Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 2015; 98 (1) )

Obsah

Články
P a t a k y o v á, M. – C z ó k o l y o v á, B.: Teória spoločnosti v triáde rozhodnutí Daily Mail, Cartesio a VALE − spoločnosť ako fikcia, nexus kontraktov alebo reálna osoba? ... 3
M a s l e n, M.: Princíp viazanosti právom a verejná správa ... 22
J a k u b á č, R. – E l z e r o v á, J.: Knihovné (tabulárne) vydržanie práva k nehnuteľnosti a rekodifikácia občianskeho práva hmotného ... 41
B l a ž o, O.: Vývoj urovnania ako nástroja zefektívnenia konania v súťažnom práve ... 58
Z l o c h a, Ľ.: Rozlišovacia spôsobilosť farby ako samostatnej ochrannej známky ... 72

Z vedeckého života
B e r d i s o v á, L. – K á č e r, M.: Jesenná škola práva 2014 (správa z podujatia) ... 85
K a p e l, J.: Správa z 3. ročníka doktorandskej vedeckej konferencie s názvom „Právo obchodních korporací aneb čert nikdy nespí“ ... 91
V i k t o r y o v á, J.: Inauguračné konanie doc. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD., za profesora v odbore trestné právo ... 94

Recenzie a anotácie
H u b e n á k, L.: Lexikón právnych dejín Slovenska (R. Manik) ... 98
K r o š l á k, D. – M o r a v č í k o v á, M. (eds.): Hodnotový systém práva a náboženstva v medzikultúrnej perspektíve (D. Šmihula) ... 100


Contents

Articles
P a t a k y o v á, M. – C z ó k o l y o v á, B.: Theory of the corporations in triad of decisions Daily Mail, Cartesio and VALE – corporation as a fiction, nexus of contracts or real person? ... 3
M a s l e n, M.: Principle of lawfulness and the public administration ... 22
J a k u b á č, R. – E l z e r o v á, J.: Library (tabular) endurance of a right to real estate, and the recodification of civil substantive law ... 41
B l a ž o, O.: Development of Settlement as an Instrument for Enhancement of Effectivness of Procedure under the Competition Law ... 58
Z l o c h a, Ľ.: Distinctive power of colour as marking capable of being autonomous subject of a trade mark ... 72

From Scientific Life
B e r d i s o v á, L. – K á č e r, M.: Autumn School of Law 2014 (report from the event) ... 85
K a p e l, J.: Report from the 3rd doctoral scientific conference with the name ... 91
V i k t o r y o v á, J.: Inauguration ceremony of doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., as professor of criminal law “Company law or the devil never sleeps” ... 94

Book Reviews and Annotations
H u b e n á k, L.: Dictionary of Legal History of Slovakia (R. Manik) ... 98
K r o š l á k, D. – M o r a v č í k o v á, M. (eds.): System of values of law and religion in intercultural perspective (D. Šmihula) ... 100

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET