Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 2000; 83(1) )

Články
Bröstl, A.: Skloňovanie Machiavelliho podľa vzoru „renesančný republikanizmus“ ... 3
Babčák, V.: Finančnoprávne problémy tvorby príjmovej základne obcí (Upravená habilitačná prednáška) ... 17
Grossová, M.: Správa daní a poplatků v České republice ... 30
Grúň, L.: Vybrané kapitoly z histórie daňového práva - od spotrebných daní k dani z pridanej hodnoty ... 48
Valová, K.: Právny jazyk 63

Diskusia
Azud, J.: Medzinárodnoprávne súvislosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie ... 73

Informácie
Šebesta, Š.: Pramene na štúdium ústavnej úpravy v krajinách SNŠ a Pobaltska ... 77

Z vedeckého života
Lazar, J.: K nedožitým 90. narodeninám profesora Štefana Lubyho (5. 1. 1910 - 10. 10. 1976) ... 81
Brhlíková, R. - Lengyelová, D.: Konferencia „Ľudské práva a právny status na prelome tisícročí“ ... 83

Recenzie a anotácie
A. Bröstl: Dejiny politického a právneho myslenia (A. Krsková) ... 93
R. Fico: Trest smrti (P. Benčík) ... 95
S. Devátý - P. Toman: Ochrana dobré pověsti a názvu právnických osob (I. Telec) ... 98

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET