Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1995; 78(1) )

Články
Nikodým D.: K niektorým otázkam pôsobnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky ... 3
Bárány E.: Uplatniteľnosť druhej a tretej generácie ľudských práv podľa Ústavy Slovenskej republiky ... 12
Gajdošíková Ľ.: Sociálne zabezpečenie a ľudské práva ... 25
Ďurovčík J.: Postavenie fondu národného majetku Slovenskej republiky v procese transformácie ekonomiky ... 31
Horniaková Ľ.: Legislatívna úprava obchodovania s cennými papiermi na slovenskom finančnom trhu ... 39
Hruban L.: K některým otázkám přípravného řízení z pohledu novely českého trestního řádu ... 45
Biznárová I.: Postavenie honorárneho konzula ... 52
Vozár J.: Postavenie homosexuálov vo svetle práva ... 63

Informácie
Beneč Š.: Inštitút pre súdne expertízy v Poľskej republike ... 74

Z vedeckého života
Bárány E.: Konferencia "inštitucionálne hrozby parlamentnej demokracie; organizovaný zločin, terorizmus, korupcia. Európske štrukturálne odpovede" ... 76
Zavacká K.: Moskovské Medzinárodné fórum o fašizme ... 78
Seman T.: Konferencia "Aktuálne legislatívne, teoretické a právnoaplikačné problémy v oblasti verejnej správy" ... 81
Zachová A.: Workshop "Sociálne zabezpečenie a ľudské práva" ... 83
Zachová A.: Medzinárodný workshop "Postavenie prokuratúry pri ochrane ľudských práv" ... 84

Recenzie a anotácie
F. Sudre: La Convention européene des droits de l'Homme (E. Krčová) ... 87
Ľ. Grúň: Devízové právo (J. Králik) ... 90
J. Svoboda a kol.: Občiansky zákonník (J. Vozár) ... 92

Správy
Prof. JUDr. Jordán Girášek, DrSc., sedemdesiatnikom (J. Králik) ... 93

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET