v Paríži" ... 138
"Slovenskí právnici a kodifikácia trestného práva" (P. Z.) ... 230
"IV. sjazd československých právnikov" (P. Z.) ... 231
"Rezolúcia IV. sjazdu čsl. právnikov" ... 253
"Sjazd maďarských právnikov" (Dr. Nora Viktory) ... 296
"Sjazd Medzinárodného sdruženia demokratických právnikov v Ríme" (Dr. V.) ... 364
"Zpráva o valnom shromaždení Právnickej jednoty - odbočky v Košiciach, konanom dňa 15. X. 1949" ... 366

IV. Rozhodnutia:

I. Okresných a krajských súdov ... 139, 232, 297, 368
II. Správneho súdu v Bratislave ... 144, 236, 302, 375

V. Literatúra:

Gallas Ján Dr. - Mařík Jaromír Dr. - Mimra Stanislav Dr.: "Zákon o národnom pojištění" (Dr. Hutta) ... 80
Krylov Sergej: "Les notions principales du droit des gens". (La doctrine sovietique du droit international) - (Dr. Baník) ... 146
Eisner Bertold Dr. - Horvat Marijan Dr.: "Rimsko pravo" (Dr. Poliak) ... 154
Chmelař Arnošt Dr.: "Funkce práva v hospodářském plánování. Právní základy a organisace plánovací služby" (Dr. Poliak) ... 155
Takáč Miloslav Dr. - Záturecký Peter Dr.: "Československé trestné právo platné na Slovensku" (B) ... 156
Trajnin I. P. - Levin I. D. - Askerov A. A. - Durmanov N. D. - Kareva M. P. - Kotok V. F.: "Sovjetskoje gosudarstvennoje pravo" (sovietske štátne právo, učebnica ústavného práva) - (Dr. KL.) ... 305
Serebrovskij V. I. - Svěrdlov G. M.: "Tři studie o sovětském rodinném právu" (-by-) ... 376
Nové knihy ... 77, 146, 241, 305, 376

VI. Prehľad časopisov ... 91, 157, 242, 317, 378

VII. Osobné zprávy:

"Dr. Adolf Záturecký doktorom honoris causa" (p) ... 320
"Dr. Štefan Moys 14. júla 1949" (Q) ... 323
"Akademik prof. I. P. Trajnin zomrel" (Dr. KL.) ... 323

Prílohy:
Úradná sbierka občianskych rozhodnutí Najvyššieho súdu (Obč. sb.), Úradná sbierka trestných rozhodnutí Najvyššieho súdu (Tr. sb.), Úradná sbierka rozhodnutí Správneho súdu vo veciach administratívnych (Adm. sb.) a Úradná sbierka rozhodnutí Správneho súdu vo veciach finančných (Fin. sb.).

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET