Právny obzor

6

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1998; 81(1) )

Články
Boele-Woelki, K.: Zásady UNIDROIT, Zásady európskeho zmluvného práva a medzinárodné súkromné právo I. (Ako aplikovať Zásady na zmluvy s cudzím prvkom?) ... 3
Ovečková, O.: Konkurzné právo a revitalizácia podnikov ... 16
Procházka, R.: Občianska neposlušnosť - legitímny disent? ... 28
Leštáková, D.: Právne účinky rozhodnutia správneho orgánu v oblasti živnostenského podnikania ... 44
Schelleová, I.: Česká právní úprava rozhodčího řízení ... 50
Grúň, L.: Vybrané kapitoly z histórie daňovej sústavy na Slovensku - prepychová daň ... 62
Kerecman, P.: Porotné súdy v slovenskom trestnom procese (1918-1940) ... 77

Z vedeckého života
Viktoryová, J.: Konferencia "Úmrtia previnilcov: tmavá stránka justície" ... 92

Recenzie a anotácie
V. Paul: Nejstarší památky mezinárodního práva (Š. Šebesta) ... 96
J. Malenovský: Mezinárodní právo veřejné. Obecná část. (V. Strážnická) ... 100
J. Munková: Právo proti nekalé soutěži. Komentář (J. Vozár) ... 104
J Chovanec: Cesta k zvrchovanosti Slovenskej republiky (Ľ. Cibulka) ... 106
J. Drobník - M. Damohorský: Zákony o ochraně životního prostředí a předpisy související - Texty s úvodními komentáři (M. Sobotka) ... 108

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET