Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1992; 75(1) )

Články
Ovečková O.: Občianska spoločnosť a právny štát ... 4
Nikodým D.: Tvorba federálnej a republikových ústav ... 6
Kukliš P.: O obci ... 8
Fleiner - Gerster Th.: Budúcnosť švajčiarskeho práv. štátu ... 12
Böhmová A.: Analýzy premien právneho poriadku ČSFR ... 22
Colotka P.: Základné právo v právnom štáte ... 25
Macháček L.: Mládežnícke organizácie ako špecifická vrstva občianskej spoločnosti ... 28
Čambáliková M.: Odbory a legislatíva v procese formovania občianskej spoločnosti vo sfére práce ... 31
Stena J.: Občianska spoločnosť v súradniciach modernizácie Slovenska ... 34
Bárány E.: Poznámky o politickej moci a práve ... 38
Roško R.: Deetatizácia ako podmienka obnovenia občianskej spoločnosti ... 43
Zavacká K.: Názory na právny štát po vzniku Československa ... 49
Slapnicka H.: Zákaz majorizácie etnických skupín. Princíp majority a ochrany menšín ... 51
Svatoň J.: Politická činnosť a rozhodování v občanské společnosti a v právním státe ... 56
Nesrovnal V.: Súdna moc vo svetle reformy česko-slovenského civilného procesného práva ... 61
Koutná Ľ.: Niekoľko poznámok k právnej zodpovednosti štátu ... 65
Krčová E.: Súdna kontrola štátnej správy a právny štát ... 69
Harvánek J.: Právní stát: Pragmatizmus nebo hodnoty? ... 73
Ivaničková Z.: Matica slovenská ako prvok občianskej spoločnosti ... 75
Siváková D.: Slovenská národná rada (Analýza a činnosti v čase od 30. 11. 1989 do volieb 1990) ... 80
Kruková - Jaroszová M.: Politická kultúra a ústavné problémy fungovania orgánov štátnej moci ... 87
Varga Cs.: Nedeliteľné právo a právna štátnosť ... 92
Hungr P.: Demokracie, občanská společnost, právní stát ... 96

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET