Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 2 ( PRÁVNY OBZOR 1993; 76(2) )

Články
Svák J.: Právo na súdnu ochranu ... 105
Závadská E.: Pôsobnosť prokuratúry po vydaní Ústavy SR (Netrestná oblasť) ... 117
Drgonec J.: Počítačová kriminalita podľa práva platného v Slovenskej republike ... 131
Cirák J.: Právna úprava právnických osôb v Občianskom zákonníku ... 141
Černejová A.: Kartelové dohody a subjekty týchto dohôd ... 154
Marek K.: K akciovým společnostem a podnikům se zahraničnou majetkovou účastí (po vydání Obchodního zákoníku) ... 167

Diskusia
Profant M.: Manažérske zmluvy ... 179

Informácie
Azud J.: Niektoré aktuálne medzinárodné aspekty mieru a bezpečnosti so zameraním na zahraničnopolitickú koncepciu Slovenskej republiky ... 184

Z vedeckého života
Madliak J.: Trestnoprávna konferencia ... 192
Krčová E.: René Cassin - nositeľ Nobelovej ceny mieru ... 194

Recenzie a anotácie
Nové učebné texty V. Veverka - J. Čapek - J. Boguszak, Základy teorie práva, J. Prusák a kol., Vybrané kapitoly z modernej teórie štátu a práva (E. Bárány) ... 196
J. Kincl - V. Urfus: Římské právo (I. Harama) ... 201
V. David: Historie mezinárodního práva a jeho vědy (E. Krčová) ... 203
D. G. Goyder: EEC Competition Law (Súťažné právo EHS) (A. Černejová) ... 205
R. Fico: Trest smrti v česko-slovenskom trestnom práve (a súvisiace medzinárodné aspekty). Účel trestu (filozofické, penologické a právne východiská) (J. Olej) ... 207

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET