Právny obzor

2

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Právny obzor | Číslo 1 | Ročník 105 | 2022

English version 

Články

Nová právna úprava domáckej práce a telepráce ... 3
B a r a n c o v á, H.

Prieskum rozhodnutí orgánov právnickej osoby súkromného práva v správnom súdnictve ... 19
C s a c h, K.

Právna povaha hybridných správnych aktov ... 34
K o š i č i a r o v á, S.

Princíp najužšej väzby v kolíznom práve ... 48
S i s á k, Ľ.

Informácie

Perspektivy a východiska posílení mandátu Europolu ... 71
K o ř í n e k, Š.

Recenzie a anotácie

Č u n d e r l í k, Ľ. a kol.: Inovatívne a atypické modely správy majetku na finančnom trhu a súvisiace otázky (M. Hodás) ... 91

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET