Právny obzor

2

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Právny obzor | Číslo 1 | Ročník 104 | 2021

English version 

Články

Limity výkonu ústavodarnej moci v Slovenskej republike (habilitačná prednáška) ... 3
B a r a n í k, K.

Digitálne platformy: súťažné právo verzus regulácia ex ante ... 26
K a l e s n á, K., P a t a k y o v á, M.

Súbeh disciplinárneho konania a trestného konania proti sudcovi ... 39
Č e n t é š, J., B e l e š, A.

K najnovšej libertariánskej polemike o evikcionizme ... 54
T u r č a n, M.

Informácie

Ľudské práva, slobody a hranice ich limitácie v čase pandémie ... 66
P a ž i t n ý, F.

Z vedeckého života

Za profesorom Jozefom Klimkom (10. 2. 1942 – 24. 1. 2021) ... 73
G r e g o r, M.

Robertovi Alexymu k 75. narodeninám ... 77
B r ö s t l, A.

Recenzie a anotácie

L a c l a v í k o v á, M., Š v e c o v á, A.:: Žena v stredovekom a novovekom Uhorsku (T. Gábriš) ... 82

K r o š l á k, D., B a l o g, B., S u r m a j o v á, Ž.: Teória štátu a práva (D. Šmihula) ... 84

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET