Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1997; 80(1) )

Články
Bárány, E.: Právo v postmodernej situácii ... 4
Nikodým, D.: Referendum v Ústave Slovenskej republiky ... 21
Šmid, M.: Priama aplikovateľnosť medzinárodného práva a jeho postavenie voči vnútroštátnemu právu ... 28
Keselý, V.: Investovanie a podnikanie cudzincov v Maďarskej republike ... 36
Žitňanská, L.: Štát, zákonodarstvo a hospodárska súťaž ... 53
Gregušová, D.: K algoritmizácii práva ... 61
Grúň, L.: Finančné právo a jeho uplatňovanie v podmienkach bankovej sústavy v Slovenskej republike ... 68

Informácie
Vozár, J.: Právna úprava reklamy v právnom poriadku Slovenskej republiky I. ... 84
Nováčková, D.: Právna ochrana prostredníctvom Európskeho súdneho dvora ... 91

Z vedeckého života
Pavelková, B. - Srebalová, M.: Právo na životné prostredie - základné právo človeka ... 98
Mochnáčová, M.: Príprava komentára k Ústave SR ... 100

Recenzie a anotácie
H. Fenske - D. Mertsens - W. Reinhard - K. Rosen: Geschichte der politischen Ideen. Von der Antike bis zur Gegenwart (A. Bröstl) ... 102
Josef Bejček: Existenční ochrana konkurence (A. Černejová) ... 104

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET