Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 2003; 86(1) )

Články
Colotka, P.: Hlavné inštitúcie Európskej únie ... 3
Pikna, B.: Obecné právní zásady Společenství v relaci k ochrane základních práv ... 27
Zavacká, K.: K tradícii nariaďovacej právomoci na Slovensku (II. časť) ... 38
Beňa, J.: Proces ustanovovania slovenského právneho poriadku v rokoch 1944 až 1946 ... 65
Šmihula, D.: Univerzalizmus ako základ modernej koncepcie ľudských práv a priznanie schopnosti prežívať utrpenie ako predpoklad ich uznania ... 78

Diskusia
Berčík, P.: Ďalšie pohľady na racionálnosť verejnej správy ... 93

Z vedeckého života
Bohmová, D.: Prof. JUDr. Jozef Králik, CsC päťdesiatnikom ... 99
Švidroň, J.: ATRIP Congres 2002 ... 102

Recenzie a anotácie
Mosný, P.: Podkarpatská Rus. Nerealizovaná autonómia (E. Štenpien) ... 110
Jelínek, J. - Draštík, A. - Hasch, K. - Nováková, J. - Nováková, Š. - Sovák, Z. - Ševčík, V.: Trestní právo procesní (J. Štiavnická) ... 111
Kopejčíkov, V. V. a kol.: Zagaľna teorija deržavi i prava (Všeobecná teória štátu a práva) (I. Kanárik) ... 116

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET