Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 2013; 96 (1) )

Obsah

Članky
Š v i d r o ň, J.: Právna zodpovednosť za porušenie dobrých mravov ... 3
J a l č, A.: Teoretickohistorický pohľad na prezumpciu neviny v trestnom konaní ... 24
S t r a p á č, P.: Vývoj právnej úpravy štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti ... 35
K u k l i š, Ľ.: Test proporcionality a štrukturálne aspekty kolízie základných práv ... 50
P a v e l k o v á, B.: Právo rodičov na zmenu mena dieťaťa a právo dieťaťa na zachovanie svojej identity ... 67

Informácie
C s á s z á r, M. – S a d l o ň, M.: Nový celoslovenský časopis študentov práva LegalPoint ... 75

Z vedeckého života
G a j d o š í k o v á, Ľ.: Správa z konferencie organizovanej Ústavom štátu a práva Slovenskej akadémie vied „Priority sociálneho zabezpečenia“, ktorá sa konala 8. a 9. novembra 2012 v Bratislave ... 78
C s i s k o, L.: Medzinárodné sympózium Právo – Obchod – Ekonomika ... 82
K r á l i č k o v á, B. – K r o p a j, M. – F i l o, M.: Správa z konferencie Trnavské právnické dni 2012 ... 86

Recenzie a anotácie
S a g a n, S. – S e r z h a n o v a, V.: Nauka o pánstwe wspólczesnym (Náuka o súčasnom štáte) (E. Bárány) ... 92
B i n g h a m, T.: The Rule of Law (Vláda práva) (A. Bröstl) ... 95
K l í m a, K.: O právu ústavním (J. Svák) ... 98
B ě l o h l á v e k, A. J.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (A. Pauličková) ... 100


Contents

Articles
Š v i d r o ň, J.: Legal responsibility for a breach of morality ... 3
J a l č, A.: Principle of innocence in criminal law from theoretical and historical point of view ... 24
S t r a p á č, P.: Legislative development of statutory body in a joint stock company ... 35
K u k l i š, Ľ.: The proportionality test and structural aspects of fundamental rights collisions ... 50
P a v e l k o v á, B.: Parents´ right to change their child´s nameand child´s right to keep his or her identity ... 67

Information
C s á s z á r, M. – S a d l o ň, M.: The new nation-wide magazine for students of law LegalPoint ... 75

From Scientific Life
G a j d o š í k o v á, Ľ.: Report from conference organised by the Institute of State and Law of the Slovak Academy of Sciences „Priorities of Social Security“, held on 8 and 9 November 2012 in Bratislava ... 78
C s i s k o, L.: International symposium Law – Trade - Economy ... 82
K r á l i č k o v á, B. – K r o p a j, M. – F i l o, M.: Report from conference Trnava Days of Law 2012 ... 86

Book Reviews and Annotations
S a g a n, S. – S e r z h a n o v a, V.: Nauka o pánstwe wspólczesnym (Modern State Science) (E. Bárány) ... 92
B i n g h a m, T.: The Rule of Law (Vláda práva) (A. Bröstl) ... 95
K l í m a, K.: About Constitutional Law (J. Svák) ... 98
B ě l o h l á v e k, A. J.: Act on Arbitration Proceedings and on the Enforcement of Arbitral Awards (A. Pauličková) ... 100

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET