Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1952; 35(1) )

Obsah

I. Články:

1. Baník Oto Dr.:
Americký zákon o vzájomnom zaručení bezpečnosti - hrubé porušenie medzinárodného práva ... 174
Reakčné kozmopolitické tendencie v medzinárodnom práve imperialistických krajín I. ... 238
Reakčné kozmopolitické tendencie v medzinárodnom práve imperialistických krajín II. ... 362
Reakčné kozmopolitické tendencie v medzinárodnom práve imperialistických krajín III. ... 459
Boj čínskeho ľudu za upevnenie medzinárodnoprávneho postavenia Čínskej ľudovej republiky ... 643
2. Bedrna Karol Dr.:
Február 1948 ... 109
Účasť prokurátora v konaní podľa § 6 Osp. ... 814
3. Fischer J. Dr.:
Štát a právo vo VI. sväzku spisov Klementa Gottwalda ... 210
4. Glaser Eugen Dr.:
Dva roky zákona o hospodárskych smluvách ... 942
5. Goršenin K.:
Sovietsky súd a jeho úloha pri upevňovaní a rozvíjaní socialistického zriadenia (z časopisu Boľševik preložil prekl. kolektív katedry štátu a práva SSSR na Právnickej fakulte SU) ... 223
6. Hromada Juraj Dr.:
Štátna kontrola ... 257
7. Jampoľskaja C. A.:
O právnej norme a právnom pomere (z časopisu Sovietskoje gosudarstvo i pravo preložil prekl. kolektív katedry štátu a práva SSSR na Právnickej fakulte SU) ... 428
8. Kabin J.:
Boj nemeckého ľudu proti remilitarizácii západného Nemecka (z časopisu Boľševik preložil prekl. kolektív katedry štátu a práva SSSR na Právnickej fakulte SU) ... 24
9. Karp A. A.:
Plánovacie komisie výkonných výborov miestnych sovietov (z časopisu Sovietskoje gosudarstvo i pravo preložil Dr. Ondrej Poliak) ... 828
10. Kečekjan S. F.:
Sovietsky zákon podľa Stalinskej ústavy (z Vestníka Moskovskogo universiteta, serija obščesivenych nauk preložila Nora Viktoryová Dr.) ... 736
11. Király Pavol Dr.:
Prvý máj a právnici ... 401
Výsledky XIX. sjazdu slávnej strany Lenina a Stalina ... 805
12. K piatemu výročiu usnesenia Ústredného výboru VKS(b) o rozšírení a zlepšení právnického vzdelania v krajine (Sovietskoje gosudarstvo i pravo, č. 10/1951) ... 11
13. Králik Juraj Dr.:
Na 56. narodeniny nášho prezidenta ... 797
14. Krno D. M.:
Zločinnosť bakteriologickej vojny ... 550
15. Krupskij N. V.:
K otázke pojmu sovietskeho štátneho zriadenia (z časopisu Vestník Moskovskoga universiteta preložil Dr. O. Mošner) ... 933
16. Laco Karol Dr.:
Ústava Poľskej ľudovej republiky ... 853
17. Luby Štefan Dr.:
Zásada prevencie v Občianskom zákonníku ... 39
Smluvná zodpovednosť v občianskom práve ... 307
V. Knappa "Vlastníctví v lidové demokracii" ... 620
V. Knappa "Vlastníctví v lidové demokracii" (pokračovanie) ... 716
18. Morozov M. a Charlamov M.:
Za vysokú ideovú úroveň právnickej literatúry (z časopisu Boľševik preložil prekl. kolektív katedry štátu a práva SSSR na právnickej fakulte SU) ... 510
19. Nagy László:
Zákonník práce (z časopisu Jogtudományi Közlöny preložil Dr. A. Peter Záturecký) ... 449
20. Nikšová - Kuntscherová G.:
Trestný zákon v boji proti alkoholizmu ... 565
21. Ovčinnikova V.:
20 rokov kolchozného trudodňa (z časopisu Voprosy ekonomiki preložil prekl. kolektív katedry štátu a práva SSSR na právnickej fakulte SU) ... 154
22. Perényi József:
Podmienečný odklad výkonu trestu (z časopisu Jogtudományi Közlöny preložil Dr. A. Peter Záturecký) ... 960
23. Plank Karol Dr.:
Osobné vlastníctvo ... 406
Šírenie znalostí o štáte a práve ... 613
Inštitúcia odúmrte v našom dedičskom práve ... 917
24. Poláček František Dr.:
Zásada materiálnej pravdy, zásada vyhľadávacia a zásada voľného hodnotenia dôkazov ... 73
25. Polianskij N. N.:
Meždunarodnyj sud (recenzia Dr. Ján Tomko) ... 654
26. Spišiak Ján Dr.:
Nová právna úprava financovania národných a komunálnych podnikov ... 142
Akreditív - nový inštitút občianskeho práva ... 344
Medzipodnikové zúčtovanie ... 517
V. Knappa "Vlastníctví v lidové demokracii" ... 620
V. Knappa "Vlastníctví v lidové demokracii" (pokračovanie) ... 716
Hospodárske smluvy v doprave ... 841
27. Steiner Ján Dr.:
Sťažnosť pre porušenie zákona podľa občianskeho súdneho poriadku ... 443
Koakvizícia a zákonné majetkové spoločenstvo ... 755
28. Stranícka práca v sovietskych úradoch (z časopisu Boľševik preložil Dr. Teodor Molčan) ... 299
29. Strechaj Rudolf:
Justícia do štvrtého roku Gottwaldovej päťročnice ... 1
Za upevnenie štátnej disciplíny ... 201
Pod mierovou zástavou Lenina - Stalina ... 505
XIX. sjazd VKS(b) nevyčerpateľný zdroj budovateľského nadšenia ... 709
K 35. výročiu Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie ... 800
30. Tomko Ján Dr.:
Úloha Nemeckej demokratickej republiky v boji za mier ... 763
Poučenia plynúce z bodu 5 a 6 práce J. V. Stalina "Ekonomické problémy socializmu v SSSR ... 954
31. Vietor Martin Dr.:
Typy a formy štátu na území Slovenska ... 53
32. Viktory Nora Dr.:
Sovietske rodinné právo a starostlivosť sovietskeho štátu o matku, dieťa a rodinu ... 113
V. I. Lenin - učiteľ bojovnej straníckosti a hlbokého optimizmu vo vede ... 289
K 30. výročiu deklarácie o utvorení SSSR ... 913

II. Poznámky:

1. Výzva redakcie k čitateľom ... 80
2. Má súčasné medzinárodné právo svoju vlastnú základňu? (Dr. Oto Baník) ... 81
3. Zavinenie (Dr. František Poláček) ... 88
4. Z medzinárodného života (D. M. Krno) ... 92
5. Súbeh trestných činov (Dr. František Poláček) ... 179
6. Z medzinárodného života (Dr. Oto Baník) ... 183
7. "Úhrada osobných potrieb rozvedených manželov v prípade upustenia od výroku o vine." (Diskusný príspevok k stati Dr. Steinera) (Dr. Ivan Ottlyk) ... 271
8. Poznámky k článku Dr. Jána Steinera, uverejnenom v 10. č. P. O. roč. 1951 o úhrade osobných potrieb rozvedených manželov v prípade upustenia od výroku o vine (L. Daniš) ... 273
9. Z medzinárodného života (Dr. Ján Tomko) ... 273
10. Z medzinárodného života (D. M. Krno) ... 377
11. Sovetskoje gosudarstvo i pravo č. 9 z r. 1951 (recenzia Dr. M. Mičátek) ... 381
12. Sovetskoje gosudarstvo i pravo č. 10 z r. 1951 (recenzia Dr. M. Mičátek) ... 384
13. Rodinné právo v Čínskej ľudovej republike (Dr. Oľga Fidranská) ... 479
14. Z medzinárodného života (Dr. Ján Tomko) ... 482
15. Z medzinárodného života (Dr. Oto Baník) ... 593
16. Právo a chozrasčot. (Dr. Ján Spišiak) (recenzia Dr. Karol Plank) ... 597
17. Poznámky k výkladu § 65 tr. z. (Dr. Štefan Breier) ... 676
18. Z medzinárodného života (Dr. M Krno) ... 678
19. Pravo i nravstvennosť v socialističeskom obščevstve (M. P. Kareva) (recenzia Dr. Otokar Mošner) ... 685
20. Sovetskoje gosudarstvo i pravo č. 1 - 2, r. 1952 (recenzia Dr. M. Mičátek) ... 691
21. Z medzinárodného života (Dr. Oto Baník) ... 775
22. Nový právní řád v lidové demokracii (Alois Neumann) (recenzia Dr. Otokar Mošner) ... 779
23. Sovetskoje gosudarstvo i pravo č. 3 - 4, r. 1952 (recenzia Dr. M. Mičátek) ... 784
24. Z medzinárodného života (Dr. Ján Tomko) ... 894
25. Sborník "O otázkach kolchoznej výstavby v SSSR" (recenzia Dr. J. Kocková) ... 897
26. Sovetskoje gosudarstvo i pravo č. 5 - 6, r. 1952 (recenzia Dr. M. Mičátek) ... 900
27. Z medzinárodného života (Dr. M. Krno) ... 976
28. Sovetskoje gosudarstvo i pravo č. 7, r. 1952 (recenzia Dr. M. Mičátek) ... 980

III. Zprávy z právnického sveta:

1. Za vyššiu ideovosť našej právnickej tlače. (Prejav povereníka spravodlivosti s. Rudolfa Strechaja a diskusné prejavy ministra spravodlivosti s Dr. Štefana Raisa, zástupcu redakčnej rady časopisu "Právnik", s. Dr. Viktora Knappa a zástupcu redakčnej rady časopisu "Právny obzor", s. Dr. Františka Mestitza na celoslovenskej konferencii dopisovateľov právnických časopisov dňa 27. apríla 1952) ... 570
2. Prednáška profesora Brandweinera, člena Medzinárodnej právnickej komisie, o vyšetrovaní používania bakteriologických zbraní na Kórei, prednesená na Slovenskej univerzite v Bratislave ... 663

IV. Prehľad časopisov ... 96, 186, 279, 388, 490,603, 696, 790, 905, 984.

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET