Právny obzor

6

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1999; 82(1) )

Články
Strážnická, V.: Záväzky členov Rady Európy a ich kontrola ... 3
Čipkár, J.: Environmentálna etika a právo ... 25
Havlan, P.: Jak dál v právní úpravě vlastnictví státu v České republice? ... 40
Magurová, Z.: Sponzorstvo, darcovstvo alebo reklama? (Úvod do problematiky) ... 55
Kerecman, P.: Základné práva a samovražda ... 66

Z vedeckého života
Vozár, J.: Medzinárodná konferencia „Sloboda prejavu“ ... 81
Brhlíková, R. - Lengyelová, D.: Správa o jesennej škole „Koncepcie a uplatňovanie ľudských práv“ ... 82

Recenzie a anotácie
I. Telec: Spolkové právo (P. Vojčík) ... 88
J. Bubelíny: Prevencia kriminality (Vybrané otázky teórie, metodiky a praxe) (P. Polák) ... 90

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET