Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 2 ( PRÁVNY OBZOR 1992; 75(2) )

Články
Šebesta Š.: Spolupráca krajín strednej a východnej Európy v podmienkach transformácie spoločenského systému ... 105
Gašpar M. - Chovanec J.: Národné štáty - najstabilnejšia kategória súčasných štátnych útvarov ... 120
Kolaříková M.: Spôsoby privatizácie v ČSFR ... 132
Černejová A.: Hlavné zásady súťaže v práve Európskych spoločenstiev ... 143
Orosz L.: Komunálne voľby v zákonodarstve vybraných štátov strednej Európy ... 152
Azud J.: Kontinuita a diskontinuita česko-slovenského právneho poriadku a česko-slovenského štátu v rokoch 1939 - 1945 ... 164
Borhyová M.: K niektorým otázkam kongruových pomerov v prvej ČSR ... 167

Z vedeckého života
Bakošová E.: Nadácia Štefana Lubyho ... 176
Švidroň J.: 3 x o právnej ochrane intelektuálnych hodnôt ... 178
Jakubíková E.: Konferencia k 40. výročiu úmrtia prof. Františka Weyra (23. 10. - 25. 10. 1991) ... 182
Azud J.: Prvá konferencia Európskej asociácie pre výskum mieru 186
Krčová E.: Európsky univerzitný inštitút - vedecké pracovisko Európskych spoločenstiev ... 188
Horváthová T.: Informácia o prednáške: Kontradiktórnosť trestného a civilného procesu ... 190

Recenzie a anotácie
N. Bobbio: Democracy and Dictatorship (Demokracia a diktatúra) (A. Bröstl) ... 192
K. Tóthová: Štátna správa, samospráva, občan (E. Jakubíková) ... 195
M. Freund: Pracovné súdnictvo (K otázke znovuzriadenia pracovných súdov) (E. Krčová) ... 197
R. A. Kalamkarian: Princip dobrosoviesnosti v sovremennom meždunarodnom prave (J. Azud) ... 199

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET