Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 2001; 84(1) )

Články
Čipkár, J.: G. H. von Wright a deontická logika. (K problematike filozofie a logiky práva) ... 3
Bárány, E.: Prirodzené právo: jeden pojem, mnoho obsahov ... 26
Řehůřek, M.: Na margo interpretácie a aplikácie princípov verejnej správy ... 38
Vozár, J.: K niektorým problémom uznesenia valného zhromaždenia ... 44
Grúň, L.: Bankové právo a jeho perspektívy ... 51

Z vedeckého života
Králiková, K.: Kontext demokracie (IWM Summer School in Political Philosophy, 9. - 22. júla 2000) ... 63
Šmidová, A.: Správa o obhajobe doktorandskej dizertačnej práce JUDr. Štefana Kseňáka ... 69

Recenzie a anotácie
J. Beňa: Medzinárodné právo a štáty strednej a východnej Európy po roku 1917/1918 (E. Kačík) ... 71
I. Buraj: Foucault a moc (J. Chovancová) ... 74
V. Babčák: Daňové právo procesné (T. Seman) ... 76
J. Sotolář: Zákon o miestnych poplatkoch (podrobný komentár) (T. Seman) ... 77

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET