Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Právny obzor | Číslo 1 | Ročník 104 | 2021

English version 

Články

Limity výkonu ústavodarnej moci v Slovenskej republike (habilitačná prednáška) ... 3
B a r a n í k, K.

Digitálne platformy: súťažné právo verzus regulácia ex ante ... 26
K a l e s n á, K., P a t a k y o v á, M.

Súbeh disciplinárneho konania a trestného konania proti sudcovi ... 39
Č e n t é š, J., B e l e š, A.

K najnovšej libertariánskej polemike o evikcionizme ... 54
T u r č a n, M.

Informácie

Ľudské práva, slobody a hranice ich limitácie v čase pandémie ... 66
P a ž i t n ý, F.

Z vedeckého života

Za profesorom Jozefom Klimkom (10. 2. 1942 – 24. 1. 2021) ... 73
G r e g o r, M.

Robertovi Alexymu k 75. narodeninám ... 77
B r ö s t l, A.

Recenzie a anotácie

L a c l a v í k o v á, M., Š v e c o v á, A.:: Žena v stredovekom a novovekom Uhorsku (T. Gábriš) ... 82

K r o š l á k, D., B a l o g, B., S u r m a j o v á, Ž.: Teória štátu a práva (D. Šmihula) ... 84

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET