Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1950; 33(1) )

Obsah

I. Články:

1. Adamiš Július Dr.:
"K otázce návrhu pri trestných činoch, spáchaných zamestnancami národných podnikov na škodu národných podnikov" ... 3
2. Alexandrov N. G. Dr.:
"Marxizmus-leninizmus o podstate historických typov štátu a práva" (preložil Augustín Dutka) ... 530
3. Aržanov M. A.:
"Kritika buržoáznej metodológie štúdiu štátu a práva" ... 130
4. Balogh-Dénes A. Dr.:
"Funkcia obhájcu vo SSSR a u nás" ... 325
5. Baník Oto Dr.:
"Americká agresia v Kórei vo svetle medzinárodného práva" ... 441
"Konvencia o genocídu" ... 686
6. Bauer Alfréd Dr.:
"Regresné nároky ÚNP podľa zákona o národnom poistení" ... 73
7. Čchikvadze V. M.:
"Úlohy súdnictva v boji za premoženie prežitkov kapitalizmu" (preložil Dr. Pavel Kirilčuk) ... 165
8. Feješ Ján Dr.:
"Február" ... 45
9. Fierlinger Zdeněk Dr.:
Prejav na celoštátnej konferencii Jednoty čsl. právnikov, konanej v Prahe dňa 14. X. 1950 ... 500
10. Fundárek Jozef Dr.:
"Prechod záväzkov pri prevode majetku medzi národnými podnikmi" ... 22
11. Chovan Ján Dr.:
"Pripravuje sa nové poplatkové právo" ... 68
12. Kizlink Karol Dr.:
"Čiastkové hospodárske smluvy" ... 379
13. Kráľ Štefan Dr.:
"Majetkové spoločenstvo manželov" ... 7
"Lenin a mier" ... 157
"K otázke socialistickej zákonnosti" ... 446
14. Laco Karol Dr.:
"Ústava Maďarskej ľudovej republiky" ... 546, 654
15. Leubner Ferdinand Dr.:
"Kárna zodpovednosť advokátov podľa nového advokátskeho poriadku" ... 236
16. Livšic V. J.:
"Právne pomery a procesuálna činnosť v sovietskom trestnom konaní" (preložil Aug. Dutka) ... 354
17. Luby Štefan Dr.:
"Krvná a dedične-biologická skúška v novom rodinnom práve" ... 211, 311
18. Maňkovskij B. S. Dr.:
"Ľudovo-demokratická republika - politická forma diktatúry robotníckej triedy" (preložil Aug. Dutka) ... 223
19. Mestitz František Dr.:
"Veľký október zaväzuje" ... 493
20. Novohradský Vojtech Dr.:
"Zistenie a zapretie otcovstva v novom rodinnom práve" ... 139
21. Oetter Emil Dr.:
"Môže súd rozhodnúť odchylne od žalobnej žiadosti?" ... 184
22. Pener Jozef:
"Ochrana finančného hospodárstva podľa osnov nového trestného zákona" ... 308
23. Peternák Alexander:
"Udeľovanie milosti" ... 58
24. Pohánka Pavel Dr.:
"Hospodárske smluvy a štátna arbitráž" ... 677
25. Poljanskyj N. N., prof.:
"O domienke neviny v sovietskom trestnom konaní" (preložil Aug. Dutka) ... 47
26. Potočný Miroslav Dr.:
"Právo veta a udržanie svetového mieru v OSN" ... 670
27. Rais Štefan Dr.:
"Právo v boji za mier" ... 269
Prejav na celoštátnej konferencii Jednoty čsl. právnikov, konanej v Prahe dňa 14. X. 1950 ... 510
28. Rebro Karol Dr.:
"Štátne zriadenie SSSR" ... 101, 176
29. Roháček Ivan Dr.:
"Príspevok ku charakteristike nápravného opatrenia" ... 384
"Trestná ochrana rodiny a mládeže" ... 644
30. Spišiak Ján Dr.:
"Štátna banka československá po stránke právnej" ... 110
"Generálne a oblastné riaditeľstvá" ... 364
"A. V. Venediktov: Štátne socialistické vlastníctvo" ... 572
31. Steiner Ján Dr.:
"Vývoj teórie súdnych dôkazov" ... 244
32. Szabó Imré Dr.:
"Právny vývoj v Maďarsku od oslobodenia do dnešného dňa" ... 341
33. Šimko Artúr Dr.:
"Právnici v boji za mier" ... 205
34. Šrobár Vlado Dr.:
"O novú úpravu náhrady osobných škôd z prevádzky motorových vozidiel" ... 63
35. Topiňski Ján:
"Štátna hospodárska arbitráž" ... 624
36. Udvardy Ladislav Dr.:
"Nový trestný proces" ... 284
"Poznámky k novému Trestnému poriadku" ... 461
37. V. M.:
"Po šiestom výročí Slovenského národného povstania" ... 405
38. Venediktov A. V. Dr.:
"Organizácia socialistického hospodárstva s hľadiska Leninovej náuky" (preložil Aug. Dutka) ... 406
39. Viktory Július Dr.:
"Právnemu obzoru do nového roku"
Diskúzny prejav na celoštátnej konferencii Jednoty čsl. právnikov, konanej v Prahe dňa 14. X. 1950 ... 524
40. Viktoryová Nora Dr.:
"Vítame ľudový zákon o rodinnom práve" ... 5
"Dějiny štátu a práva SSSR - nový učebný predmet na Slovenskej univerzite" ... 161
"Kronika roku výstavby socialistického právneho poriadku" ... 621
41. Virsik Július Dr.:
"Rakúske majetkové dávky" (srovnávacia a kritická úvaha) ... 13
42. Vraňák Mikuláš:
"Trestný zákon z r. 1878 a jeho triedna povaha" ... 281
"Cirkev bojujúca" ... 562
43. Vrtek Ján Dr.:
"O budovaní socializmu v odbore občianskeho práva" ... 456
44. Za socialistický štát, za socialistické právo" (referát o celoštátnej konferencii JČSP, konanej v Prahe dňa 14. X. 1950) ... 500

II. Poznámky:

"O urbárskych majetkoch" (Dr. Ladislav Martinček) ... 29
"Po prvom celoštátnom sjazde sudcov z ľudu" (M.) ... 78
"K úlohám súčasnej advokácie" (Dr. Martin Vietor) ... 79
"Anglicko volilo" (Dr.: Andrej Marček) ... 144
"Zločin genocída" (S.) ... 148
"O trestoch, zabezpečovacích opatreniach a väzbách" (Dr. Andrej Kuzmík) ... 191
"Po reorganizácii finančných prokuratúr" (Dr. Vincent Horváth) ... 194
"Úvahy o novej úprave majetkových pomerov medzi manželmi s ohľadom na zákonné majetkové spoločenstvo manželov" (Dr. Karol Kovács) ... 253
"Niekoľko otázok z rodinného práva" (Dr. Alexander Šimkovic) ... 256
"Publikácia nečasová. Sborník Iuridica Slovaca, roč. I. 1948" (M. Vraňák - Dr. P. Záturecký) ... 400
"O meritórnom vybavení odvolania na krajskom súde podľa nového Trestného poriadku (zák. č. 87/50 Sb.)" (Dr. Koloman Silvay) ... 608

III. Zprávy z právnického sveta:

"Protest JČSP proti protiprávnemu konaniu amerických okupačných úradov v Nemecku voči československým občanom" (R.) ... 188
Dr. Jozef Svitok ... 251
"Výzva Rady Medzinárodného sdruženia demokratických právnikov k právnikom celého sveta" ... 252
Rezolúcia mierovej manifestácie JČSP v Prahe, konanej dňa 18. V. 1950 ... 280
"Pred celoštátnou konferenciou Jednoty čsl. právnikov v Prahe" ... 480
"Aj právnické fakulty strediskom socialistickej výchovy a vedy" (prejav povereníka spravodlivosti Dr. Júliusa Viktoryho a dekana Právnickej fakulty SU Dr. Františka Mestitza pri zahájení študijného roku" ... 596
"Nová knižnica a čitáreň JČSP" ... 608
"Po celoštátnej konferencii československých právnikov" (Dr. Andrej Kuzmík) ... 693
Referát o prednáške akademika B. D. Grekova "Vývoj nevoľníctva v Rusku", konanej v aule SU v Bratislave, dňa 9. XI. 1950 (Dr. Viktoryová) ... 698

IV. Rozhodnutia:

I. Okresných a krajských súdov ... 33, 82, 150, 197, 260, 335, 402
II. Správneho súdu v Bratislave ... 35, 88, 152, 199, 262, 336

V. Literatúra:

Sverdlov G. M.: "Manželské a rodinné právo krajín ľudovej demokracie" (Dr. J. Brůha) ... 38
Petránek Štefan Dr. - Markovič Jozef: "Dôchodkové trestné právo platné na Slovensku" (Marian V. Strhan) ... 41
Spišiak Ján Dr.: "Národné podniky" (Karol Kizlink) ... 92
Vyšinskij A. J.: "Theorie soudních důkazů v sovětském právu" (Dr. Štefan Kráľ) ... 153
Palečková Dr. - Stein Dr.: "Komunální podniky" (Strhan) ... 266
Gottwald Klement: "Za Socialistický stát, za socialistické právo" (Štefan Kráľ) ... 482
Schreiner A. H. "Die marxistische Staatstheorie seit dem Kommunistischen Manifest" (Dr. Mestitz) ... 612
Aržanov - Kečekjan - Maňkovskij - Strogovič: "Teória štátu a práva" (Dr. Rebro) ... 698
Knihy redakcii došlé ... 492

VI. Prehľad časopisov ... 43, 96, 201, 267, 338, 403, 487, 616

VII. Osobné zprávy:

Dr. Josef Svitok ... 251
Generalissimus Stalin sa dožíva dňa 21. decembra 1950 sedemdesiatjeden rokov ... 620

Prílohy:
Úradná sbierka rozhodnutí Správneho súdu vo veciach administratívnych (Adm. sb.) a Úradná sbierka rozhodnutí Správneho súdu vo veciach finančných (Fin. sb.).

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET