Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1996; 79(1) )

Články
Samospráva - "okrúhly stôl" časopisov Právník a Právny obzor ... 3
Bárány E.: Moc a právo I ... 26
Kukliš P.: Obec v spoločnosti ... 44
Krsková A.: Stereotypy okolo teórie deľby moci ... 55
Palúš I.: Politické práva v Slovenskej republike - ústavnoprávna koncepcia a predpoklady realizácie (vybrané problémy) (Habilitačná prednáška) ... 62

Informácie
Ihnátová A.: Projekt určovania životného minima v podmienkach SR ... 72

Z vedeckého života
Bröstl A.: Správa o 17. svetovom kongrese medzinárodného združenia pre právnu a sociálnu filozofiu v Bologni ... 76
Šamko P.: V. kriminologické dni ... 77
Bárány E.: Správa z konferencie Streghtening International Co-Operation Against Drugs, Organited Crime and International Terrorism ... 81
Magurová Z.: Správa o seminároch zameraných na novú právnu úpravu neziskových organizácií ... 84

Recenzie a anotácie
J. O. Weinberger: Inštitucionalizmus. Nová teória konania, práva a demokracie (E. Bárány) ... 89
J. Vozár: Eutanázia (P. Vojčík) ... 92

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET