Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1993; 76(1) )

Články
Ovečková O.: Zodpovednosť za škodu v Obchodnom zákonníku ... 3
Vozár J.: Chirurgická zmena pohlavia a jej dôsledky pre právne postavenie transsexuála ... 18
Bárány E.: O moci ... 26
Mussgnung R.: Ústavnoprávna stabilita parlamentnej demokracie ... 44
Bogdan M.: Nordická legislatívna spolupráca - príklad harmonizácie právnych poriadkov ... 58
Šebesta Š.: Zdokonaľovanie bezpečnostnej dimenzie helsinského procesu: summit KBSE 1922 ... 66
Nikodým D.: K transformácii poslancov Federálneho zhromaždenia ČSFR do Národnej rady Slovenskej republiky ... 80
Rozin E.: Lenin: Štát a revolúcia - katechizmus násilia a teroru ... 83

Informácie
Ovečková O.: Ústavnosť na Slovensku ... 97
Krčová E.: Medzinárodný inštitút pre ľudské práva ... 98
Černejová A.: Informácia o študijnom pobyte v Anglicku ... 99

Recenzie a anotácie
Kódexy profesionálnej zodpovednosti (A. Krsková) ... 100
L. Neustupná - M. Paukerová - J. Skála - J. Zachariáš - J. Zemánek: Evropské společenství (E. Krčová) ... 102

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET