Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 2003; 86(1) )

Články
Colotka, P.: Hlavné inštitúcie Európskej únie ... 3
Pikna, B.: Obecné právní zásady Společenství v relaci k ochrane základních práv ... 27
Zavacká, K.: K tradícii nariaďovacej právomoci na Slovensku (II. časť) ... 38
Beňa, J.: Proces ustanovovania slovenského právneho poriadku v rokoch 1944 až 1946 ... 65
Šmihula, D.: Univerzalizmus ako základ modernej koncepcie ľudských práv a priznanie schopnosti prežívať utrpenie ako predpoklad ich uznania ... 78

Diskusia
Berčík, P.: Ďalšie pohľady na racionálnosť verejnej správy ... 93

Z vedeckého života
Bohmová, D.: Prof. JUDr. Jozef Králik, CsC päťdesiatnikom ... 99
Švidroň, J.: ATRIP Congres 2002 ... 102

Recenzie a anotácie
Mosný, P.: Podkarpatská Rus. Nerealizovaná autonómia (E. Štenpien) ... 110
Jelínek, J. - Draštík, A. - Hasch, K. - Nováková, J. - Nováková, Š. - Sovák, Z. - Ševčík, V.: Trestní právo procesní (J. Štiavnická) ... 111
Kopejčíkov, V. V. a kol.: Zagaľna teorija deržavi i prava (Všeobecná teória štátu a práva) (I. Kanárik) ... 116

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET