Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 2009; 92 (1) )

Články
P a t a k y o v á, M.: Modelový zákon o obchodných spoločnostiach – budúcnosť právnej regulácie obchodných spoločností? (inauguračná prednáška) ... 3
J a n č o, M.: Na dlhej ceste k Európskemu občianskemu zákonníku (I. časť) ... 14
Ď u r e c h o v á, J.: Postavenie Súdneho dvora v procese dotvárania práva Európskych spoločenstiev/Európskej únie ... 29
B a l o g, B.: K zodpovednosti štátu za nesprávny úradný postup Ústavného súdu Slovenskej republiky ... 41
P a v e l k o v á, B.: K pojmu „Rodičovské práva a povinnosti“ ... 50

Informácie
P u c h o v s k ý, J.: Miestokráľ a audiencie v koloniálnom Peru (postavenie a činnosť dvoch vrcholných orgánov španielskej správy v Amerike 16. – 19. storočia na príklade stavu v miestokráľovstve Peru) ... 57

Z vedeckého života
K r s k o v á, A.: K sedemdesiatinám prof. JUDr. Petra Blahu, CSc. ... 69
Z á m o ž í k, J.: Medzinárodné diskusné fórum Rekodifikačné práce v krajinách strednej Európy – zdroj inšpirácie pre slovenské súkromné právo? ... 71
Š č e r b a, T.: Konferencia Cyberspace 2008 a jej interdisciplinárny odkaz ... 73
K á č e r, M.: Páchateľ hospodárskej trestnej činnosti (správa z vedeckého seminára) ... 74

Recenzie a anotácie
A z u d, J.: Zásady medzinárodného práva (David, V.) ... 77
B a r von Ch., C l i v e, E., S c h u l t e- N ö l k e, H.: Principles, Definitions and Model Rules of European private Law – Draft Common Frame of Reference (DCFR) (Hodás, M.) ... 78
M u s s o, A.: Diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artische. Autorské právo na literárne a umelecké dielo (Jančo, M.) ... 79
B a b č á k, V.: Dane a daňové právo na Slovensku I. a II. (Štrkolec, M.) ... 83
H u r d í k, J., L a v i c k ý, P., T e l e c, I.: Občanské právo I. (Švidroň, J.) ... 85
C h v á t a l o v á, I.. Současné trendy ve vývoji veřejné správy (Kormuth, J.) ... 86
V o j á č ek, L., S c h e l l e, K.: právní dějiny na území Slovenska (Manik, R.) ... 88
Rozštiepená minulosť (Kapitoly z histórie Slovákov a Maďarov) (Mosný, P.) ... 92


Articles
P a t a k y o v á, M.: A model Companies Act – the future of legal regulation of companies? (inaugural lecture) ... 3
J a n č o, M.: On the Long Way towards a European Civil Code. (Part I.) ... 14
Ď u r e c h o v á, J.: Role of the European Court of Justice in the process of formation of law of European community/European Union ... 29
B a l o g, B.: Re: liability of the State for maladministration of the Constitutional Court of the Slovak Republic ... 41
P a v e l k o v á, B.: To the expression „parental rights and obligations“ ... 50

Informations ... 57

From Scientific Life ... 69

Book Reviews and Annotations ... 77

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET