Právny obzor

6

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1994; 77(1) )

Články
Straus J.: Legislatíva v oblasti priemyselného vlastníctva ako prvok v trhovom hospodárstve ... 1
Drgonec J.: Právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky pri zabezpečovaní súladu právneho poriadku Slovenskej republiky s Ústavou Slovenskej republiky ... 14
Ivančák P.: Hlavné smery refederalizačných tendencií v Spolkovej republike Nemecko ... 25
Řehůřek M.: Možnosti samosprávy subjektov ekonomických a sociálnych záujmov ... 32
Barancová E.: Pracovná zmluva, mandátna zmluva a príkazná zmluva ... 44
Ovečková O.: Transformácia ekonomiky a právny štát ... 51
Kráľ J.: K problémom nového ústavného systému Slovenskej republiky ... 56

Informácie
Odlerová A.: Dedičské právo v USA ... 64
Hanzlík F.: K historii řešení otázky postavení Slováků v nově vznikající československé armádě na přelomu let 1944 - 1945 ... 66

Z vedeckého života
Chropovská V.: Konferencia "Právny štát, jeho koncepcie a inštitúcie" ... 70
Suchoža J.: Seminár "Medzinárodné rozhodcovské súdnictvo v SR" ... 72
Azud J.: Konferencia členov Stáleho arbitrážneho dvora v Haagu ... 75

Recenzie a anotácie
Poznámky k niektorým novým publikáciám o otázkach bezpečnosti a mieru (J. Azud) ... 78
I. Telec: Právo výkonných umělců v provozovatelské praxi (J. Švidroň) ... 82
K. Marek: K obchodním závazkovým vztahům (L. Janíková) ... 85
J. Ciagwa: Immunitet parlamentarny poslów Sejmu Slaskiego w latach 1922 - 1939 (L. Vojáček) ... 87
Košické skriptá z teórie štátu a práva (E. Bárány) ... 89
Študijné pobyty v zahraničí ... 92
Zoznam právnych predpisov vyhlásených a oznámených v Sbírce zákonů České republiky. Ročník 1993 ... 93

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET