Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 2007; 90 (1) )

Články
N i k o d ý m, D.: K reforme verejnej správy ... 3
S l á v i k, D.: Uznesenie o odložení vykonateľnosti rozhodnutia správneho orgánu v konaní podľa druhej hlavy piatej časti OSP ... 11
B a r i n k o v á, M.: Princípy štátnej sociálnej podpory ... 24
H a n d r l i c a, J.: Prezumpcia správnosti a zákonnosť správneho aktu vo svetle aktuálnej rozhodovacej činnosti Európskeho súdneho dvora ... 37
K l á t i k, J.: Odklon v trestnom konaní ako prostriedok racionalizácie trestnej spravodlivosti ...53 

Diskusia
Š v i d r o ň, J.: Hodnotové zakotvenie slovenského občianskeho práva ... 65

Informácie
M a g u r o v á, Z.: Rok 2007 - Európsky rok rovnosti príležitostí pre všetkých. Kampaň na boj proti násiliu na ženách, vrátane domáceho násilia ... 77

Z vedeckého života
L a c l a v í k o v á, M. - Š v e c o v á, A.: 2. ročník medzinárodnej konferencie "Symbol a symbolika v práve" ... 81

Recenzie a anotácie
Patakyová, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár (O. Ovečková) ... 83
Valent, T. - Chovancová, J. a kol.: Texty z dejín právnej filozofie (J. Cuper) ... 84
Chovanec, J. - Palúš, I.: Lexikón ústavného práva (J. Minárik) ... 85
Holländer, P.: Filosofie práva (J. Svák) ... 86
Louda, T. - Grospič, J. - Vostrá, L.: Modernizace veřejné správy v Evropě a České republice: sborník příspěvků z workshopu s mezinárodní účastí (V. Vírová) ... 89


Articles
N i k o d ý m, D.: To the public administration reform ... 3
S l á v i k, D.: Decision on the postponement of the enforceability of an administrative body's decision in proceedings under Title II Part V of the Code of Civil Procedure ... 11
B a r i n k o v á, M.: Principles of state social support system ... 24
H a n d r l i c a, J.: Presumption of correctness and legality of an administrative decision according to the most recent judgements of the European Court of Justice ... 37
K l á t i k, J.: Deviation in criminal proceedings as a means of the rationalisation of criminal justice ...53 

Discussion ... 65

Informations ... 77

From Scientific Life ... 81

Book Reviews and Annotations ... 83

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET