Právny obzor

6

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1951; 34(1) )

Obsah

I. Články:

1. Albrecht Július Dr.:
"O kolchoznom práve vo SSSR" ... 452
2. Alexandrov G.:
"Mohutná pretvorujúca sila ideí Veľkého októbra" (preložil Augustín Dutka) ... 4
3. Azud Ján:
"Príhovor k mladým" ... 68
4. Baník Oto Dr.:
"V boji za mier zvíťazíme!" ... 185
"Mierové posolstvo súdruha Švernika" ... 665
"Americký imperializmus a mierová smluva s Japonskom" ... 715
"Útočný Severoatlantický pakt a jeho ďalšie obete - Grécko a Turecko" ... 919
5. Bartuška Ján:
"Základňa a nadstavba" ... 614
6. Bedrna Karol - Kráľ Štefan:
"Nový Občiansky súdny poriadok" ... 50
7. Cúth Juraj Dr.:
"SSSR v boji proti zneužívaniu atómovej energie" ... 247
8. Diskusia o význame Stalinových statí o jazykovede pre právnu vedu, usporiadaná na Práv. Fak. Karlovej univ. 6. VI. 1951 ... 603
9. Fierlinger Zdeněk:
"Úloha nadstavby v budovaní socialistického štátu" ... 603
10. Kaláb Miloš:
"O význame Stalinových statí o jazykovede v boji proti vulgarizácii teoretických základov marxizmu-leninizmu" ... 690
11. Karass A. V. prof.:
"Otázky sovietskeho občianskeho práva v dielach J. V. Stalina" (preložil Dr. O. Poliak) ... 191
12. Knapp Viktor Dr.:
"Tri state o vlastníctve" ... 208
State z chystaného diela "Vlastnictví ve společnosti na přechodu k socialismu" ... 420
"Niektoré otázky, týkajúce sa práva ako výsledku abstrahujúcej činnosti ľudského myslenia" ... 626
13. Kolektív legislatív. právnikov Pov. pôdohospodárstva, Gregor, Spitzová, Beňo:
Ďalší diskusný príspevok k stati "Vlastníctvo ľudových družstiev" z práce Dr. V. Knappa: "Vlastnictví ve společnosti na přechodu k socialismu" ... 447
14. Krno D. M.:
"Význam určenia útočníka" ... 117
"Smysel vyhlásenia imperialistických štátov o skončení vojnového stavu s Nemeckom" ... 589
"Dekrét o mieri - trvalý základ sovietskej mierovej politiky" ... 792
15. Kronrod J.:
"Socialistická akumulácia a nový mohutný rozmach sovietskeho hospodárstva" (preložil prekladateľ. kolektív Katedry štátu a práva SSSR Práv. fakulty SÚ) ... 699
16. Laco Karol Dr.:
"Sovietsky volebný systém" ... 887
17. Leubner Ferdinand Dr.:
"Právne poradne, socialistické pracovné kolektívy advokátov" ... 558
18. Lipscher Ladislav Dr.:
"Remilitarizácia západného Nemecka" ... 519
"Klement Gottwald a teória štátu a práva" ... 771
19. Luby Štefan Dr.:
"Rumunské rodinné právo vo svetle ústavy RĽR" ... 221
20. Maňkovskij B. S. Dr.:
Nová etapa v rozvoji ľudovodemokratických štátov ako štátov socialistického typu" (preložil Aug. Dutka) ... 101
21. Mestitz František Dr.:
"Nový vzťah človeka k práci, ako základ pracovného práva čsl. ľudovej demokracie" ... 504
"O význame Stalinových príspevkov k jazykovede pre právnu vedu" ... 669
22. Miškárová Anna:
"Výchovný účel trestného práva" ... 818
23. Moural Ján:
"Spoločný štát Čechov a Slovákov" ... 624
24. Novohradský Vojtech Dr.:
"Opustenie zásady "Superficies olo cedit" a jeho dôsledky ... 346
25. Osipenko N.:
"Leninský rozbor imperializmu a dnešok" (preložil prekl. kolektív na Katedre štátu a práva SSSR Práv. fakulty SU) ... 910
26. Páv Zdenko Dr.:
"Niektoré hlavné zásady všeobecnej časti trestného zákona správneho" ... 70
27. Petrov G. J.:
"Otázky teórie sovietskeho správneho práva" (preložil Dr. M. Mičátek) ... 295
28. Pohánka Pavel Dr.:
"Hospodárske smluvy a štátna arbitráž" ... 160
29. Poláček František:
"Omyl" ... 127
"Zákon na ochranu mieru" ... 651
"Spolčenie" ... 745
30. Přenosil Gustáv:
"Niekoľko poznámok k používaniu dialektickej metódy v právnej vede a k organizácii i k metódam vedeckej práce" ... 684
31. Rais Štefan Dr.:
Prejav na celoštátnej konferencii sudcov z ľudu v Prahe dňa č. februára 1951 ... 269
Záverečný prejav pri diskusii o význame Stalinových statí o jazykovede pre právnu vedu ... 635
32. Roháček Ivan Dr.:
"Treba vymeriavať úhrnne aj trest peňažný?" ... 352
33. Savčuk P. O.:
"Sovietske vlastenectvo a sovietska demokracia" (preložil Augustín Dutka) ... 400
34. Schubert Ladislav:
"Máj 1945 a dnešný boj o mier" ... 389
"Sviatok rodnej strany - pohľad na tridsať rokov bojov KSČ" ... 485
"Všeobecný záujem" podľa trestného zákona ... 541
35. Spišiak Ján Dr.:
"Komunálne podniky v novej úprave" ... 20
"Obratový účet ako nový inštitút občianskeho práva" ... 131
"Ústavy ľudového peňažníctva - štátne vlastníctvo" ... 240
Diskusný príspevok k práci Dr. V. Knappa: "Vlastnictví ve společnosti na přechodu k socialismu" ... 309
"A. V. Venediktov: Štátne socialistické vlastníctvo" (diel II.) ... 434
"Zriadenie štátnej správy" ... 527
"Stalinská ústava a vlastníctvo" ... 877
36. Steiner Ján Dr.:
"Teória sovietskeho dôkazného práva" ... 75
"Rozhodnutia o civilných nárokoch v trestnom konaní" ... 552
37. Strechaj Rudolf:
Prejav na celoštát. pracovnej porade vedúcich kraj. súdov a krajských prokurátorov, konanej dňa 28. septembra 1951 v Bratislave ... 695
"Klement Gottwald - budovateľ socialistického štátu a práva" ... 761
"Stalinská ústava - mierový maják pracujúcich celého sveta" ... 873
38. Šabad B. A.:
"Fašizácia USA" (preložil Augustín Dutka) ... 489
39. Šejnman M. M.:
"Deklarácia bojového tmárstva" (preložil preklad. kolektív na Katedre štátu a práva SSSR Práv. fakulty SU) ... 646
40. Udvardy Ladislav Dr.:
"Zavinenie v novom Trestnom zákone" ... 140, 322
41. Uhlíř Pavel:
"O straníckosti právnej vedy" ... 631
42. Vaněček Václav:
"O úlohách právnych historikov" ... 618
43. Vatolina L.:
"Štát Izrael - základňa amerického imperializmu na Blízkom Východe" (preložil prekl. kolektív Katedry štátu a práva SSSR na Práv. fakulte SU) ... 804
44. Viktory Július Dr.:
"Do nového roku 1951" ... 1
"Februárové usnesenia ÚV KSČ a úlohy právnikov" ... 393
45. Viktoryová Nora Dr.:
"Nový občiansky zákonník a sudcovia" (úvod do štúdia zákona) ... 16
Diskusný príspevok k práci Dr. V. Knappa: "Vlastnictví ve společnosti na přechodu k socialismu" ... 317
"Veľká októbrová socialistická revolúcia - hlboký prelom v dejinách ľudstva" ... 768
46. Vraňák Mikuláš:
"Varšava, november 1950" ... 13
"Heslo februára" ... 97
"Niet triedne neutrálnych právnych noriem!" ... 781
47. Vrtek Ján Dr.:
"Občianskoprávna ochrana majetku socialistických právnických osôb" ... 354
"Prechodné ustanovenia občianskeho zákonníka" ... 547

II. Poznámky:

1. "Českým súdruhom čitateľom na uvítanie" (R.) ... 84
2. Vyhýbanie sa plateniu dane a neoprávnený odpis dane je delikt" (Zdenka Černá) ... 85
3. "Bolestné podľa nového obč. zákonníka" (Dr. Alexander Rod) ... 173
4. "Socialistické právnické osoby a nové exekučné konanie" (Dr. Ladislav Martinček) ... 176
5. "Spoločenské náuky na právnickej fakulte" (Dr. Juraj Králik) ... 258
6. Súdne rozhodnutie o vine pri priestupku" (Dr. Ján Steiner) ... 261
7. "Niekoľko slov úprimnej boľševickej kritiky" (Bedrna) ... 366
8. O činnosti Krajskej odbočky JČSP v Bratislave" (Dr. Ondrej Kuzmík) ... 368
9. Spôsob rozhodnutia odvolacieho súdu pri postupe podľa § 184 tr. p." (Dr. Ivan Roháček) ... 464
10. Nastala "komercializácia" občianskeho práva? (Dr. Nora Viktoryová) ... 573
11. Nutná obrana a krajná núdza podľa trestného zákona" (Dr. J. Adamiš) ... 575
12. "Diskusný príspevok k otázke systému učebnice obecnej časti trestného zákona" (Frant. Poláček) ... 749
13. "Odpoveď s. Bedrnovi" (František Štajgr) ... 754
14. "Zo spoločného zasadnutia katedier práva občianskeho a rodinného Práv. fakulty Karlovej univerzity a Slovenskej univerzity" ... 844
15. "Úhrada osobných potrieb rozvedených manželov v prípade upustenia od výroku o vine" (Dr. Ján Steiner) ... 941
16. "Rastie nám nový právnický dorast" (Ladislav Schubert) ... 946

III. Zprávy z právnického sveta:

"O výchove vedeckých kádrov na ideologických fakultách" (Dr. Juraj Králik) ... 87
"Rezolúcia celoštátnej konferencie JČSP v Prahe dňa 14. októbra 1950" ... 90
"Propagácia nových trestných zákonov v JRD" (Dr. Ondrej Kuzmík) ... 91
"Zo zasadnutia redakčnej rady Právneho obzoru" (Red. rada PO) ... 461
"Rezolúcia z celoštátnej porady predsedov kraj. súdov a krajských a finanč. prokurátorov, konanej dňa 23. marca 1951 v Prahe" ... 462
"O vážnych nedostatkoch v knihách o otázkach štátu a práva" (V. Nikolajev), preložil Dr. T. Molčan ... 560
Z inštitútu práva Akadémie vied SSSR. "O vedeckej tvorbe v otázkach štátu a práva" (referát N. D. Kazanceva), preložil Dr. T. Molčan ... 563
Rezolúcia čsl. právnikov o význame Stalinových statí o jazykovede pre právnu vedu ... 643
Prejav ministra spravodlivosti Dr. Štefana Raisa pri otvorení Právnej poradne č. 2 v Bratislave dňa 29. septembra 1951 ... 824
Prejav povereníka spravodlivosti Rudolfa Strechaja pri otvorení študij. roku na Práv. fakulte SU v Bratislave ... 826
Prejav dekana Práv. fakulty SU Dr. Fr. Mestitza pri otvorení študijného roku ... 832

IV. Literatúra:

"Sovietska veda - štát a právo", č. 1/1951 (Dr. Vojtech Zlatný) ... 170
F. Dvorin: "Sociálne zabezpečenie osôb povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov" (Mestitz) ... 172
Andrej J. Vyšinský: "Za mier a bezpečnosť národov" (prejavy v Organizácii spojených národov), Dr. Cúth ... 369
Dr. František Mestitz: "O Medzinárodnej organizácii práce a zmene jej ústavy" (Baník) ... 376
B. S. Maňkovskij: "Problém zodpovednosti v trestnom práve" (N. S. Alexejev - A. L. Remenson), preložil Dr. T. Molčan ... 378
Viliam Široký: "Veľká vec mieru zvíťazí!" (Prejavy na V. Valnom shromaždení Organizácie spojených národov), Baník ... 465
E. Peskov: "Realistická teória práva - nástroj americkej reakcie a fašizmu" (preložil Dr. T. Molčan) ... 472
A. Trajnin: "Zákon džunglí" (preložil M. Vraňák) ... 476
"Občiansky zákonník" ... 577
"Lenin a Stalin - tvůrci socialistického práva". Sborník studií sovětských právniků (Dr. Fidranská) ... 752
"Učebnica sovietskeho občianskeho procesného práva v slovenskom preklade" (Dr. J. Kocková) ... 858
Knihy redakcii došlé ... 266

V. Prehľad časopisov ... 93, 178, 263, 384, 478, 578, 659, 755, 860, 948.

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET