Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 2006; 89 (1) )

Články

S v á k, J.: Súdna moc a moc sudcov na Slovensku (tézy inauguračnej prednášky) ... 3
A z u d, J.: Medzinárodnoprávne zásady priateľských vzťahov a spolupráce štátov ... 26
O r o s z, L.: Ústavný systém Maďarskej republiky - náčrt ústavného vývoja a základná charakteristika ústavy ... 48
K r s k o v á, A.: O zabudnutom poslaní univerzity ... 63
Č e r n ý, M.: Nová úprava elektronických reklam a šíření obchodních sdělení v právu ČR ... 74
Č a v o j s k ý, P.: Informácie: Spoločnosť versus akcionár ... 87

Informácie
H r u š k o v i č, I.: Postavenie kastového systému v právnom systéme Indie ... 102

Z vedeckého života
J u r č o v á, M., N e v o l n á, Z.: Vedecké konferencie k návrhu českého Občianskeho zákonníka ... 110
C h o v a n c o v á, K.: Správa z medzinárodnej konferencie "Sloboda pohybu osôb, služieb, tovaru a kapitálu v systéme európskeho práva" ... 113
L a c l a v í k o v á, M.: Medzinárodná vedecká konferencia "Seperation of powers and parlamentarism, the past and the present. Law, doctrine, practice" ... 116

Recenzie a anotácie
Herczeg, J.: Meze svobody projevu (Vozár, J.) ... 118
Marcinko, J. - Jiroušek, A.: Slovenské rady, vyznamenania, čestné odznaky (Králik, J.) ... 120


Articles

S v á k, J.: Judicial power and power of judges in Slovakia (theses of inauguration speech) ... 3
A z u d, J.: International principles of friendly relations and cooperation between States ... 26
O r o s z, L.: Constitutional system of the Hungarian Republic - a draft of constitutional development and basic characterization of the Constitution ... 48
K r s k o v á, A.: On Forgotten Mission of the University ... 63
Č e r n ý, M.: New Regulation on Advertisement and Transmission of Commerce Communications in the Law of the Czech Republic ... 74
Č a v o j s k ý, P.: Information: The Company Versus Shareholder ... 87

Informations ... 102

From Scientific Life ... 110

Book Reviews and Annotations ... 118

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET